1)
Az ügytípus megnevezése
Adó és értékbizonyítvány
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Az eljárás megindítása személyesen, elektronikusan vagy postai úton történhet.
Eljárási illeték
Külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz szükséges adó és értékbizonyítvány kiállításnak eljárási illetéke 4.000.-Ft, ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó - és értékbizonyítványt kérnek, ezek számától függően külön-külön kell megfizetni.

A hagyatéki, végrehajtási és gyámügyi eljárások illetékmentesek.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Az illeték megfizetésének bizonylata, mentesség esetén annak hitelt érdemlő igazolása.
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett kérelem benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton.
 
Adó- és értékbizonyítvány kérhető a jogszabályban meghatározott esetekben:
- hagyatéki eljáráshoz
- gyámügyi eljáráshoz
- bírósági végrehajtási ügyekhez
- NAV végrehajtási ügyekhez stb.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az illetéket utalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni a 10300002-10697900-49020313 számú Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számlára.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az illeték befizetését készpénz-átutalási megbízással vagy utalási értesítővel.

A kérelemben meg kell jelölni az adó és értékbizonyítvány felhasználásának helyét és célját, mely adatok a bizonyítványban rögzítésre kerülnek.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
 
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
 
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.hu
2)
Az ügytípus megnevezése
Adóigazolás
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték-és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
465/2017. (XII. 28) az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló Kormányrendelet
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett kérelem benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően állítja ki. A kérelem benyújtásának feltétele, hogy az adózó az adóhatósági igazolás kiadásának szükségességét valószínűsíti. Az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül.
A kérelemben meg kell jelölni az adóigazolás felhasználásának helyét és okát, mely adatok az adóigazolásban szintén rögzítésre kerülnek.
Az adóigazolás kiállítása az elektronikusan vagy postán érkezett kérelem esetében, három munkanapon belül, míg a személyesen benyújtott kérelem esetében azonnal történik.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.h
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
3)
Az ügytípus megnevezése
Adók módjára behajtandó köztartozások
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
A végrehajtási cselekmény foganatosításáért 5.000 Ft költségátalányt kell fizetni az adósnak
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (továbbiakban: Vht.)
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás a köztartozást kimutató szerv által előterjesztett kérelem benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az eljárás az adók módjára behajtandó köztartozást nyilvántartó szerv megkeresése alapján indul, amely során a Vht. szabályai szerint végrehajtási cselekmények foganatosítására kerül sor:

- munkabér (nyugdíj, egyéb járandóság) letiltása
- hatósági átutalási megbízás (inkasszó)
- ingóvégrehajtás
- ingatlan végrehajtás

A köztartozás - annak fajtájától függően - az adóhatóság alábbi számlájára fizethető meg:
Idegen bevételek elszámolási számla: 10300002-10697900-49020368
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.h
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
4)
Az ügytípus megnevezése
Építményadó
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
46/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett adatbejelentés benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. Az ügyfél az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni adózó.
Adatbejelentés alól mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Fizetési időpontok:
Az építményadót adóév március 15.-ig, illetve szeptember 15.-ig kell két egyenlő részletben megfizetni.

Számlaszám: 10300002-10697900-49020272

Az adó megállapítása határozattal történik. Amennyiben az adókötelezettségben változás nincs, újabb határozatot nem kap az adózó, a továbbiakban a korábban kiadott határozat alapján kell az adót megfizetni.

A Htv. 11. § (1) bekezdése szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).

Az adó alanya: az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Amennyiben az építménynek van vagyoni értékű jog jogosultja (pl. haszonélvezője), akkor az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Mentes az adó alól a Htv. 13. §-a alapján a szükséglakás, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja.

Mentes az adó alól az Ör. 5. §-a szerint:
a) a költségvetési szervnek nem minősülő szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, valamint nevelési- oktatási intézmények, és sport céljára szolgáló építmény,
b) magánszemély tulajdonában lévő nem üzleti célt szolgáló lakás, lakásrész és a
c) magánszemély tulajdonában lévő vállalkozáshoz nem kapcsolódó, pihenés célját szolgáló külterületi építmény 50 m2 alatt.

Az adó alapja: az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. Egy helyrajzi számon lévő, több azonos célt szolgáló épület, épületrész esetén ezek alapterületét nem kell összesíteni.

Az adó mértéke az építmény használati célja szerint az Ör. 4. § (3) bek. szerint:
a) általános használati célú építmény esetében: 225 Ft/m2

b) iroda célra szolgáló építmény esetében:
ba) 60m2-t meg nem haladó része után 1000 Ft/m2
bb) 60 m2-t meghaladó része után 500 Ft/m2

c) kereskedelmi célra szolgáló építmény esetében:
ca) 200 m2-t meg nem haladó része után 300 Ft/m2
cb) 200 m2-t meghaladó, de 1000m2-t meg nem haladó része után 500 Ft/m2
cc) 1000 m2-t meghaladó, de 4000m2-t meg nem haladó része után 700 Ft/m2
ce) 4000 m2-t meghaladó része után 1400 Ft/m2

d) termelési és raktározási célra szolgáló építmény esetében:
da) 1500 m2-t meg nem haladó része után 300 Ft/m2
db) 1500 m2-t meghaladó, de 4000m2-t meg nem haladó része után 400 Ft/m2
dc) 4000 m2-t meghaladó része után 500 Ft/m2

e) hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási és üzemanyagtöltő állomás célra szolgáló építmény esetén 1600 Ft/m2 (2013.01.01-től)

f) jogerős bontási engedéllyel rendelkező és használaton kívül álló adótárgyak esetében 0 Ft/m2 (2013.01.01-től)

Amennyiben egy építményen belül több különböző célra szolgáló épületrész található, akkor az adómértékeket az adótárgy eltérő használati módjaihoz tartozó hasznos alapterület arányában kell alkalmazni.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
5)
Az ügytípus megnevezése
Gépjárműadó alóli mentesség és fizetési kötelezettség szüneteltetése
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékosság esetén adómentességhez szükséges állapotot igazoló dokumentumok pl.:
Magyar Államkincstár határozata a fogyatékossági támogatásról,
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv döntése.
Gépjármű eltulajdonítása esetén az adófizetési kötelezettség szüneteltetéséhez: rendőrhatósági igazolás.
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (továbbiakban: Gjt.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett adatbejelentés benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. Az ügyfél az adókötelezettség változását követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni adózó.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Mozgáskorlátozott gépjárműadó mentessége
Az adómentességre okot adó körülmény bekövetkezését követő hónap első napjától az adóalanyt bejelentésre adómentesség illeti meg.

Mentes az adó alól
súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Gépjármű eltulajdonítása
A Gjt. 4. § (4) bekezdése szerint kérelemre szünetel a az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen kerül ki az adóalany birtokából. A gépjárműadó fizetési kötelezettség szünetelése a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni adókötelezettsége megszűnik.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
6)
Az ügytípus megnevezése
Gépjárműadó
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) adatszolgáltatása közvetlenül az illetékes adóhatóság felé.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (továbbiakban: Gjt.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás hivatalból indul.
Az adó megállapítása a KEKKH által megküldött, az adott év január 1-jei állapotnak megfelelő, illetve havonta a változásokat tartalmazó adatszolgáltatás alapján történik.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adatszolgáltatás alapján az adóhatóság megállapítja (előírja, törli, módosítja) a gépjárműadót.

Fizetési időpontok: Adóévi adót március 15.-ig, illetve szeptember 15.-ig, az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az időarányos adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

Számlaszám: 10300002-10697900-49020399

Az adó alanya - meghatározott kivételekkel - az a személy, aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Mentes az adó alól a környezetkímélő gépkocsi.

Az adó alapja az Gjt. 6. § (1) bekezdés szerint a személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Tehergépjármű esetén az adóalap a gépjármű saját tömege, növelve a raksúlya 50 %-ával. Autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetén az adóalap a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege. A nyerges vontató esetében a saját tömeg kétszerese, növelve a nyerges vontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyerges vontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke: a személyszállító gépjárművek (kivéve autóbusz) esetén:
gyártási évben és azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,
gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
gyártási évet követő 16. és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.

Tehergépjármű, autóbusz, nyerges vontató esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1380,-Ft. Ezeknél a gépjárműveknél adható adókedvezményt a gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása határozza meg. A kedvezmény az 5,6,7 vagy 8 környezetvédelmi kód esetén 20% - kivéve nyerges vontató, amely után 30% - kedvezmény jár; a legalább 9,10,11,12 kód esetén 30% - kivéve nyerges vontató, amely után 50% - kedvezmény jár.

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 850 Ft.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
7)
Az ügytípus megnevezése
Helyi iparűzési adó
Elektronikus ügyintézés
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény szerint meghatározott gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások számára kötelező.
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
46/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett adóbevallás/bejelentkezés-változásbejelentés benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. A bevallási, adatbejelentési-változásbejelentési határidőkre az Art. szabályai az irányadóak.
- Bejelentkezést és a várható adóról szóló bejelentést az adókötelezettség keletkezését
követő 15 napon belül,
- éves bevallást adó évet követő május 31.-ig,
- naptári évtől eltérő üzletévet választóknak az adóév utolsó napját követő 150. napig,
- adóelőleg kiegészítésről szóló bevallást tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell teljesíteni,
- ideiglenes iparűzési tevékenységről a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni,
- tevékenység megszüntetéséről, a felszámolással, végelszámolással, csődeljárással kapcsolatos bevallást a soron kívüli bevallásra vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Fizetési időpontok:
a) folyó évi adóelőleget március 15.-ig, illetve szeptember 15.-ig adó különbözetet: az adóévet követő május 31.-ig kell fizetni,
b) feltöltési kötelezettséget az adóév december 20. napjáig kell teljesíteni
c) ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók adókötelezettségeiket a törvényben meghatározott eltérésekkel teljesítik. Az adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

Adóelőleg:
A vállalkozó az adóelőlegét két részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. napjáig, illetve kilencedik hónapjának 15. napjáig fizeti meg. A feltöltésre kötelezett az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig köteles adóelőlegét a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni.
Számlaszám: 10300002-10697900-49020320

Az adózó kérelmezheti a számláján jelentkező túlfizetés elszámolását más adótartozásra vagy rendelkezhet annak visszatérítéséről, amennyiben adóhatóságnál nyilvántartott tartozása nincs és bevallási kötelezettségeit teljesítette.

Az adókötelezettség és az adó alanya:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységét székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Adó mértéke:
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2012.01.01-től az adóalap 1,9%-a, építőipari tevékenység-végzés után naptári naponként 5000 forint.

Az Ör. 7. §-a alapján : Amennyiben a vállalkozás szintjén képződött adóalap nem haladja meg az 1,6 millió forintot, 2020. évtől a 2 millió forintot, a vállalkozói tevékenység után az adót nem kell megfizetni. 2016. évtől adómentesség illeti meg azokat a háziorvosokat és védőnőket akiknek a vállalkozás szintjén keletkezett iparűzési adó alapja nem haladja meg adóévben a 20 millió forintot és a nettó árbevételüknek a 80%-a az Egészségbiztosítási Alapból származik.
A helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználásáról szóló 43/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelet alapján azok az adózók, akiknek a tárgyévet megelőző évre befizetett helyi iparűzési adójuk meghaladja az 1 millió forintot, felajánlhatják a megfizetett adójuknak az 2%-át Szakképzési Ösztöndíj Program számára és 3%-át oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi, sport vagy infrastruktúra alap részére. Az adózók legfeljebb 3 alapra tehetnek felajánlást és a felajánlás összege nem lehet kevesebb, mint 10 000 Ft.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
8)
Az ügytípus megnevezése
Költségmentesség engedélyezéséhez adóigazolás
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illetékmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
A bíróság által kiadott formanyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2/1968. (I. 24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Személyesen vagy meghatalmazott által irodánk ügyfélfogadási idejében, illetve postai úton történhet.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően, állítja ki.

A nyomtatványon a személyes adatokat és a nyilatkozati részt ki kell tölteni a kérelmezőnek.

Az adóigazolás kiállítása a postán érkezett kérelem esetében, három munkanapon belül, míg a személyesen benyújtott kérelem esetében azonnal történik.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
-
Kitöltési útmutatók
-
Elektronikus ügyintézés
-
9)
Az ügytípus megnevezése
Méltányossági, fizetési könnyítésre irányuló kérelem
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illetékköteles: gazdálkodó szervezetnél – ide nem értve az egyéni vállalkozót – fizetéskönnyítésre és adómérséklésre irányuló eljárásban 10.000,-Ft
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett kérelem benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Illetéket utalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni a 10300002-10697900-49020313 számú Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számlára a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

Méltányosság, fizetési halasztás, részletfizetés, automatikus részletfizetés az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

Az automatikus részletfizetés kivételével a feltételek: A fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a beszedett helyi adóra

Magánszemély esetében a fizetési könnyítés engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 500 000 forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a fizetéshalasztás és részletfizetés jogosultsági feltételeinek vizsgálata nélkül (automatikus részletfizetés).

Adómérséklés: csak indokolt esetben és magánszemélynél van rá lehetőség, ha a fizetési könnyítéssel a nehézség nem oldható fel.

Magánszemély esetén: mérsékelhető az adó, a pótlék- és bírságtartozás akkor, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén: az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené.

A kérelemnek tartalmaznia kell: A tartozás összegét és jogcímét, amelyre a mérséklést, könnyítést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a fizetési nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely alátámasztja a kérelemben foglaltakat. Csatolni kell az illeték megfizetését igazoló készpénz-átutalási megbízást, az adatlapot és a kérelmet alátámasztó dokumentumokat.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.h
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
10)
Az ügytípus megnevezése
Talajterhelési díj
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Szennyvíz elszállításáról szóló igazolás (amennyiben rendelkezik vele)
Díjmentesség igazolására szolgáló dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
8/2012. (II.16) önkormányzati rendelet a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, díjkedvezményekről, díjmentességről (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett bevallás benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. Bevallási határidő: az adóévet követő március 31.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Fizetési időpontok: Díjfizetés határideje: a tárgyévet követő év március 31.
Számlaszám: 10300002-10697900-49020351

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

Díjfizetés alóli mentesség:
Nem kell megfizetni a talajterhelési díjat annak a kibocsátónak (2012.03.31-ig hatályos), aki a kérelem benyújtásának évében 70. életévét betöltötte és egyedül vagy hasonló korú házastársával lakja az ingatlant. 2012.04.01-től adómentes az a magánszemély adózó, aki igazolja, hogy a háztartásban élők 1 főre jutó nettó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló esetében ennek kétszeresét. 2017.01.01-től mentes a díjfizetés alól az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó és az a magánszemély kibocsátó, aki a közszolgáltató igazolása alapján a csatornára való rákötést többletköltséggel járó egyedi műszaki megoldással tudná teljesíteni.
A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amelyben a közszolgáltató szervezet a házi szennyvízhálózat utcai közcsatornára történő rákötését igazolja.

Díjfizetés alapja és mértéke:
Alapja: szolgáltatott víz mennyisége csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett és igazolt vízmennyiséggel. Talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200.-Ft/m3, területi érzékenységi szorzó 1,5. A kettő szorzataként megállapított 1800.- Ft/m3 díjnak a kibocsátó
2012. április 1-től a 15%-át (270 Ft/m3)
2013. évre a 20%-át (360 Ft/m3)
2014. évre a 25%-át (450 Ft/m3)
2015. évre a 30%-át (540 Ft/m3)
2016. évtől a 35%-át (630 Ft/m3)
2017. évtől a 40%-át (720 Ft/m3) köteles megfizetni
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
11)
Az ügytípus megnevezése
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett bevallás benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. Magánszemélyeknek dóévet követő év március 20.-ig, kifizetőknek: adóévet követő év február 25.-ig kell bevallást tenni.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Fizetési időpontok:
Magánszemély: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig
Kifizető: a kifizetést követő hó 12-ig

Számlaszám: 10300002-10697900-49020382

Eljárás az ügyfél bevallásával indul. Az adó alanya: A bérbeadó magánszemély, bérbevevő kifizető jogi személy Az adó alapja: A termőföld bérbeadásból származó bevételének (ideértve a földjáradékot is) és más ingatlan bérbeadásából származó bevételnek az egésze.
Az adó mértéke: 15 %.

Mentes az adó alól:
A termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. A magánszemély köteles a mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik.

Magánszemély:
A termőföld bérbeadásából származó - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott - jövedelme adóját a magánszemély megállapítja, továbbá a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás). Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt termőföld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni.

Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.

Kifizető kötelezettsége
Ha a magánszemély termőföld bérbeadásából származó bevétele kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be, és fizeti meg. A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adó-megállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.h
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
12)
Az ügytípus megnevezése
Magánszemély kommunális adója
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
46/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett adatbejelentés benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. Az ügyfél az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni adózó.
Adatbejelentés alól mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Fizetési időpontok:
A magánszemély kommunális adóját az adóév március 15.-ig, illetve szeptember 15.-ig kell két egyenlő részletben megfizetni.

Számlaszám: 10300002-10697900-49020296

Az adó megállapítása határozattal történik. Amennyiben az adókötelezettségben változás nincs, újabb határozatot nem kap az adózó, a továbbiakban a korábban kiadott határozat alapján kell az adót megfizetni. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Az adó alanya: az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa, illetve aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben az építménynek van haszonélvezője, akkor az adó alanya a haszonélvező.

Az adó éves mértéke:

100 m²-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében: 0 Ft
100 m2-t meghaladó, de 140 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás után: 6.000.-Ft
140 m2-t meghaladó, de 210 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás után: 12.000.-Ft
210 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás után: 24.000.-Ft

Mentes az adó alól az Ör. 9. §-a szerint:
- az az adótárgy, amely építményadó köteles,
- a magánszemély tulajdonában álló telek.
Kérelemre mentesség illeti meg, azt a magánszemély adóalanyt, aki igazolja, hogy a háztartásban élőknek az 1 főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 1,5- szörösét, egyedülálló esetében 2-szeresét. A kérelmet adatlapon kell előterjeszteni, amelyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat.
2014.01.01-től Jászberényben állandó lakcímmel rendelkező adózó esetén: 100 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetén: 0.-Ft
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
13)
Az ügytípus megnevezése
Telekadó
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
46/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett adatbejelentés benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. Az ügyfél az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni adózó.
Adatbejelentés alól mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Fizetési időpontok:
A telekadót az adóév március 15.-ig, illetve szeptember 15.-ig kell két egyenlő részletben megfizetni.

Számlaszám: 10300002-10697900-49020289

Az adó megállapítása határozattal történik. Amennyiben az adókötelezettségben változás nincs, újabb határozatot nem kap az adózó, a továbbiakban a korábban kiadott határozat alapján kell az adót megfizetni. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya: az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a telek tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában. Amennyiben a telek vagyoni értékű joggal terhelt, akkor az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Az adó mértéke:
I. övezetben 25.-Ft/m2
II. övezetben 0.-Ft

Mentes az adó alól a Htv 19. §-a szerint:
- az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész
- erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek
- építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a
Mentes az adó alól az Ör. 12. §-a szerint:
- a költségvetési szervnek nem minősülő szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi valamint nevelési-oktatási intézmények és sport céljára szolgáló építményhez tartozó telek,
- az építménnyel beépített belterületi telek esetében a telek teljes térmértéke,
- az építési tilalom alatt álló telek teljes térmértéke,
- a külterületi telek,
- minden olyan telek, amely a JÉSZ szerint beépítésre nem szánt, illetve a beépíthető teleknagyságot nem éri el.

Kérelemre Önkormányzati mentesség illeti meg
- azt az adóalanyt, aki a rendelet hatálybalépésekor már érvényes építési engedéllyel rendelkezik, a rendelet hatálybalépést követő 3 évre, illetve
- azt az adóalanyt, aki a hatálybalépést követően szerez építési engedélyt. A mentesség a használatbavételi engedély megszerzéséig, de legfeljebb az építési engedély kiadását követő 3 évig él. Amennyiben a mentesség feltételéül meghatározott idő'n belül az adóalany nem szerez használatbavételi engedélyt, a telekadót visszamenőlegesen is meg kell fizetnie, 
- azt a mezőgazdasági őstermelő adóalanyt, aki a belterületi telkén mezőgazdasági termelő tevékenységet végez és a helyi iparűzési adónak nem alanya.
Önkormányzati adómentesség vállalkozóknál nem alkalmazható.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.h
14)
Az ügytípus megnevezése
A vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési támogatására irányuló kérelem
Hatáskörrel rendelkező szerv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Támogatási kérelem, mellékletekkel együtt 2 példányban (eredeti és másolat) bekötve.
A kérelemhez csatolni szükséges: 2 lezárt év beszámolóját, nyilatkozatokat (a rendelet mellékletében találhatóak), felhatalmazást hatósági átutalási megbízás benyújtására.
A szerződés megkötésekor a köztartozással kapcsolatosan a NAV által kiállított nemleges adóigazolás szükséges.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
9/2013. (III.14) a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló rendelet.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
A támogatási kérelmet az Adóigazgatási Irodához kell benyújtani tárgyév november 15-ig.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az Adóigazgatási Iroda a kérelem beérkezését követő 30 napon belül szakmai javaslatot készít a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére.

A támogatásról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozattal dönt.

A jogerős döntést követő 10 napon belül támogatási szerződést készít az Adóigazgatási Iroda, melyet a pénzügyi ellenjegyzést követően a Polgármester ír alá.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A rendelet mellékletében található Támogatási Kérelem és Nyilatkozatok.
Kitöltési útmutatók
-
Elektronikus ügyintézés
-
15)
Az ügytípus megnevezése
Mezőőri járulék
Hatáskörrel rendelkező szerv
Polgármester
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1997. évi CLIX törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
14/2011.(V. 12.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás megindítása személyesen, elektronikusan vagy postai úton történhet. Járulékkötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni az adózó.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A járulékfizetésre kötelezett: Akinek a termőföld használatában - amennyiben a használó ismeretlen, a tulajdonában - van a tárgyév január 1. napján. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelezettek.

A mezőőri járulékmértéke:
a) szántó művelési ágú földterület esetében 400-Ft/ha/év
b) gyep (rét, legelő), nádas művelési ágú földterületek esetében 200- Ft/ha/év
c) szőlő, gyümölcsös művelési ágú földterületek esetében 500-Ft/ha/év, de legalább 1.000-Ft/év.


A mezőőri járulékot a művelési áganként, összevont földterület után kell meghatározni. A járulékfizetés szempontjából minden megkezdett 1 ha után kell a járulékot megfizetni.

Mentes a járulékfizetés alól:
Amennyiben a kötelezett tulajdonában, használatában lévő földterület nagysága nem éri el az 5 ha-t, mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól. A megállapított mezőőri járulék összegét kivételesen indokolt esetben - különösen árvíz, belvíz, és más elemi kár esetében - Jászberény Város Polgármestere, a kár mértékétől függően - amelyet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott igazolás alapján állapít meg -, kérelem alapján részben vagy egészben elengedheti.

Fizetési időpont: Tárgyév október 31.
Számlaszám:- 10300002-10697900-49020409
Kitöltési útmutatók
-
Elektronikus ügyintézés
-
16)
Az ügytípus megnevezése
Magánfőző által előállított párlattal kapcsolatos bejelentési kötelezettség
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás megindítása személyesen, elektronikusan vagy postai úton történhet. Bejelentési kötelezettség: a desztilláló berendezés beszerzését követő 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz köteles bejelentést tenni a tulajdonos.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett bejelentés benyújtásával indul.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.hu
17)
Az ügytípus megnevezése
Idegenforgalmi adó
Hatáskörrel rendelkező szerv
Jegyző
Eljáró szerv
Adóigazgatási Iroda
Illetékességi terület
Jászberény
Eljárási illeték
Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
Iform nyomtatvány kitöltése szükséges
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
46/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (továbbiakban: Ör.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
Az eljárás az ügyfél vagy meghatalmazott személy által előterjesztett bevallás benyújtásával indul, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései szerint elektronikusan vagy személyesen az Adóigazgatási Irodában ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. Adóbevallási kötelezettség tárgyhónapot követő 15. nap.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Adózó: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát olyan szálláshelyen tölt el, amely egész éven át vagy időszakosan, üzletszerűen működtetett létesítménynek minősül, éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál

Adóbeszedésre kötelezett: tárgyhónapot követő 15. napjáig köteles bevallást tenni és az adót megfizetni.

Számlaszám: 10300002-10697900-49020416

Adó mértéke: 300 Ft/fő/vendégéjszaka

Díjfizetés alóli mentesség:
  • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén a vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
  • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy,
  • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A nyomtatványok elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Kitöltési útmutatók
A kitöltési útmutatók elérhetőek: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézés indítható: https://ohp-20.asp.lgov.hu
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.