Pályázat Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezetői beosztás ellátására

2020.09.18.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet, a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

Pályázati feltételek:

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész 2.B) pontjában a magasabb vezetőre meghatározott képesítési előírásnak megfelelő végzettség: csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy,

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.                   (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- a foglalkoztatási tilalom tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ában meghatározott kizáró okokra előírt igazolási kötelezettség teljesítése,

- felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

- egészségügyi alkalmasság.

 

Pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajzát,

- motivációs levelet,

- a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai programot,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

- végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,

- pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

- a pályázó nyilatkozatát, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn,

- a pályázó elérhetőségét.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása.

- A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása.

- Költséghatékony gazdálkodás biztosítása.

- Kapcsolattartás a fenntartóval és a városi intézményekkel.

 

Elvárt kompetenciák:

- kiemelkedő kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség,

- jó kommunikációs és együttműködési képesség,

- jó stratégiai gondolkodás, döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: bölcsődevezetőként szerzett öt év szakmai tapasztalat megléte.

 

Munkavégzés helye: Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 5100 Jászberény, Magyar u. 1.

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.

 

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre – 2021. január 1-től 2025. december 31-ig – szól.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 22.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.), postai úton a pályázat iktatószámával és a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezető munkakör borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának a rendje: A pályázatokat - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ában foglaltakra tekintettel Jászberény Jegyzője – mint a pályázat előkészítője – által összehívott bizottság véleményezi a Magyar Bölcsődék Egyesülete képviselőjének bevonásával. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt várhatóan a 2020. december 9-i ülésén.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 9.

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázatról bővebb információ kérhető Dr. Pap Magdolnától, a PH Aljegyzői Osztály munkatársától az (57) 505-712-es telefonszámon.

 

Egyéb lényeges információ:

 

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre az alábbi linken található Adatkezelési tájékoztató az irányadó:

https://www.jaszbereny.hu/pages/jaszbereny/contents/media/134/133495/ak_tajekoztato_jogviszony_vegl.docx

 

A pályázati kiírás elérhető: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kszk.gov.hu weboldalon, valamint Jászberény város honlapján www.jaszbereny.hu.

 

Vissza
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.