Veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

2020.05.18.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy megjelent a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Kormányrendelet melynek hatálybalépése 2020. május 18-a.

Az ügyintéző-ügyfél találkozások számának, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében több, jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási eljárás esetén a korábbi hatósági engedélyezés helyett a Korm. rendelet bejelentéshez kötötte az adott tevékenység végzését, melynek köszönhetően akár a bejelentéstől számított kilencedik naptól szabadon elkezdhető lesz a kívánt tevékenység végzése.

A változtatás lényege, hogy az engedélyköteles tevékenységek - egyes kivételekkel - már az elektronikus úton - ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email útján - történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek, amennyiben a hatóság nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését.

Abban az esetben, ha másik szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul. 

 

A kormányrendelet szerint „A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmaznia kell. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentum tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.”

 

Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.

 

A hatóság többek között akkor tilthatja meg a tevékenység végzését, ha az az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, továbbá, ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet.

A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén a hatóság - az eddigi szabályok szerint - teljes körűen lefolytatja az engedélyezési eljárást.

Az újfajta, úgynevezett ellenőrzött bejelentés nemcsak kisebb adminisztrációs terhet ró a vállalkozásokra és magánszemélyekre, de az illetéknek vagy igazgatási szolgáltatási díjnak is csak az ötven százalékát kell befizetni.

Amennyiben a rendelet szerinti engedélyeztetésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

A rendelet nem terjed ki az alábbi ügycsoportokra:

 • Anyakönyvi engedélyezés
 • Határrendészeti engedélyezések
 • Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
 • Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése
 • A  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
 • Vezetékjog engedélyezés
 • Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 • Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
 • Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
 • Földügyi és földforgalmi eljárások
 • Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
 • Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
 • Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
 • Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
 • Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
 • Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
 • Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 • Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások.

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Jászberény Város Polgármesteri Hivatal a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyekben a bejelentések fogadására a

bejelentes@jaszbereny.hu

e-mail címet biztosítja.

A rendszer a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg.

Elektronikus bejelentésnek minősül:

 • az ügyfélkapu útján,
 • az elektronikus űrlap útján,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap útján,
 • az e-mail útján megtett bejelentés.

Fontos tudnivaló még, hogy amennyiben jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is kizárólag ezen az úton kerülhet sor.

Jászberény, 2020. május 15.     

 

Tisztelettel:  Baloghné Dr. Seres Krisztina

                                         Jászberény Jegyzője

                                                                                      

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.