Álláspályázat - óvodaigazgató munkakör betöltésére.

Álláspályázat - óvodaigazgató munkakör betöltésére.
2024.04.22.

Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületepályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretébenJászberény Város Óvodai Intézménye, óvodapedagógus munkakörre épülő óvodaigazgató (magasabb vezető)Munkakör/feladatkör betöltésére.

Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében


 

Jászberény Város Óvodai Intézménye, óvodapedagógus munkakörre épülő óvodaigazgató (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  

- felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért az intézmény gazdálkodásáért,

- gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,

- dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet végrehajtási jogszabály, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyra vonatkozó szabály nem utal más hatáskörébe,

- felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,

- képviseli az intézményt.

- felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,

- felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,

- felel a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,

- felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a nevelési-oktatási intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért,

- felel a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,

- felel a köznevelésben foglalkoztatotti érdekképviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,

- felel a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,

- felel a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló éves teljesítményértékeléséért és a Kar által elfogadott Etikai Kódex betartásáért és betartatásáért.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Jászberény

Álláshirdető szervezet bemutatása: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, eredménytelennek nyilvánítsa, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatról bővebb információ kérhető Bobák Nóra osztályvezetőtől az (57) 505-750 telefonszámon.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az óvodaigazgatói megbízás határozott időre – 5 évre -, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra - a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi törvény végrehajtásáról szóló 401/2023.(VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók; egyéb juttatások: jogszabály, illetve munkáltatói döntés alapján. A pályázatot Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.), postai úton a pályázat iktatószámával (PH/2727/2024.) és „Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodaigazgató pályázat” borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.

 

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Hozzájárulás vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásához

 

Elvárt végzettség/képesítés:

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Főiskola, óvodapedagógus

 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 4

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó eredményes pályázat esetén a vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázó rendelkezzen óvodapedagógusi felsőfokú végzettséggel.
 • A pályázó rendelkezzen pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettséggel.
 • A pályázó rendelkezzen legalább négy év óvodapedagógus munkakörben, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlattal.
 • A pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • A pályázó vállalja a nevelési-okt. intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus -munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezést.
 • A pályázóval szemben a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek ne álljanak fenn.
 • A pályázóval szemben a Púétv. 74. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Motivációs levél
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket.
 • A pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata.
 • Az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázatai eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez és továbbításához hozzájárul.
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Púétv. 74. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.23. 23:55

A pályázat elbírálásának módja: A pályázókat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül előzetesen a Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság hallgatja meg, majd véleményezésére és javaslatára figyelemmel, a Képviselő-testület dönt. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.26. 23:55

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.jaszbereny.hu; www.jaszberenyiovik.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.22.

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.