KIEMELT sportágak támogatása - pályázati felhívás

KIEMELT sportágak támogatása - pályázati felhívás
2023.04.27.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet KIEMELT sportágat működtető sportszervezetek részére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

kiemelt sportágat működtető sportszervezetek részére

 

1.  A pályázat tárgya, célja 

A Jászberény Városi Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenységről szóló 8/2023. (III. 30.) önkormányzati rendeletben foglalt keretek között, a rendelet 1. mellékletében meghatározott, kiemelt sportágak támogatása érdekében, jászberényi sportszervezetek működési célú és sportrendezvény célú támogatása pályázati eljárás keretében.

2. Pályázati kategóriák:

„A” kategória:          Működési célú sporttámogatás

                                   pályázati azonosító: JB-KIEMELT-SPORT-2023-A

„B” kategória:          Sportrendezvény támogatás

                                    pályázati azonosító: JB-KIEMELT-SPORT-2023-B

3. A rendelkezésre álló keretösszeg és forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg, melynek fedezetét a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. melléklet V. címszó c) pontjában nevesített „Kiemelt sportágak támogatása” elnevezésű, a költségvetési előirányzatok módosításairól szóló 127/2023. (III. 29.) számú Képviselő-testületi határozattal megnövelt keret biztosítja a kiemelt sportágak részére 2023. évi sportpályázat kiírásáról szóló 171/2023. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint, melynek összege

45.000.000.- Ft, azaz negyvenötmillió forint.

4. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke:

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

„A” kategórián belül:

 • Egy pályázó 1 pályázatot nyújthat be érvényesen
 •  Működési támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázó éves működési költségének a maximum 40%-át, melyen belül
 • a sportolók részére sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat vásárlása céljára igényelt támogatás mértéke nem haladhatja meg a vételár 50%-át;
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján (továbbiakban: TAO) a tárgyévben támogatásban részesült látvány-csapatsportok sportszervezetei a TAO támogatás önrészének biztosítása céljából is pályázhatnak a jelen felhívásban szereplő támogatható tevékenységek / költségek körét érintően.

„B” kategórián belül:

 • Egy pályázó maximum 5 sportrendezvény vonatkozásában nyújthat be pályázatot érvényesen.
 • A támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatott sportrendezvény költségének a maximum 60%-át.

Önerő:

A működési és/vagy sportrendezvény támogatásban részesülő sportszervezetet az önkormányzati támogatáshoz kapcsolódóan minimum 30%-os önerő elszámolási kötelezettség terheli. Önerőt saját bevételei terhére számolhat el.

Saját bevétel:

 1. a tagdíj bevétel,
 2. a képzési díjból származó bevétel,
 3. a jegyértékesítésből származó bevétel,
 4. a rendezvényből származó egyéb bevétel,
 5. a szponzori támogatás,
 6. a létesítményhasználatból származó – bérleti díj – bevétel.

Önerő elszámolás keretében a támogatható tevékenységek / költségek körében nem elszámolható költségek is elszámolhatóak.

5. Támogatási időszak

 

2023. január 1. és 2023. december 31. közé eső időszak.

6. A pályázók köre

Pályázhatnak a jászberényi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Jászberényben végző olyan sportszervezetek, sportegyesületek és diáksport szervezetek, amelyeket a bíróság 2022. január 1. napját megelőzően jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják a Jászberény Városi Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenységről szóló 8/2023. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében rögzített kiemelt sportágak körében, melyek az alábbiak: futball, futsal, kézilabda, kosárlabda, röplabda, vízilabda, jégkorong, gyorskorcsolya, karate, birkózás, sporttánc-gimnasztika.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 1. pártok,
 2. párt által alapított alapítványok,
 3. párt részvételével létrehozott egyesületek,
 4. a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
 5. biztosító egyesületek,
 6. közalapítványok,
 7. jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
 8. magánszemélyek,

A Jászberény Városi Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenységről szóló 8/2023. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében rögzített kiemelt sportágaktól eltérő sportág támogatására érvényes pályázat nem nyújtható be. A fentiek alapján meghatározott kiemelt sportágaktól eltérő sportág támogatására benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

7. Nem részesülhet támogatásban az a sportszervezet, amely

a) az önkormányzathoz benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

b) szervezetet a Képviselő-testület az a) pont megsértése miatt a támogatási rendszerből kizárt – a kizárás időtartama alatt,

c) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben nem kezdeményezi;

d) szervezetnek helyi adó tartozása van,

e) szervezet köztartozásmentességét nem tudja igazolni,

f) szervezetnek a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;

g) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;

g) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van,

h) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

i) a támogató által meghatározott legalább 30%-os saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik.

8.  Támogatható tevékenységek / költségek köre  

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. január 1. és 2023. december 31. közé eső időszakban működéséhez és / vagy sportrendezvényhez kapcsolódó elszámolt költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó, és a pályázó szervezet nevére szóló számlák számolhatók el, melyek szakmai teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

8.1. „A” kategória - Működési támogatás kizárólag az alábbi célokra használható fel:

 1. sportlétesítmény használat (bérleti díj),
 2. versenyen való részvétellel összefüggő utazási költség,
 3. sportverseny nevezési díj,
 4. sportképviselet díj,
 5. sportolók részére sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat vásárlásának költsége, (vételár 50%-ig)
 6. versenyen való részvétellel összefüggő szállásdíj,
 7. sportmarketing költségek,
 8. sportszakember képzés,
 9. sportorvosi, orvosi költségek,
 10. játékvezetői, versenybírói költségek,
 11. versenydíjak,
 12. versenyrendezéssel kapcsolatos költségek.

8.1. „B” kategória – Sportrendezvény támogatás esetén:

 1. Létesítmény használat (bérleti díjra),
 2. sportképviselet díj,
 3. versenyen való részvétellel összefüggő szállásdíj,
 4. versenyen való részvétellel összefüggő utazás költség,
 5. sportorvosi, orvosi költségek,
 6. játékvezetői, verseny bírói díjak
 7. sportverseny nevezési díj,
 8. a rendezvény nyerteseinek díjazásával kapcsolatos költségek,
 9. versenyrendezéssel kapcsolatos technikai feltételek biztosítása.

9. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázat kizárólag a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által erre a pályázati célra közzétett Pályázati Adatlapon nyújtható be, mely elérhető Jászberény Város hivatalos honlapján (www.jaszbereny.hu). A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, nyilatkozatokat megtéve, egyéb előírt dokumentumok becsatolásával, aláírva, lepecsételve kell benyújtani.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, és 1 eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, az „EREDETI PÉLDÁNY” és „MÁSOLATI PÉLDÁNY” megjelölés feltüntetésével, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani.  A borítékra rá kell írni a pályázati azonosítót és fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét.

A pályázat hiánypótlására – a benyújtási határidő és a tervezet bírálati határidő figyelembevételével – nincs mód.

Benyújtási határidő: 2023. május 12.

A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni: 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

vagy személyesen leadni legkésőbb a benyújtási határidő napján 11:30 óráig a földszint 3/A. irodában.

A postán benyújtott pályázatok esetén a benyújtási határidő beérkezési határidőnek tekintendő.

10. Pályázatok elbírálása

A pályázatokat a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

10.1. A pályázatok tervezett elbírálásának határideje: 2023. május 17.

10.2. A pályázatok bírálatánál figyelembevételre kerülő szempontok:

A Jászberény Városi Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenységről szóló 8/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglaltak alapján a Képviselő-testület a helyi sportszervezetek önkormányzati sporttámogatásának odaítélésekor az alábbi szempontokat is figyelembe veszi:

a) csak helyi, legalább 1 éve bejegyzett sportszervezet támogatható,

b) a sportszervezet utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenységére, az utánpótlás-nevelés színvonalára, mind mennyiségi (rendszeresen sportolók és az igazolt sportolók száma), mind a minőségi (elért versenysport eredmények) szempontból,

c) az igazolt sportolók, ezen belül különösen a hazai nevelésű sportolók számára,

d) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (továbbiakban: TAO) alapján kapott, a látvány-csapatsportok sportszervezetei részére adott támogatás, ezen belül a fejlesztési tao és működési támogatás arányára,

e) a sportszervezet képzett edzőinek számára és végzettségük fokára,

f) a sportszervezet saját bevétele – kiemelt figyelemmel a tagdíjbevételének – mértékére,

g) a sportszervezet átlátható, ellenőrizhető, törvényes gazdálkodására,

h) a sportszervezet éves költségvetés tervezetében az önkormányzati támogatás iránti igény mértéke,

i) a sportszervezet sportstatisztikai mutatóira és ezek szolgáltatására a város számára,

j) a helyi sporttal foglalkozó önkormányzati programokon való részvételre,

k) a sportot népszerűsítő, arról informáló önkormányzati kezdeményezéseken történő részvételre.

11. Pályázók döntést követő kiértesítése 

A pályázat elbírálásáról a döntést követő 5 munkanapon belül értesítjük a pályázót, mely értesítés a pályázatban megjelölt elektronikus elérhetőségre (e-mail cím) kerül megküldésre.

12. Szerződéskötés 

A támogatási döntéséről szóló értesítő levél tartalmazza a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződéskötés. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan rendelkezésre állását követő 10 munkanapon belül kerül sor.

13. A támogatás folyósítása 

A Támogató fenntartja a támogatási összeg több összegben történő folyósításának jogát, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza. A támogatások utalásának ütemezése az Önkormányzat, mint Támogató fél likviditását figyelembe véve kerül meghatározásra az Önkormányzat gazdasági és likviditási stabilitása érdekében.

Ha a szervezet a 2022. évben, vagy azt megelőző év(ek)ben önkormányzati támogatásban részesült, akkor a 2023. évben támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző 2022. évben vagy azt megelőző években nyújtott önkormányzati támogatással már elszámolt.

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatottak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek szakmai teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Számlákkal a támogatás összegén túl az önerővel is el kell számolni a támogató felé. Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés tartalmazza a 8/2023. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet 14. §-ban foglaltakkal összhangban.

Jelen pályázati kiírás részét képezik a Pályázati Adatlap. A pályázati dokumentáció további részét képezik a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozati minták, valamint az elszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges Elszámolási adatlap, amelyek letölthetők a www.jaszbereny.hu oldalról, vagy papír alapon beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői Osztályán

A pályázati felhívás, adatlap és mellékletek letölthetők az alábbi linkekről:

0_kiemeltsportagak_sportpalyazat2023_palyazati-felhivas.doc

1_sportpalyazat_adatlap_a_mukodesi_tamogatas.doc

1_sportpalyazat_adatlap_b_sportrendezveny_tamogatas.doc

2a_nyilatkozat_sportpalyazat_2023.doc

2b_nyilatkozat_atlathatosag_sportpalyazat_2022.doc

17e_melleklet_nyilatkozat_koztarozasmentes-adozoi-adatbazisban-torteno-szereplesrol_sportpalyazat_2023.doc

17j_melleklet_meghatalmazas_minta_sportpalyazat_2023.doc

elszamolo-lap_a_mukodesi-tamogatas_sportpalyazat2023.doc

elszamolo-lap_b_sportrendezveny-tamogatas_sportpalyazat2023.doc

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.