Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről

2020.03.20.

Jászberény Város Óvodai Intézményében a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás időpontja:

Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről

a 2020/2021. nevelési évre

 

Tisztelt Szülők!

 

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan óvodás lesz.

 

Jászberény Város Óvodai Intézményében a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás időpontja:

 

2020. április 21. (kedd)

7.00-17.00 óráig,

 

2020. április 22. (szerda)

7.00-17.00 óráig.

 

A KIALAKULT JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE TEKINTETTEL AZ IDŐPONT VÁLTOZHAT! AZ ESETLEGES VÁLTOZÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ KERÜL KÖZZÉTÉTELRE! KÉREM, KÖVESSÉK FIGYELEMMEL A TÁJÉKOZTATÁSOKAT!

 

A beiratkozás helyszíne (valamennyi tagóvoda vonatkozásában):

 

5100 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. (Központi Óvoda)

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – 2020. május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, Jászberényben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

A gyermek óvodai felvétele a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint történik. Amennyiben a szülő gyermekét nem a körzetileg illetékes óvodába szeretné beíratni, arról első fokon az intézményvezetője, másodfokon a fenntartó önkormányzat jegyzője dönt.

 

 

 

A Jászberény Város Óvodai Intézményének óvodai felvételi körzete Jászberény Város teljes közigazgatási területe, melyen belül az egyes tagintézmények külön óvodai felvételi körzethatárokkal rendelkeznek, melyek elérhetőek a Jászberény Város Óvodai Intézménye honlapján ( http://jaszberenyiovik.hu/) az alábbi linken keresztül közvetlenül:

 

http://www.jaszberenyiovik.hu/dokumentumok/korzetek2020.pdf

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdése),
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik
  • a sajátos nevelési igényről a szakvéleményt,
  • beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleményt
  • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat (a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozatot, tartós betegség igazolását, 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolásokat).

 

Jászberény Város Óvodai Intézménye - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7-8. §-a alapján - ellátja a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű (mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), látássérült, hallássérült, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral küzdő) gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, a gyermekek óvodai nevelését integráltan, az iskolai előkészítést, az óvodai étkeztetést és a referencia intézményi feladatokat.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:
Az a szülő, vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelet, vagy gyámsága alatt álló - 3. életévet betöltött - gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos, vagy halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
 
 
 
Ha a gyermek a nemzeti köznevelésről szóló törvény 24.§ (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.
 

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és az Oktatási Hivatal részére postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

 
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel a beiratkozást követő 30. napig.
 
A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartási óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
 

 

Minden kedves szülőnek, gyermeknek sikeres és eredményes óvodáztatást kívánunk a Polgármesteri Hivatal és az óvodák nevében.

 

J á s z b e r é n y, 2020. március 19.

 

Baloghné Dr. Seres Krisztina

              jegyző

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.