Üzlethelyiség bérbeadása - pályázat

Üzlethelyiség bérbeadása - pályázat
2024.05.17.

A város főterén (Jászberény Lehel vezér tér 29.) a Lehel Vezér tér és a Déryné utca sarkán található üzlethelyiséget bérbeadására kiírt pályázat.

Pályázati kiírás

önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelység bérbeadására

A pályázatra kiírt helyiség adatai:

Az üzlethelyiség Jászberény város főterén, a Lehel Vezér tér és a Déryné utca sarkán lévő, 3918/2 helyrajzi számú és Jászberény, Lehel vezér tér 29. című épületben található, a Déryné utcához legközelebb eső üzlethelyiség (volt Kiwi szolárium)

 

  • hasznosítható alapterülete:    80 m2
  • műszaki állapota:                   jó, felújított
  • felszereltség:                          gázbekötés 6 m3/h áteresztő képességgel, padlófűtés cirkó

gázkazánnal, áram 3 x 80 A, vízbekötés 2,5 m3/h áteresztő

képességgel, 2 db WC, zuhanyzó

 

Helyiségben folytatható tevékenység:

  • kereskedelem (a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti termékkörök)
  • szolgáltatási tevékenység (2009. évi LXXVI. törvényben szabályozottak szerint, kivéve pénzügyi szolgáltatás)

Pályázati induló bérleti díj:                        nettó 250.000 Ft + ÁFA/hó, azaz bruttó 317.500 Ft 

Pályázati biztosíték (3 havi bérleti díj):    bruttó 952.500 Ft

A bérleti szerződés időtartama:                  5 év

A pályázat kiírására a 22/2011. (VI.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján kerül sor. A pályázat nyertese a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó a Rendelet 8.sz melléklete szerint pontrendszer alapján.

Lehetőség van a folytatni kívánt tevékenység érdekében a helyiség belső átalakítására. A pályázó által végezni kívánt munkálatokat a pályázatban tételesen, pontosan be kell mutatnia. A munkálatok értékének a bérleti díjba történő beszámításának módja: a pályázati dokumentáció részeként megjelölt részletes, az ingatlan értékét növelő beruházási munkák igazolt költsége 50%-ának beszámítása oly módon, hogy a bérleti díjba betudott havi összeg nem lehet több, mint a havonta fizetendő bérleti díj 50%-a. Beszámításra maximum a bérleti szerződés lejáratáig van mód. Az elszámolás módját a Rendelet szabályozza.

Helyiség megtekinthető: a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt-vel történő előzetes egyeztetés alapján (Ingatlankezelés: 57/411-618, Asztalos Andrea: 30/946-0598).

A pályázatokat a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. – 5100 Jászberény Margit sziget 1. – részére postai úton, vagy személyesen a Titkárságra leadott zárt borítékban, 2 db nyomtatott példányban - a borítékon feltüntetve, hogy a pályázat a jászberényi 3918/2 hrsz. számú üzlethelység bérléséről szól - és egy példányban a vvzrt@vvzrt.hu e-mail címre jelszóval védett elektronikus dokumentumként kell eljuttatni a megadott határidőig.

A pályázatnak meg kell felelnie a Rendelet előírásainak. A pályázatnak tartalmaznia kell:

· Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó esetén a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartásba vételével összefüggő numerikus azonosítóját (cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát, stb.), a képviselő nevét és személyi adatait (születési név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme). A pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, melyben a cég főtevékenysége megfelel az üzlethelyiségben végzendő profilnak, referenciát az eddigi tevékenységekről és nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása és helyi adótartozása.

 

· Természetes személy esetén a pályázó személyi adatait (születési név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím, személyi szám, adóazonosítószám)

  • A végezni kívánt tevékenység, illetve forgalmazni kívánt árucikkek körének részletes bemutatását szolgáló szöveges és grafikus tájékoztató, melynek az üzletberendezésen túl ki kell terjednie a kirakatra, a portálra és a homlokzati, reklám megjelenésére is.
  • Aláírva csatolni kell egy hozzájáruló nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a pályázó a személyes adatainak kezeléséhez.
  • A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat, valamint nyilatkozatot a pályázatban szereplő adatok valódiságáról.

A pályázati ajánlat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó a pályázati biztosíték 20 %-át, 190.500 Ft-ot, azaz egyszázkilencvenezer-ötszáz forintot a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. részére, az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 10104569-47783000-01005007 számú bankszámlára fizesse be, és a pályázati díjként történő megfizetést bizonyító dokumentum másolatát csatolja. Azoknak a pályázóknak, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a pályázati díjat a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. a pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül visszatéríti. A pályázat nyertese által befizetett pályázati díj a Rendelet 32.§. (2) bekezdése alapján a pályázati kiírásban feltüntetett 3 havi biztosítékba kerül beszámításra, a különbözetet a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. számlájára a bérleti szerződés aláírása előtt kell megfizetni.

A beérkezett pályázati ajánlatokat a Rendelet 33. § alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: GTB) bírálja el a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. által készített előterjesztés alapján.

 

A pályázati kiírás időpontja:                      2024. május 16.

A pályázat benyújtásának határideje:       2024. június 07. 12:00 óra

Az elbírálás várható időpontja:                 a pályázat benyújtásának határidejét követő GTB ülés

 

A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot érvényes pályázat(ok) beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese a GTB döntése után a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertesének mulasztása miatt a bérleti szerződés az erre nyitva álló 8 napos határidőn belül nem jön létre, a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. szerződéskötési kötelezettsége megszűnik. Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződésben megjelölt időpontban az ingatlant nem veszi birtokba, az a bérleti szerződéstől való elállásnak minősül. Ebben az esetben a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt a pályázat soron következő helyezettjével köthet szerződést.

Jászberény, 2024. május 13.

                                                                 Horgosi Zsolt László sk. Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgató

A pályázati kiírást jóváhagyom:

Jászberény, 2024. május 13.                  Budai Lóránt polgármester

                                                                                                            

Az üzlethelyiségre kiírt pályázati felhívás az alábbi linkről letölthető:

palyazati-kiiras-lehel-vezer-ter-29.pdf

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.