1)
Az ügytípus megnevezése
Adó és értékbizonyítvány
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Helyszínelésben résztvevő munkatársak:    Nagy Gábor Tel.: +36 (57) 505 711
                                                                                     Lányi László Tel.: +36 (57) 505 743
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyek egy részének intézés illeték- és díjmentes, más része illetékköteles. Külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállításnak eljárási illetéke 4 000 Ft, ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, ezek számától függően külön-külön kell megfizetni az illetéket. A hagyatéki, végrehajtási és gyámügyi eljárások illetékmentesek.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem Iform nyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A kérelem letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adó- és értékbizonyítvány elkészítését rendszerint megelőzi egy hatósági szemle, amelyről jegyzőkönyv készül. 8 napos ügyintézési határidőn belül készül el az adó- és értékbizonyítvány.

Adó- és értékbizonyítvány jogszabályban meghatározott esetekben kérhető pl.:
 • a hagyatéki eljáráshoz,
 • a gyámügyi eljáráshoz,
 • a bírósági végrehajtási ügyekhez,
 • a NAV végrehajtási ügyekhez stb.

Fizetési időpontok: Illetékfizetési kötelezettség esetén, a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az eljárási illetéket megfizetni.
Eljárási Illeték számlaszáma: 10300002-10697900-49020313
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
 
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
 
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.hu
2)
Az ügytípus megnevezése
Adóigazolás
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Nagy Gábor Tel.: +36 (57) 505 711
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására Iform nyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
465/2017. (XII. 28) az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló Kormányrendelet
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A kérelem letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően állítja ki. A kérelem benyújtásának feltétele, hogy az adózó az adóhatósági igazolás kiadásának szükségességét valószínűsíti.

A kérelemben meg kell jelölni az adóigazolás felhasználásának helyét és okát, mely adatok az adóigazolásban szintén rögzítésre kerülnek.

Az adóigazolás kiállítása az elektronikusan vagy postán érkezett kérelem esetében, három munkanapon belül, míg a személyesen benyújtott kérelem esetében azonnal történik.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását.

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
 
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.h
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
3)
Az ügytípus megnevezése
Adók módjára behajtandó köztartozások
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Nagy Gábor Tel.: +36 (57) 505 711
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés a megkereső számára illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Megkeresés köztartozás behajtására Iform nyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (továbbiakban: Vht.)
8/2018. (III. 19.) NGM rendelet
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás a köztartozást kimutató szerv által előterjesztett megkeresés elektronikus benyújtásával indul. A megkeresés elektronikusan elérhető és beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Természetes személy esetében a belföldi lakóhely, szokásos tartózkodási hely vagy szokásos fellelhetőségi helye, ennek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye, egyéni vállalkozó esetében a székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság jár el.

Az eljárás az adók módjára behajtandó köztartozást nyilvántartó szerv megkeresése alapján indul.

A végrehajtható okirat és a fenti jogszabályok szerint végrehajtási cselekmények foganatosítására kerül sor, melyek lehetnek:
 • végrehajtás jövedelemre, fizetési számlára (munkabérre, nyugdíjra, számlapénzre, egyéb járandóságra)
 • ingófoglalás, járműfoglalás,
 • követelés lefoglalás,
 • zálogjoggal terhelt ingóság lefoglalása,
 • fedezetcsere,
 • ingatlanfoglalás,
 • zálogjoggal terhelt ingatlan lefoglalása.

Az adós köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum és a végrehajtási költségátalány megfizetésére.

Az adóhatóságot a pénzkövetelés végrehajtásának foganatosításáért 5 000 Ft költségátalány illeti meg, amelyet a hátralékosnak kell megfizetnie.

Fizetési időpontok: A végrehajtásról szóló iratban megjelölt időpontok.

A köztartozást az adóhatóság Idegen bevételek elszámolási számlájára kell megfizetni: 10300002-10697900-49020368

A végrehajtási költségátalányt az adóhatóság Bírság és végrehajtási költségek elszámolási számlájára kell megfizetni: 10300002-10697900-49020337
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.h
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
4)
Az ügytípus megnevezése
Építményadó
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Az adózó nevének kezdőbetűjele szerint kijelölt ügyintéző. Az ügyintéző elérhetősége megtalálható a www.jaszbereny.hu/Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek/Ügyintézők menü pont alatt.
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról Iform nyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
46/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A bevallási nyomtatvány letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu. Az ügyfél az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni adózó.

Adatbejelentés alól mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Adatbejelentést kell tenni az adókötelezettségben bekövetkezett változást (pl. építmény vásárlását, bővítését, eladását stb.) követő év január 15. napjáig, amennyiben a tulajdonos vállalkozó vagy adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó megállapítása határozattal történik. Amennyiben az adókötelezettségben változás nincs, újabb határozatot nem kap az adózó, a továbbiakban a korábban kiadott határozat alapján kell az adót megfizetni. A Htv. 11. § (1) bekezdése szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).

Az adó alanya: az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Amennyiben az építménynek van vagyoni értékű jog jogosultja (pl. haszonélvezője), akkor az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Mentes az adó alól a Htv. 13. §-a alapján
 • a szükséglakás,
 • a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
 • az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére, a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,
 • az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Mentes az adó alól az Ör. 5. §-a szerint:
 • a költségvetési szervnek nem minősülő szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, valamint nevelési- oktatási intézmények, és sport céljára szolgáló építmény,
 • a magánszemély tulajdonában lévő nem üzleti célt szolgáló lakás, lakásrész és
 • a magánszemély tulajdonában lévő vállalkozáshoz nem kapcsolódó, pihenés célját szolgáló külterületi építmény 50 m2 alatt.

Az építményadóra vonatkozó önkormányzati mentességek nem alkalmazhatók a vállalkozók üzleti célt szolgáló építménye utáni építményadó megállapítása során.

Az adó alapja: az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. Egy helyrajzi számon lévő, több azonos célt szolgáló épület, épületrész esetén ezek alapterületét nem kell összesíteni.

Az adó mértéke az építmény használati célja szerint az Ör. 4. § (3) bek. szerint:

a) általános használati célú építmény esetében: 225 Ft/m2
b) iroda célra szolgáló építmény esetében:
     ba) 60m2-t meg nem haladó része után 1000 Ft/m2
     bb) 60 m2-t meghaladó része után 500 Ft/m2
c) kereskedelmi célra szolgáló építmény esetében:
     ca) 200 m2-t meg nem haladó része után 300 Ft/m2
     cb) 200 m2-t meghaladó, de 1000m2-t meg nem haladó része után 500 Ft/m2
     cc) 1000 m2-t meghaladó, de 4000m2-t meg nem haladó része után 700 Ft/m2
     ce) 4000 m2-t meghaladó része után 1400 Ft/m2
d) termelési és raktározási célra szolgáló építmény esetében:
     da) 1500 m2-t meg nem haladó része után 300 Ft/m2
     db) 1500 m2-t meghaladó, de 4000m2-t meg nem haladó része után 400 Ft/m2
     dc) 4000 m2-t meghaladó része után 500 Ft/m2
e) hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási és üzemanyagtöltő állomás célra szolgáló építmény esetén 1600 Ft/m2
f) jogerős bontási engedéllyel rendelkező és használaton kívül álló adótárgyak esetében 0 Ft/m2

Amennyiben egy építményen belül több különböző célra szolgáló épületrész található, akkor az adómértékeket az adótárgy eltérő használati módjaihoz tartozó hasznos alapterület arányában kell alkalmazni.

Fizetési időpontok: március 15, szeptember 15.
Építményadó számlaszáma: 10300002-10697900-49020272
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
5)
Az ügytípus megnevezése
Helyi iparűzési adó
Elektronikus ügyintézés
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény szerint meghatározott gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások számára kötelező.
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Az adózó nevének kezdőbetűjele szerint kijelölt ügyintéző. Az ügyintéző elérhetősége megtalálható a www.jaszbereny.hu/Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek/Ügyintézők menü pont alatt.
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – az állami adóhatóság által rendszeresített                                                                    nyomtatványnak megfelelő elektronikus nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton teljesíti.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
46/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja elektronikusan az állami adóhatóságnál. A bevallási nyomtatvány letölthető és elektronikusan beküldhető az állami adóhatóság honlapjáról.
Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók Jászberény Város honlapján: www.jaszbereny.hu Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási iroda/ Nyomtatványok között találják a papír alapon, vagy e-Papír szolgáltatással benyújtható nyomtatványokat.

Határidők:
 • Bejelentkezést és a várható adóról szóló bejelentést az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül,
 • éves bevallást adó évet követő május 31.-ig,
 • naptári évtől eltérő üzletévet választóknak az adóév utolsó napját követő 150. napig,
 • tevékenység megszüntetéséről, a felszámolással, végelszámolással, csődeljárással kapcsolatos bevallást a soron kívüli bevallásra vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adó alanya: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységét székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Adó mértéke: Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,9%-a.

Adómentesség az Ör. 7. §-a alapján : Amennyiben a vállalkozás szintjén képződött adóalap nem haladja meg 2020. évtől a 2 millió forintot, 2021. évtől 2,5 millió forintot a vállalkozói tevékenység után az adót nem kell megfizetni. 2016. évtől adómentesség illeti meg azokat a háziorvosokat és védőnőket akiknek a vállalkozás szintjén keletkezett iparűzési adó alapja nem haladja meg adóévben a 20 millió forintot és a nettó árbevételének a 80%-a az Egészségbiztosítási Alapból származik.

Fizetési időpontok:
 • folyó évi adóelőleget március 15.-ig, illetve szeptember 15.-ig,
 • az adókülönbözetet az adóévet követő május 31. napjáig kell megfizetni.
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók adókötelezettségeiket a törvényben meghatározott eltérésekkel teljesítik.
Helyi iparűzési adó számlaszáma: 10300002-10697900-49020320
6)
Az ügytípus megnevezése
Költségmentesség engedélyezéséhez adóigazolás
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Nagy Gábor Tel.: +36 (57) 505 711
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására Iform nyomtatvány
 • A bíróság által kiadott formanyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
2/1968. (I. 24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A kérelem letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően, állítja ki.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
-
Kitöltési útmutatók
-
Elektronikus ügyintézés
-
7)
Az ügytípus megnevezése
Méltányossági, fizetési könnyítésre irányuló kérelem
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Az adózó nevének kezdőbetűjele szerint kijelölt ügyintéző. Az ügyintéző elérhetősége megtalálható a www.jaszbereny.hu/Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek/Ügyintézők menü pont alatt.
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Nincs illetékfizetési kötelezettség.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Méltányossági kérelem Iform nyomtatvány (mérséklésre, halasztásra, részletfizetésre)
 • Automatikus részletfizetési kérelem Iform nyomtatvány
 • Bizonyító dokumentumok
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtatásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A bevallási nyomtatvány letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A halasztás, részletfizetés (fizetési könnyítés) engedélyezési feltételei: A fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett helyi adóra.

Magánszemély esetében a fizetési könnyítés engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Adómérséklés: természetes személy kérelme alapján az adótartozás, valamint a pótlék- és bírságtartozás mérsékelhető, vagy elengedhető, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más személy adója nem mérsékelhető, nem engedhető el.

Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén: az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené.

Automatikus részletfizetési kedvezmény

A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 1 000 000 Ft összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a fizetéshalasztás és részletfizetés jogosultsági feltételeinek vizsgálata nélkül.

A kérelemnek tartalmaznia kell: Az indokolást, a fizetési nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely alátámasztja a kérelemben foglaltakat. Csatolni kell a kérelmet alátámasztó bizonyító dokumentumokat.

Fizetési időpontok: A kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az eljárási illetéket megfizetni.
Eljárási Illeték számlaszáma: 10300002-10697900-49020313
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
8)
Az ügytípus megnevezése
Talajterhelési díj
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Az adózó nevének kezdőbetűjele szerint kijelölt ügyintéző. Az ügyintéző elérhetősége megtalálható a www.jaszbereny.hu/Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek/Ügyintézők menü pont alatt.
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Talajterhelési díj bevallás Iform nyomtatvány
 • Nyomtatvány adatlap a talajterhelési díjmentesség igénybevételéhez pdf nyomtatvány
 • Szennyvíz elszállításáról szóló igazolás (amennyiben rendelkezik vele)
 • Díjmentesség igazolására szolgáló dokumentumok (amennyiben díjmentességet kér)
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
8/2012. (II.16) önkormányzati rendelet a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, díjkedvezményekről, díjmentességről (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A bevallási nyomtatvány letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu. A díjmentességhez szükséges adatlap megtalálható a www.jaszbereny.hu/Városháza/Osztályok/GazdaságiOsztály/Adóigazgatási Iroda -Adóügyek/Nyomtatványok menü pont alatt. A bevallást a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell benyújtani.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

Díjmentesség

Kérelemre díjmentes az a magánszemély adózó, aki igazolja, hogy a háztartásban élők 1 főre jutó nettó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét (42 750 Ft), egyedülálló esetében ennek kétszeresét (57 000 Ft). Mentes a díjfizetés alól az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó és az a magánszemély kibocsátó, aki a közszolgáltató igazolása alapján a csatornára való rákötést többletköltséggel járó egyedi műszaki megoldással tudná teljesíteni.

Díjfizetés megszűnése

A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amelyben a közszolgáltató szervezet a házi szennyvízhálózat utcai közcsatornára történő rákötését igazolja.

Díjfizetés alapja és mértéke

Alapja a szolgáltatott víz mennyisége csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett és igazolt vízmennyiséggel. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200.-Ft/m3, területi érzékenységi szorzó 1,5. A kettő szorzataként megállapított 1800.- Ft/m3 díjnak a kibocsátó

2017. évtől a 40%-át (720 Ft/m3) köteles megfizetni

Fizetési időpontok: Tárgyévet követő év március 31.
Talajterhelési díj számlaszáma: 10300002-10697900-49020351
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
9)
Az ügytípus megnevezése
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Nagy GáborTel.: +36 (57) 505 711
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás Iform nyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A bevallási nyomtatvány letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu.
 • A magánszemélyeknek adóévet követő év március 20.-ig,
 • kifizetőknek: adóévet követő év február 25.-ig kell bevallást tenni.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata.

Adóbevallásra kötelezett az az adózó, aki Jászberény Város Önkormányzata illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki.

Az adó alapja: A termőföld bérbeadásból származó bevételének (ideértve a földjáradékot is) és más ingatlan bérbeadásából származó bevételnek az egésze.

Az adó mértéke: az adóalap 15 %-a.

Adómentesség

A termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. A magánszemély köteles a mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik.

Magánszemély kötelezettsége

A termőföld bérbeadásából származó - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott - jövedelme adóját a magánszemély megállapítja, továbbá a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás). Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt termőföld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni.

Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.

Kifizető kötelezettsége

Ha a magánszemély termőföld bérbeadásából származó bevétele kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be, és fizeti meg. A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adó-megállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

Fizetési időpontok: A magánszemélynek a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig, a kifizetőnek a kifizetést követő hó 12-ig kell a jövedelemadót megfizetni.
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó számlaszáma: 10300002-10697900-49020382
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.h
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
10)
Az ügytípus megnevezése
Magánszemély kommunális adója
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Az adózó nevének kezdőbetűjele szerint kijelölt ügyintéző. Az ügyintéző elérhetősége megtalálható a www.jaszbereny.hu/Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek/Ügyintézők menü pont alatt.
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról Iform nyomtatvány
 • Adatlap magánszemély kommunális adója mentesség igénybevételéhez pdf
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
46/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A bevallási nyomtatvány letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu. Az ügyfél az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni adózó.

Adatbejelentés alól mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Adatbejelentést kell tenni az adókötelezettségben bekövetkezett változást (pl. lakás vásárlását, bővítését, eladását stb.) követő év január 15. napjáig, amennyiben a tulajdonos vállalkozó vagy adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó megállapítása határozattal történik. Amennyiben az adókötelezettségben változás nincs, újabb határozatot nem kap az adózó, a továbbiakban a korábban kiadott határozat alapján kell az adót megfizetni. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti joga.

Az adó alanya: az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa, illetve aki nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik. Amennyiben az építménynek van haszonélvezője, akkor az adó alanya a haszonélvező.

Az adó éves mértéke:

100 m²-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében: 0 Ft
100 m2-t meghaladó, de 140 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás után: 0 Ft
140 m2-t meghaladó, de 210 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás után: 12 000.-Ft
210 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás után: 24 000.-Ft

Mentes az adó alól az Ör. 9. §-a szerint:
 • az az adótárgy, amely építményadó köteles,
 • a magánszemély tulajdonában álló telek.

Kérelemre mentesség illeti meg, azt a magánszemély adóalanyt, aki igazolja, hogy a háztartásban élőknek az 1 főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 1,5- szörösét (42 750 Ft), egyedülálló esetében 2-szeresét (57 000 Ft). A kérelmet adatlapon kell előterjeszteni, amelyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat.

Fizetési időpontok: március 15, szeptember 15.
Magánszemély kommunális adó számlaszáma: 10300002-10697900-49020296
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
11)
Az ügytípus megnevezése
Telekadó
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Az adózó nevének kezdőbetűjele szerint kijelölt ügyintéző. Az ügyintéző elérhetősége megtalálható a www.jaszbereny.hu/Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási Iroda -Adóügyek/Ügyintézők menü pont alatt.
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Adatbejelentés telekadóról Iform nyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
46/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A bevallási nyomtatvány letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu. Az ügyfél az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni adózó.

Adatbejelentés alól mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Adatbejelentést kell tenni az adókötelezettségben bekövetkezett változást (pl. telek vásárlását, bővítését, eladását stb.) követő év január 15. napjáig, amennyiben a tulajdonos vállalkozó vagy adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó megállapítása határozattal történik. Amennyiben az adókötelezettségben változás nincs, újabb határozatot nem kap az adózó, a továbbiakban a korábban kiadott határozat alapján kell az adót megfizetni. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya: az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a telek tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában. Amennyiben a telek vagyoni értékű joggal terhelt, akkor az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Az adó mértéke:
          I. övezetben 25.-Ft/m2
          II. övezetben 0.-Ft/m2

Mentes az adó alól a Htv 19. §-a szerint:
 • az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 • erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,
 • építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a.

Mentes az adó alól az Ör. 12. §-a szerint:
 • a költségvetési szervnek nem minősülő szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi valamint nevelési-oktatási intézmények és sport céljára szolgáló építményhez tartozó telek,
 • az építménnyel beépített belterületi telek esetében a telek teljes térmértéke,
 • az építési tilalom alatt álló telek teljes térmértéke,
 • a külterületi telek,
 • minden olyan telek, amely a JÉSZ szerint beépítésre nem szánt, illetve a beépíthető teleknagyságot nem éri el.

Kérelemre Önkormányzati mentesség illeti meg:
 • azt az adóalanyt, aki a rendelet hatálybalépésekor már érvényes építési engedéllyel rendelkezik, a rendelet hatálybalépést követő 3 évre, illetve
 • azt az adóalanyt, aki a rendelet hatálybalépését követően szerez építési jogosultságot és ezt az önkormányzati adóhatóság részére igazolja. Az adómentesség a használatbavételi jogosultság megszerzése évének utolsó napjáig, de legfeljebb az építési jogosultság megszerzésének évét követő harmadik év utolsó napjáig él. Amennyiben a mentesség feltételéül meghatározott időn belül az adóalany nem rendelkezik igazolással az építmény használatbavételének jogosultságáról, a telekadót visszamenőleg is meg kell fizetnie,
 •  azt a mezőgazdasági őstermelő adóalanyt, aki a belterületi telkén mezőgazdasági termelő tevékenységet végez és a helyi iparűzési adónak nem alanya.

A telekadóra vonatkozó önkormányzati mentességek nem alkalmazhatók a vállalkozók üzleti célt szolgáló telke utáni telekadó megállapítása során.

Fizetési időpontok: március 15, szeptember 15.
Telekadó számlaszáma: 10300002-10697900-49020289
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
12)
Az ügytípus megnevezése
A vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési támogatására irányuló kérelem
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Bódisné Görbe Krisztina Tel.: +36 (57) 505 702
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Támogatási kérelem, mellékletekkel együtt 2 példányban (eredeti és másolat) bekötve
 • 2 lezárt év beszámolóját, nyilatkozatokat (a rendelet mellékletében találhatóak)
 • Felhatalmazást hatósági átutalási megbízás benyújtására
 • A szerződés megkötésekor a köztartozással kapcsolatosan a NAV által kiállított nemleges adóigazolás szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
22/2014. (VII.17) a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló rendelet.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Amennyiben a tárgyévi költségvetés tartalmaz elkülönített támogatási forrást, a támogatási kérelmet az Adóigazgatási Irodához lehet benyújtani papír alapon tárgyév november 15-ig. Az ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok a rendelet mellékletében találhatók.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az Adóigazgatási Iroda a kérelem beérkezését követő 30 napon belül szakmai javaslatot készít a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére.

A támogatásról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozattal dönt.

A jogerős döntést követő 10 napon belül támogatási szerződést készít az Adóigazgatási Iroda, melyet a pénzügyi ellenjegyzést követően a Polgármester ír alá.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A rendelet mellékletében található Támogatási Kérelem és Nyilatkozatok.
Kitöltési útmutatók
-
Elektronikus ügyintézés
-
13)
Az ügytípus megnevezése
Mezőőri járulék
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Sisa Boglárka Tel.: +36 (57) 505 723
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Bejelentés mezőőri járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos változásról elnevezésű pdf nyomtatvány
 • Adatkezelési tájékoztató mezőőri járulék bejelentéséhez
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1997. évi CLIX törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
14/2011.(V. 12.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A mezőőri járulék megállapítását, és annak mértékét befolyásoló eseményeket - különösen a használó vagy a tulajdonos személyének változása, módosult térmérték, megváltozott művelési ág - a használó, illetve a tulajdonos köteles a változást követő 15 napon belül bejelenteni. A nyomtatvány megtalálható a www.jaszbereny.hu/Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási Iroda -Adóügyek/Nyomtatványok menü pont alatt.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A járulékfizetésre kötelezett: Akinek a termőföld használatában - amennyiben a használó ismeretlen, a tulajdonában - van a tárgyév január 1. napján. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelezettek.

A mezőőri járulékmértéke

a) szántó művelési ágú földterület esetében 400.-Ft/ha/év
b) gyep (rét, legelő), nádas művelési ágú földterületek esetében 200.- Ft/ha/év
c) szőlő, gyümölcsös művelési ágú földterületek esetében 500.-Ft/ha/év, de legalább 1.000.-Ft/év.

A mezőőri járulékot a művelési áganként, összevont földterület után kell meghatározni. A járulékfizetés szempontjából minden megkezdett 1 ha után kell a járulékot megfizetni.

Mentes a járulékfizetés alól

Amennyiben a kötelezett tulajdonában, használatában lévő földterület nagysága nem éri el az 5 ha-t, mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól. A megállapított mezőőri járulék összegét kivételesen indokolt esetben - különösen árvíz, belvíz, és más elemi kár esetében - Jászberény Város Polgármestere, a kár mértékétől függően - amelyet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott igazolás alapján állapít meg -, kérelem alapján részben vagy egészben elengedheti.

Fizetési időpont: Tárgyév október 31.
Mezőőri járulék számlaszáma: 10300002-10697900-49020409
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
Elektronikus ügyintézés
e-Papír szolgáltatáson keresztül: https://epapir.gov.hu/
14)
Az ügytípus megnevezése
Magánfőző által előállított párlattal kapcsolatos bejelentési kötelezettség
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Nagy Gábor Tel.: +36 (57) 505 711
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről elnevezésű Iform nyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás megindítása személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton történhet. A nyomtatvány letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu.

A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonjogszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett bejelentés benyújtásával indul. A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonjogszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz köteles bejelenteni.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy-beszerzésére az állami adó- és vámhatóságnál.

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki
 • a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását,
 • a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.hu
15)
Az ügytípus megnevezése
Idegenforgalmi adó
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda

Elvégző munkatárs: Az adózó nevének kezdőbetűjele szerint kijelölt ügyintéző. Az ügyintéző elérhetősége megtalálható a www.jaszbereny.hu/Városháza/Osztályok/Gazdasági Osztály/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek/Ügyintézők menü pont alatt.
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Az ügyintézés illeték- és díjmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról Iform nyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
46/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárást az ügyfél vagy meghatalmazottja indíthatja személyesen az Adóigazgatási Irodában 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt, elektronikusan vagy postai úton. A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A bevallási nyomtatvány letölthető vagy elektronikusan beküldhető az E-Önkormányzati portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu. Az idegenforgalmi adóról szóló bevallást az adó beszedésre kötelezettnek (szállásadónak) a beszedést követ hónap 15. napjáig kell benyújtani.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Adózó: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát olyan szálláshelyen tölt el, amely egész éven át vagy időszakosan, üzletszerűen működtetett létesítménynek minősül, éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.

Adó mértéke: 300 Ft/fő/vendégéjszaka

Díjfizetés alóli mentes a Htv. 31. §-a szerint:
 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén a vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
 • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
 • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy,
 • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
Fizetési időpontok: március 15, szeptember 15.
Idegenforgalmi adó számlaszáma: 10300002-10697900-49020416
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.