Közterületekkel kapcsolatos ügyek

Az ügytípus megnevezése
Közterületek rendeltetéstől eltérő használata
Ügyleírás
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatát Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A közterület – közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási tevékenységekhez.
a) állandó kereskedelmi pavilon létesítéséhez,
b) kereskedelmi rendezvényhez szükséges mobil pavilon ideiglenes telepítéséhez,
c) mozgóbolt területének biztosításához, pavilon, sátor telepítése nélküli kereskedelmi árusítás során közterületen felállított asztal, pult, állvány, hűtőberendezés, konténer, sütőberendezés, kemence, étkezőasztalok, ülőhelyek közterületi elhelyezéséhez,
d) idényjellegű árusításhoz szükséges forgalmazó, rakodó-, tároló terület kialakításához,
e) alkalmi árusításhoz szükséges terület kialakításához,
f) vendéglátó üzlet teraszához, alkalmi vendéglátó rendezvény területének kialakításához,
g) vendéglátó üzlet teraszán, rendezvényterületén kívüli közterületen napernyő, hűtőberendezés elhelyezéséhez,
h) kereskedelmi árusító automata elhelyezéséhez,
i) zsűrizett iparművészeti termékek árusításához,
j) árubemutatáshoz, kereskedelmi kiállításhoz,
k) halottak napjához kötődő virág, koszorú és kegyeleti tárgyak árusításához,

(2) A közterület – közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi építési, szerelési tevékenységek végzéséhez, továbbá építmények, berendezések elhelyezéséhez, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:
a) munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez,
b) építési lakó-, műhely- vagy raktár kocsi, konténer, állványzat, építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához,
c) sajtó-, vagy szerencsejáték tevékenységek céljára szolgáló gyűjtőláda elhelyezéséhez

(3) A közterület - közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi szórakoztató tevékenységekhez, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:
a) mutatványos, cirkuszi szolgáltatás településéhez,
b) hőlégballon bemutatóhoz,
c) tűzijáték szolgáltatáshoz,
d) légvár telepítéséhez,
e) városnéző gumikerekes kisvonat, valamint lovas fogat útvonalhoz kötött üzletszerű üzemeltetéséhez,
f) utcai zenélés céljára,
g) lovagoltatáshoz.

(4) A közterület - közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi egyházi és karitatív tevékenységek gyakorlásához, továbbá kulturális, sport, családi és céges rendezvények tartásához, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:
a) ideiglenes építmény, pavilon, sátor, színpad, berendezések felállításához egyházi- és karitatív tevékenységek gyakorlásához, a rendezvények területének elkerítéséhez,
b) egyházi- és karitatív rendezvényterület elkerítés nélküli kialakításához,
c) kulturális rendezvény területének kialakításához,
d) sport rendezvény területének céljára,
e) családi és céges rendezvény területének céljára.

(5) A közterület – közterület használati engedély birtokában – igénybe vehető ideiglenes tárolás, s egyéb alkalomszerű tevékenység céljára, az 1. mellékletben megállapított díjtételek alkalmazásával:
a) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak 72 órán túli tárolásához,
b) forgalomra alkalmatlan járműveknek mellékútvonalon történő 10 napon túli, legfeljebb további 30 nap időtartamra történő tárolására,
c) az (1)-(5) bekezdésekben szabályozott közterület igénybevételi célokhoz hulladékgyűjtő elhelyezésére, higiénés szolgáltatásra,

(6) A kiemelt belvárosi (I) és a belvárosi (II) díjfizetési övezetekben állandó kereskedelmi pavilon létesítéséhez a városi főépítész egyetértése szükséges.

Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:
a) költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza,
b) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, létesítmények hibaelhárításához szükséges munkálatok elvégzéséhez,
c) önkormányzat saját beruházásainak keretében végzett építési, felújítási, fenntartási kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, valamint önkormányzati szervezésű rendezvények esetén,
d) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltók, továbbá a vízügyi szolgálat műtárgyainak, létesítményeinek alaptevékenységük céljára és idejére történő elhelyezése után.

Tilos a közterületet használni:
a) mezőgazdasági járművek, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, pótkocsi, műszakilag üzemképtelen járművek, munkagépek, gépkocsi vontató, nyerges vontató vontatmányok, valamint a 3,5 t össztömeget meghaladó járművek közterületen történő tárolására,
b) sátor-, vagy ponyvagarázs elhelyezésére,
c) áru vagy göngyöleg tárolására és a földről történő árusításra, kivéve az idényjellegű árusítást,
d) szolgáltató tevékenység végzésére, kivéve a 6. §-ban meghatározott igénybevételi módok és célok szerint,
e) szórólapnak postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon való terítésére
f) kempingezésre, ideiglenes szálláshely létesítésére.
 
Illetékesség
Jászberény közigazgatási területén a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek tekintetében.
A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező, más szervezetekre egyaránt kiterjed.
Szükséges iratok
A közterület-használati engedély iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban kell benyújtani a Közterület-felügyelethez, kizárólag a rendelet szerinti formanyomtatványon. 
Az ügytípus megnevezése
Közterület-használati engedély
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó helyi szabályokat a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III. 14. ) önkormányzati rendelete tartalmazza – a rendelet itt érhető el.

2019. április 1. napjától a közterület-használat engedélyezése hatósági engedélyezési eljárás keretében történik, melyhez kapcsolódóan az ügyfeleket érintően, az alábbi változások lépnek életbe:
  • A közterület-használati engedély iránti kérelem önkormányzati hatósági ügyként kerül elbírálásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásai alapján.
  • A közterület-használati engedély iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban kell benyújtani a Közterület-felügyelethez, kizárólag a rendelet szerinti formanyomtatványon.
  • A formanyomtatványt írásban (postai úton: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18; személyes leadás esetén: 5100 Jászberény, Déryné u. 1.), valamint elektronikus úton (kozterulet@jaszbereny.hu) is be lehet nyújtani.
  • Az új kérelem nyomtatvány, mely a fenti önkormányzati rendelet melléklete, itt érhető el.
  • Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelem – hosszabbítás esetén is - hiánytalanul kitöltendő, és ahhoz az abban jelzett valamennyi melléklet csatolandó!

Átutalás esetén a fizetési kötelezettség Jászberény Városi Önkormányzat 10300002-10697900-49020313 számú eljárási illeték számla alszámlájára teljesíthető.
 
  • A közterület-használati engedélyt a polgármester adja ki, a döntés-előkészítő feladatokat a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közterület-felügyelete (5100 Jászberény, Déryné u. 1.; telefon: +36 (57) 505 752) látja el.
  • Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogellenes közterület-használattal – azaz az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő módon történő, valamint a nem engedélyezhető célra történő használattal - szemben közigazgatási bírság is kiszabható.

További felvilágosítás kérhető:
Közterület-felügyelet - 5100 Jászberény, Déryné utca 1.
Szöllősi Szilvia Közterület-felügyelet csoportvezető (ügyintéző) +36 (57) 505 752
 
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.