Pályázati FELHÍVÁS

2019.12.06.

Pályázati kiírás JEGYZŐI munkakör ellátására

Jászberény Város Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jászberényi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

- legalább két éves közigazgatási gyakorlat,

- munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

            - 6 hónap próbaidő

Előnyt jelent:  

 • jegyzői, vagy aljegyzői, illetve egyéb vezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • legalább 5 év közigazgatási gyakorlat
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 • a dolgozók motiválásának képessége,
 • folyamatmenedzselés,
 • vezetési-szervezési készség
 • empátia

Pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
 •  valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést, maximum 5 oldal
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat
 • közigazgatási gyakorlat igazolása

Ellátandó feladatok:

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok.

- A Jászberényi Polgármesteri Hivatal vezetése, a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér18.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős foglalkoztatás

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2997-21/2015. számú Közszolgálati Szabályzata alapján.

A munkakör legkorábban 2019. január 14-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.12.13.

A pályázat elbírálási határideje: 2019.12.19

A pályázatot Jászberény Város Polgármesteréhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/8754/2019. iktatószám és a jegyzői munkakör borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg.

A pályázat elbírálásáról Jászberény Város Polgármestere dönt

A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

Jászberény Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a jegyzői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Önkormányzati Iroda illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban résztvevő polgármester ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben a pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik -, önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében, legfeljebb 6 hónapos időtartamra megőrzésre kerül. Ezt követően azokat megsemmisítjük.

Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelemi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

A pályázatról bővebb információ kérhető Tóthné Páll Ilona humánpolitikai ügyintézőtől személyesen, vagy az (57) 505-719 telefonszámon.

A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kszk.gov.hu weboldalon.

Vissza
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.