Pályázat - intézményvezető beosztásra

2021.09.22.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető beosztás ellátására.

 

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 2022. január 1-től 2026. december 31-ig.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5100 Jászberény, Hatvani u. 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása.

- a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása.

- költséghatékony gazdálkodás biztosítása.

- kapcsolattartás a fenntartóval és a városi intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint az idősek ápoló-gondozó otthona intézményvezető munkakörre előírt felsőfokú képesítés,

- a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzésről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti szociális ágazati vezetőképzés elvégzését igazoló tanúsítvány (ha ezzel nem rendelkezik a pályázó és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, akkor nyilatkozat, hogy a megbízást követő egy éven belül megszerzi),

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szociális szakvizsga megléte és a felsőfokú végzettséget igénylő területen szerzett szakmai tapasztalat megléte mellett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat az idősellátás területén

Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű kommunikáció

- kiemelkedő kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,

- motivációs levél,

- a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

- szociális szakvizsga hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a kinevezését követő két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét, vagy mentesség esetén az azt igazoló dokumentumot,

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

- pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

- a pályázó nyilatkozata, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

- a pályázó elérhetősége.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 22.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.), postai úton a pályázat iktatószámát és a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető munkakör borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ában foglaltakra tekintettel - Jászberény Jegyzője – mint a pályázat előkészítője – által összehívott véleményező szakmai bizottság véleményezi. A véleményező bizottság, továbbá a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt, várhatóan a 2021. decemberi ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

            www.jaszbereny.hu – 2021. szeptember 22.

            www.kozigallas.gov.hu – 2021. szeptember 22.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatról bővebb információ kérhető Bobák Nóra osztályvezetőtől az (57) 505-750, valamint a 06-70/419-8092 telefonszámon.

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.