Szer nélkül a teljes életért

A pályázat kódszáma:EFOP-1.8.7-16-2017-00007

Rövid összefoglalás a projektről:
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
A projekt címe: Szer nélkül a teljes életért 
Szerződött támogatás összege: 96 926 655 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 1 .
Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.7-16-2017-00007

A projekt átfogó célja, hogy az életkornak/célcsoportnak megfelelő információ nyújtás az érintett célcsoport és mikrokörnyezete (szülők, családi háttér) számára, naprakész információkkal a szerhasználat rövid és hosszú távú következményeiről, a szerektől való függés tüneteiről, a szerhasználat jogi aspektusairól, valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatásokról.
A projekt tartalma:
A szülők/család bevonásával megvalósuló speciális programok, melyek segítségével erősödik a családi rendszer, valamint fejlesztésre kerülnek a szülői készségek. Célzott- speciális programok, érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok. Olyan speciális programok alkalmazása, amibe bevonásra kerülnek a szülők, célcsoport mikrokörnyezete, valamint a program hatására javul a célcsoport tagjainak az egészsége/önértékelése/önismerete/konfliktus, agressziókezelő készsége. A szerfogyasztó fiatalokkal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel kialakított együttműködések. Célcsoport a város lakosságának szélesebb köre, életmódbeli ártalmaknak/rizikótényezőknek kitett fiatalok és családtagjaik. Egészségfejlesztő/egészségre nevelő/szemléletformáló életmódprogramoknak megfelelően 10 hó-n belül az elérendő személyek számának 30%-a, 18 hó-n belül, a szülők és fiatalok bevonása eléri a lakosság 45%-át. Az országosan és a helyi fiatalok körében is alacsony az egészséggel kapcsolatos ismeretek/tudás. A program az egészségfejlesztésre fókuszál: visszautasítási technikák/önismeret fejlesztés/kapaszkodó technikák/szabadidős programok/konzultációk/képzési és szakmai felkészítő programok/célokhoz kapcsolódó indikátorok meghatározása/monitorozása/értékelése. Iskolai prevenciós programok szervezése a célcsoport részére, mert ez a korosztály van kitéve a legnagyobb kockázati tényezőknek. A szerhasználat megelőzése/visszaszorítása érdekében szemléletformáló programokra/célzott beavatkozásokra kerül sor, fiatalok/közösségek/családok bevonásával. Az univerzális prevenciós programok nem bírnak megfelelő eszközrendszerrel ezeknek a sérülékeny csoportoknak az eléréséhez. Specifikus programok szükségesek, amik reflektálnak a megváltozott szerhasználati mintázatokra. A szenvedélybetegség megelőzése, ill. korai kezelésbe vétel előmozdítása érdekében, a kábítószer-használattal szembeni védő tényezők közül fiatalkorban kiemelkedő jelentőségű társas kohézió, a társas támogatások, ill. kapcsolatok minősége fókuszpont/családi rendszer megerősítése. A társadalmilag és kulturálisan hátrányos helyzetű szülők elérését, ill. a szülői készségek fejlesztését szolgáló célzott prevenciós programok kerülnek megvalósításra. Fejlesztésre kerülnek a személyes (problémamegoldó képességek/önismeret/stb.) és a közösségi erőforrások, az egészségfejlesztés célkitűzései. Rövidtávú célok: egyre fiatalabb korosztály megfelelő tájékoztatása a kábítószer és az ún. dizájner drogok terjedésével kapcsolatban/azok veszélyeiről. Fontos cél a jól képzett szakemberek/szülők minél szorosabb bevonása. Családok/közösségek/intézmények megszólítása. Bizalomi légkör kialakítása a segítségnyújtáshoz. Megvalósuló programokhoz a megfelelő információáramlást biztosítani. Középtávú célok: prevenció/egészségtudatosság/egészségnevelés/egészséges életmód/jövőorientáció/optimista beállítódás. Sikerélmények/önismeret/önbizalom/önértékelés/jó kommunikációs készség kialakítása. Készségek/képességek fejlesztése/mozgás/zene/barátság/közösségformálás/közösségi terek/szabadidő hasznos eltöltése/pozitív örömforrások megtalálása. Szerhasználat megelőzése/visszaszorítása/szemléletformáló programok/célzott beavatkozások/közösségek és családok bevonása. Hosszú távú célok: drog használat csökkenés/ droghasználat kezdetének minél későbbi életkorra való kitolódása/visszatérő, rendszeres droghasználat megelőzése/ nő az egészségügyi/szociális szolgáltatást igénybe vevők száma. Nő az információ (tudás) a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban, velük kapcsolatos negatív attitűd kialakítása. Lehetővé válik a célcsoport számára az egészséges/vagy egészségesebb élet/jobb életminőség kialakítása/fenntartása. Csökken a korai iskolaelhagyók száma/ segítséget nyújt a társadalomba való be-, visszailleszkedésbe, a munkába állásban/visszaállásba. Csökken: a kábítószer fogyasztással összefüggő (fertőző)betegségek száma/drogfogyasztással összefüggő halálesetek/halandóság száma/a társadalmi kirekesztettség/ a kábítószer-bűnözés. Morbiditási, mortalitási mutató javul. Megközelíthetővé válik a serdülőkori teljes absztinencia (nikotin/alkohol/illegitim szerek), annak fenntartása/megelőzve a felnőttkori illegitim szerhasználat kialakulását. Mindez hozzájárul az egészségesebb társadalom kialakulásához, esélyegyenlőséget teremtve. Fontos cél: egészség prevenciós szemlélet kialakítása/az egészség, mint érték megerősítése. Szemléletformálás a fiatalok és mikro-környezetükben új típusú, egészség-érték alapú szemléletmód kommunikációja által/interaktív élményközpontú módszerekkel. Interaktív előadások/kiállítások/fórumok/workshopok/készség és képesség fejlesztő/mentálhigiénés programok/közösségi szabadidős programok keretében. Pszichológus/pszichiáter/mentálhigiénés szakember/szociális munkás/iskolaorvos/védőnő/drámapedagógus/pedagógus/óvónő/drog-prevenciós tanácsadó/pap/lelkész bevonásával, a program komplexitását is mutatja
Galéria:
2019 - Tavasz
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Projektmenedzser és pénzügyi vezető: 
Bódisné Görbe Krisztina
Elérhetősége: 06-57/505-702

Szakmai vezető:
Sugárné Dr. Pető Katalin 
Elérhetősége: 06-57/502-477

Belső apparátus: 

Külső menedzsment tagjai:
nem releváns

Nyilvánosság biztosítása:
Creatív Color Stúdió Kft.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Pesti József ügyvezető

Tervező:
Nem releváns

Közbeszerzési bonyolító:
Nem releváns

Műszaki ellenőr:
Nem releváns

Kivitelező:
Nem releváns
Sajtó:
Bódisné Görbe Krisztina
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel: +36 (57) 505 702
E-mail: bodisne@jaszbereny.hu
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Sugárné Dr. Pető Katalin, szakmai vezető 
e-mail cím: szernelkuldoktorkatika@gmail.com
telefon: +36 57 502 477

Jászberényi Polgármesteri Hivatal 
e-mail cím: polgarmester@jaszbereny.hu
telefon: +36 57 505 700
fax: +36 57 505 713 
2019 - Nyár
2019 - Ősz
2019 - Tél
2020 - Tavasz
2020 - Nyár
2020 - Ősz - Tél
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.