Szer nélkül a teljes életért

A pályázat kódszáma:EFOP-1.8.7-16-2017-00007

Rövid összefoglalás a projektről:
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
A projekt címe: Szer nélkül a teljes életért 
Szerződött támogatás összege: 96 926 655 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 1 .
Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.7-16-2017-00007

A projekt átfogó célja, hogy az életkornak/célcsoportnak megfelelő információ nyújtás az érintett célcsoport és mikrokörnyezete (szülők, családi háttér) számára, naprakész információkkal a szerhasználat rövid és hosszú távú következményeiről, a szerektől való függés tüneteiről, a szerhasználat jogi aspektusairól, valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatásokról.
A projekt tartalma:
A szülők/család bevonásával megvalósuló speciális programok, melyek segítségével erősödik a családi rendszer, valamint fejlesztésre kerülnek a szülői készségek. Célzott- speciális programok, érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok. Olyan speciális programok alkalmazása, amibe bevonásra kerülnek a szülők, célcsoport mikrokörnyezete, valamint a program hatására javul a célcsoport tagjainak az egészsége/önértékelése/önismerete/konfliktus, agressziókezelő készsége. A szerfogyasztó fiatalokkal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel kialakított együttműködések. Célcsoport a város lakosságának szélesebb köre, életmódbeli ártalmaknak/rizikótényezőknek kitett fiatalok és családtagjaik. Egészségfejlesztő/egészségre nevelő/szemléletformáló életmódprogramoknak megfelelően 10 hó-n belül az elérendő személyek számának 30%-a, 18 hó-n belül, a szülők és fiatalok bevonása eléri a lakosság 45%-át. Az országosan és a helyi fiatalok körében is alacsony az egészséggel kapcsolatos ismeretek/tudás. A program az egészségfejlesztésre fókuszál: visszautasítási technikák/önismeret fejlesztés/kapaszkodó technikák/szabadidős programok/konzultációk/képzési és szakmai felkészítő programok/célokhoz kapcsolódó indikátorok meghatározása/monitorozása/értékelése. Iskolai prevenciós programok szervezése a célcsoport részére, mert ez a korosztály van kitéve a legnagyobb kockázati tényezőknek. A szerhasználat megelőzése/visszaszorítása érdekében szemléletformáló programokra/célzott beavatkozásokra kerül sor, fiatalok/közösségek/családok bevonásával. Az univerzális prevenciós programok nem bírnak megfelelő eszközrendszerrel ezeknek a sérülékeny csoportoknak az eléréséhez. Specifikus programok szükségesek, amik reflektálnak a megváltozott szerhasználati mintázatokra. A szenvedélybetegség megelőzése, ill. korai kezelésbe vétel előmozdítása érdekében, a kábítószer-használattal szembeni védő tényezők közül fiatalkorban kiemelkedő jelentőségű társas kohézió, a társas támogatások, ill. kapcsolatok minősége fókuszpont/családi rendszer megerősítése. A társadalmilag és kulturálisan hátrányos helyzetű szülők elérését, ill. a szülői készségek fejlesztését szolgáló célzott prevenciós programok kerülnek megvalósításra. Fejlesztésre kerülnek a személyes (problémamegoldó képességek/önismeret/stb.) és a közösségi erőforrások, az egészségfejlesztés célkitűzései. Rövidtávú célok: egyre fiatalabb korosztály megfelelő tájékoztatása a kábítószer és az ún. dizájner drogok terjedésével kapcsolatban/azok veszélyeiről. Fontos cél a jól képzett szakemberek/szülők minél szorosabb bevonása. Családok/közösségek/intézmények megszólítása. Bizalomi légkör kialakítása a segítségnyújtáshoz. Megvalósuló programokhoz a megfelelő információáramlást biztosítani. Középtávú célok: prevenció/egészségtudatosság/egészségnevelés/egészséges életmód/jövőorientáció/optimista beállítódás. Sikerélmények/önismeret/önbizalom/önértékelés/jó kommunikációs készség kialakítása. Készségek/képességek fejlesztése/mozgás/zene/barátság/közösségformálás/közösségi terek/szabadidő hasznos eltöltése/pozitív örömforrások megtalálása. Szerhasználat megelőzése/visszaszorítása/szemléletformáló programok/célzott beavatkozások/közösségek és családok bevonása. Hosszú távú célok: drog használat csökkenés/ droghasználat kezdetének minél későbbi életkorra való kitolódása/visszatérő, rendszeres droghasználat megelőzése/ nő az egészségügyi/szociális szolgáltatást igénybe vevők száma. Nő az információ (tudás) a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban, velük kapcsolatos negatív attitűd kialakítása. Lehetővé válik a célcsoport számára az egészséges/vagy egészségesebb élet/jobb életminőség kialakítása/fenntartása. Csökken a korai iskolaelhagyók száma/ segítséget nyújt a társadalomba való be-, visszailleszkedésbe, a munkába állásban/visszaállásba. Csökken: a kábítószer fogyasztással összefüggő (fertőző)betegségek száma/drogfogyasztással összefüggő halálesetek/halandóság száma/a társadalmi kirekesztettség/ a kábítószer-bűnözés. Morbiditási, mortalitási mutató javul. Megközelíthetővé válik a serdülőkori teljes absztinencia (nikotin/alkohol/illegitim szerek), annak fenntartása/megelőzve a felnőttkori illegitim szerhasználat kialakulását. Mindez hozzájárul az egészségesebb társadalom kialakulásához, esélyegyenlőséget teremtve. Fontos cél: egészség prevenciós szemlélet kialakítása/az egészség, mint érték megerősítése. Szemléletformálás a fiatalok és mikro-környezetükben új típusú, egészség-érték alapú szemléletmód kommunikációja által/interaktív élményközpontú módszerekkel. Interaktív előadások/kiállítások/fórumok/workshopok/készség és képesség fejlesztő/mentálhigiénés programok/közösségi szabadidős programok keretében. Pszichológus/pszichiáter/mentálhigiénés szakember/szociális munkás/iskolaorvos/védőnő/drámapedagógus/pedagógus/óvónő/drog-prevenciós tanácsadó/pap/lelkész bevonásával, a program komplexitását is mutatja
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Projektmenedzser és pénzügyi vezető: 
Bódisné Görbe Krisztina
Elérhetősége: 06-57/505-702

Szakmai vezető:
Sugárné Dr. Pető Katalin 
Elérhetősége: 06-57/502-477

Belső apparátus: 

Külső menedzsment tagjai:
nem releváns

Nyilvánosság biztosítása:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető

Tervező:
Nem releváns

Közbeszerzési bonyolító:
Nem releváns

Műszaki ellenőr:
Nem releváns

Kivitelező:
Nem releváns
Galéria:
2019 - Tavasz
PROJEKTZÁRÁSI ÖSSZEFOGLALÓ
 
az EFOP-1.8.7-16-2017-00007 azonosító számú, „Szer nélkül a teljes életért” című projekt megvalósításáról

Jászberényben, 2019. év elején kezdődött a „Szer nélkül a teljes életért” című program megvalósítása. A projekt teljesítésére önkormányzatunk 96.926.655.-Ft vissza nem térítendő állami támogatást nyert. A programban közreműködő szakemberek a szenvedélybetegségek megelőzését vállalták célzott prevenciós programok megvalósításával. A program befejezésének időpontját - a pandémiás helyzet miatt - az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. május 1-ig meghosszabbította.
A szakmai megvalósításban a vezetői feladatokat 2020. júniusig Szatmári Antalné, ezt követően Sugárné Dr. Pető Katalin látta el. A prevenciós munkát a szakmai vezetők mellett a szociális ellátásban, családvédelmi gondozásban, védőnői szolgálatban, óvodai, bölcsődei nevelésben, valamint gyermekpszichiáterként, pszichiáter szakorvosként, drogprevenciós tanácsadóként dolgozó szakmai munkatársak és a Jászkerület Nonprofit Kft. végezték.
A projekt kiemelt célja a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében, szemléletformáló, egészségvédelmi programok tartása volt, a különböző korosztályú fiatalok közössége és családjaik számára.
A kötelezően megvalósítandó feladatok között elsőként, az információnyújtáson alapuló programok szerepeltek 80 fővel. Ezek a programok a szerhasználat rövid és hosszú távú következményeiről, jogi aspektusairól, a függőség tüneteiről valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatásokról szóltak. A programokon 136 fővel többen vettek részt, a pályázatban előírt kötelező létszámhoz képest.
A legtöbb erőforrást igénylő két kötelező feladat a szülők, a család bevonásával megvalósuló, családi rendszert erősítő, szülői készségeket fejlesztő programok, valamint az érzelmi, értékközvetítő nevelést segítő speciális programok megrendezése volt. A szakmai munkatársak a családi rendezvényekbe 1.715-tel több résztvevőt vontak be, az előírt 400 fővel szemben és az érzelmi, értékközvetítő rendezvényeken 5.886-tal több hallgató vett részt, a követelmény szerinti 2.400 fővel szemben.
A választható tevékenységek között felsorolt 6 program közül mindegyiket teljesítette a szakmai csoport. Ezek a fiatalok pszichés, magatartási beilleszkedését, kapcsolati problémáinak kezelését segítő programok, a célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára tartott szakmai műhelyek, önsegítő csoportoknak szervezett foglalkozások, alternatív szabadidős programok, az önismeret és személyiségfejlesztő technikák alkalmazását segítő foglalkozások és az iskolai színtérhez köthető speciális megelőző modell programok voltak. A választható programokba a pályázati felhívásban előírt követelményhez képest 1.573 fővel több résztvevőt sikerült bevonni.
A pályázat keretében széles körben sikerült felhívni több ezer fiatal figyelmét a veszélyekre, az egészséges életmód és a szabadidős elfoglaltságok fontosságára, valamint célzottan tanácsot adni a különböző problémákra. A projektben dolgozó szakemberek segítették a hátrányokkal küzdő iskolás gyermekek beilleszkedését, a viselkedési problémák kezelését és a társadalmi minták elsajátítását. Munkatársaink önsegítő csoportos foglalkozások szervezésével, kortársképző táboroztatással kerültek közelebb a fiatalokhoz, közreműködtek az egészséges, kiegyensúlyozott élethez vezető út megtalálásában.
A szakmai csoport, az eltelt közel két és fél év alatt összesen 377 programot valósított meg a pályázat keretében és ezeken a rendezvényeken 13.072 fő vett részt. A projekt zárásával kialakítottuk az Ifjúsági Közösségi Szinteret a Látogató Központ épületében, ami a fiatalok valamint családjaik számára klubként fog működni a két év fenntartási időszak alatt és terveink szerint azután is prevenciós munka színtereként szolgál majd.

Projektzárási összefoglalót készítette:
Bódisné Görbe Krisztina projektmenedzser és pénzügyi vezető
Sajtó:
Bódisné Görbe Krisztina
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel: +36 (57) 505 702
E-mail: bodisne@jaszbereny.hu
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Sugárné Dr. Pető Katalin, szakmai vezető 
e-mail cím: szernelkuldoktorkatika@gmail.com
telefon: +36 57 502 477

Jászberényi Polgármesteri Hivatal 
e-mail cím: polgarmester@jaszbereny.hu
telefon: +36 57 505 700
fax: +36 57 505 713 
2019 - Nyár
2019 - Ősz
2019 - Tél
2020 - Tavasz
2020 - Nyár
2020 - Ősz - Tél
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.