Címkezelési ügyek

Illetékességi terület:                           Jászberény közigazgatási területe

Balla Erika

Ügyintéző +36 (57) 505 728 (2. iroda)
Magyarországon a közigazgatás korábban nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal, ezért 2015. július 1. napjától létrehozásra került a központi címregiszter (továbbiakban: KCR), amelynek célja, hogy a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcím nyilvántartás, postai címnyilvántartás) párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.

Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) írja elő, mely alapján az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője a felelős a Korm. rendeletben meghatározott tevékenységek elvégzéséért.

A Jászberényi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) munkatársa a Korm. rendelet előírásai alapján hivatalból felülvizsgálja a jászberényi ingatlanok címelemeit (házszám, épület, lépcsőház, szint, lakás megjelölése), és ahol szükséges, ott a címelemeket helyreigazítja, módosítja.

Házszám hiánya esetén a házszám megállapítására, illetve ha az újraszámozás elkerülhetetlen, akkor a házszám módosítására kerül sor, csakúgy, mint az épület, lépcsőház, szint, ajtó esetében.
Közterületnév hiánya esetén a közterület elnevezéséről Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönthet.

A címekben történt változásról a hivatal az érintett ingatlanok tulajdonosait, az ingatlanba bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket írásban tájékoztatja.

A hivatal értesíti továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala Kormányablak Osztályt (a továbbiakban: Kormányablak).

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közszolgáltatók esetében a címváltozással a fogyasztó közszolgáltatóval kötött szerződésének módosítása válik szükségessé, ezért a közszolgáltatók felé az érintett fogyasztóknak eleget kell tenniük a címváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettségüknek.

Az új cím hirdetményi úton is közzétételre kerül a helyben szokásos módon (a hivatal honlapján).

A pénzintézetek felé az ügyfélnek van szintén bejelentési kötelezettsége.

Amennyiben a címkezelési eljárás eredményeképp vállalkozás székhelyének, telephelyének címe is megváltozik, a címváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettség az egyéni vállalkozót, illetve a vállalkozás képviselőjét terheli.

A címkezelések – mint a Korm. rendelet által meghatározott kötelező feladat − eredményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését és együttműködését, ott ahol ennek szükségessége felmerül.
 

Hirdetmények - Társasházak

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.