Pályázati Felhívás - nyári napközis tábor szervezésére

Pályázati Felhívás - nyári napközis tábor szervezésére
2024.04.17.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottsága a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári felügyeletének, elfoglaltságának biztosítása, a családok segítése érdekében nyári napközis tábor szervezésére pályázatot ír ki.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A pályázók köre: a köznevelés-szolgáltatás megszervezésében való közreműködésre jogosult
intézmények, szervezetek, egyéni vállalkozások.

A pályázat célja: a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások szabadidejének irányított és
felügyelet melletti hasznos eltöltését biztosító nyári programok szervezését – a lehetőségek
optimális kihasználásával – megvalósító program- és finanszírozási ajánlatok megismerése, a nyári
napközis tábort lebonyolító intézmény, illetőleg egyéni, vagy társas vállalkozás kiválasztása és a
szervezéshez szükséges támogatás biztosítása.


A nyári napközis tábor a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók számára ingyenes, míg a többi résztvevő térítés ellenében vehet részt rajta.

A rendelkezésre álló keretösszeg és forrása:

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 4.000.000.- Ft, azaz négymillió forint,
melynek fedezetét a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberény Városi
Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2024. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 26. melléklet II. címszó e) pontjában nevesített Iskolai nyári táborok
pályázati kerete biztosítja.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke: A pályázaton vissza nem térítendő
támogatás igényelhető.

Támogatási időszak: 2024. június 24. és 2024. augusztus 31. közé eső időszak

Bírálati szempontok:

 

  • a nyári napközis tábor időtartamának hossza,
  • a nyári napközis tábor tervezett tanulói létszáma, ezen belül a hátrányos helyzetű gyermekek száma,
  • a nyári napközis tábor programkínálata, pedagógiai tartalma,
  • a nyári napközis tábor költségráfordításának hatékonysága, gazdaságossága,
  • a nyári napközis tábor térítési díjának mértéke.

A pályázók köre:

Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
2
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely

a) az önkormányzathoz benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy
valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a
támogatási szerződésnek megfelelően történt,
c) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény szerint
határidőben nem kezdeményezi;
d) szervezetnek helyi adó tartozása van,
e) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte
f) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
g) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van,
h) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázat kizárólag a Jászberény Városi Önkormányzat által erre a pályázati célra kiadott
Pályázati Adatlapon nyújtható be (www.jaszbereny.hu honlapon elérhető).

A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a
pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, nyilatkozatokat megtéve, egyéb előírt
dokumentumok becsatolásával, aláírva kell benyújtani.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A
borítékra rá kell írni a pályázati azonosítót és fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét.

A pályázat hiánypótlására 1 alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 napon belül
van mód. A pályázati adatlap nem hiánypótolható! A pályázati hiánypótlási felhívás elektronikusan
kerül megküldésre a pályázatban feltüntetett elektronikus elérhetőségre.

Benyújtási határidő: 2024. május 2.

A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni:
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály Hatósági Iroda
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
vagy személyesen leadni legkésőbb a benyújtási határidő napján 16:00 óráig a földszint 3/A.
számú irodában.

A postán benyújtott pályázatok esetén a benyújtási határidő beérkezési határidőnek tekintendő.


Az elbírálás tervezett határideje 2024. május 15. A pályázatokat a Humán, Közrendi és Vallásügyi
Bizottság bírálja el.

Pályázók döntést követő kiértesítése: A döntésről a döntést követő munkanapon a pályázati
dokumentációban megadott e-mail címen kerül sor a pályázók értesítésére.

Szerződéskötés:

A támogatási döntést követően a támogatási megállapodás aláírására a döntést követő naptól
számított 15 munkanapon belül kerül sor a támogatási megállapodás megkötésére, amennyiben
annak megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalanul rendelkezésre áll. A
támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza.

Ha a pályázó szervezet 2023. éveben önkormányzati támogatást kapott, akkor a 2024. évben támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi önkormányzati támogatással már
teljeskörűen elszámolt.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatottak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, a nyertes pályázatban szereplő tábor megvalósítását követő
30 napon belül, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el,
melyek szakmai teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályait a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés tartalmazza.

Jelen pályázati kiírás részét képezik a Pályázati Adatlap. A pályázati dokumentáció további részét
képezik a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozati minták, az elszámolási kötelezettség
teljesítéséhez szükséges Elszámolási adatlap, amely letölthető a www.jaszbereny.hu oldalon, vagy
papír alapon elérhető a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői
Osztály Hatósági Iroda 3/A. számú irodájában.


Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottsága

 

A nyári napközis tábor pályázat adatlapja, nyilatkozatai és mellékletei letölthető az alábbi linkekről:

nyari-tabor_palyazati-felhivas_2024.pdf

2_nyaritaborpalyazat_adatlap.doc

2a_nyilatkozat-_-2024.doc

2b_nyilatkozat_atlathatosag-_2024.doc

2c_melleklet_nyilatkozat_koztarozasmentes-adozoi-adatbazisban-torteno-szereplesrol.doc

2d_melleklet_meghatalmazas_minta.doc

tamogatasi-megallapodas-minta.pdf

4_elszamolo-lap_2024.doc

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.