Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben

A pályázat kódszáma: EFOP-4.1.9-16-2017-00002

A támogatás mértéke:  100%
A projekt leírása:
Jászberény város tervezett fejlesztése (Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben) funkcionálisan és városképi jellegét tekintve részben összhangban van a város ITS-ében (2015) meghatározott jövőképpel, mely a Jász Múzeum (Belváros városrész) kiállítási anyagának egy részének áthelyezésére irányul.

A Jász Múzeum klasszikusan foglalkozik az egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységekkel, azonban a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra elavult, illetve nem áll rendelkezésre korszerű, tanulási célokra megfelelő helyiség, illetve technikai eszköz. Szükséges lenne a tanulási folyamatok, a kompetenciafejlesztés és a képzések, valamint a szolgáltatások működtetéséhez a korszerű IKT infrastruktúra megteremtése is. Létre kellene hozni a használók számára a múzeumban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz való akadálymentes hozzáférés eszközrendszerét is.

A cél a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közgyűjteményi (múzeumi) infrastruktúra fejlesztése, továbbá a tanulási, kreatív és szolgáltató terek kialakítása, valamint az országos hírű Jász Múzeum teljes anyaga látogathatóságának biztosítása is.

A „Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben” tárgyú projekt tartalma a fenti célkitűzéseknek megfelelően, az EFOP-4.2.9-16 kódszámú pályázati felhívás céljaival összhangban az alábbiak:
  • A fejlesztés eredményeként – az 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. alatti telken található használaton kívüli raktár hasznosításával - kialakításra kerül egy 15 főből álló csoport befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas tér (oktatóterem és hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek) a földszinten, ahol lehetővé válik a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok megtartása. Így a korábbi oktató, foglalkoztató programok számának növelése és színvonalának ugrásszerű javulása érhető el. (kézműves foglalkozások, múltidéző történelmi játszóházak, mesekuckó, kutatási programok, bemutatók stb.). Megvalósul az intézmény tanulási feltételeinek fejlesztése.
  • A fejlesztés eredményeként - az 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. alatti telken található használaton kívüli raktár hasznosításával - kialakításra kerül továbbá egy tanulmánytár, mely néprajzi tanulmánytár (múzeumpedagógiai oktatótérrel), valamint régészeti és helytörténeti tanulmánytár fő profilokkal kerül kialakításra az emelten. A közönségfogadásra alkalmas kialakításával a helyi és térségi látogatók száma növekedhet az intézmény szintjén, továbbá a fejlesztés eredményeként a tanulmánytár alkalmas beltéri csoportos tevékenységek és közösségépítés célját szolgáló foglalkozások és események, továbbá múzeumpedagógiai foglalkozások bonyolítására is.
A tanulmánytár nyilvánosan látogatható, korszerű állományvédelmi és műtárgybiztonsági feltételeknek megfelelő múzeumpedagógiai célokat szolgál, de egyben egy korszerű raktárként is funkcionál.

A raktár funkcióból eredően megvalósul a raktárban bemutatandó műtárgyállomány gyűjteményrendezési, tisztítási és konzerválási feladatainak elvégzése, valamint ezek művelődéstörténeti hátterének bemutatás is. Mindezen feladatok előkészítése az épület földszintjén kialakításra kerülő strukturált gyűjteménytárban történik.

A fejlesztés elvárt hatása a helyi, térségi és a közösségi kohézió erősödését érinti.

A tervezett fejlesztéssel a város jelentős lépést tenne Jászberény belvárosának teljes körű építészeti és funkcionális megújítása felé, ezzel is tovább erősítve a stratégiai megalapozottságú és évek óta zajló városközpont rehabilitációs folyamot, amelynek eredményeként a város imázsa már az eddigiekben is sokat javult.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019. június 30.
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők és tevékenységeik:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
Postacím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Székhely/Lakcím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732671
Adószám/adóazonosító jel: 15732671-2-16
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10300002-10697900-49020155
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szabó Tamás polgármester, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester

Projektmenedzsment:

Kiss József – pénzügyi vezető
Hortiné dr. Bathó Edit - projektmenedzser

Külső apparátus:

Nyilvánosság biztosítása:

boommédia Kft.
5100 Jászberény, Kossuth u. 19.
Kormos László ügyvezető

Tervező:
Hornyák Mérnöki Iroda Kft.

5100 Jászberény, Riszner sétány 6.
Sajtó:
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi telefonszámok valamelyikén:

Jászberény Városi Önkormányzat elérhetősége:
e-mail cím: polgarmester@jaszbereny.hu
telefon: +36 57 505 700
fax: 06-57-505-713

Csiszár-Bató Andrea városfejlesztési ügyintéző:
e-mail cím: batoa@jaszbereny.hu
Telefon: +36 57 505 744
Galéria:
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.