Szeptemberi testületi ülés – 620 millióval több lesz a helyiadó bevétel

Szeptemberi testületi ülés – 620 millióval több lesz a helyiadó bevétel
2023.09.25.

Három sürgősségi indítványt és 18 napirendi pontot tárgyalt meg szeptemberi soros, nyílt ülésén a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20-án délután alig két óra alatt. Az ülésen 14 képviselő vett részt, dr. Kertész Ottó jelezte a polgármesternek, hogy ezúttal nem tud a tanácskozáson részt venni.

Elsőként a három sürgősségi indítványról döntöttek, miután elfogadták az ezzel együtt teljes napirendet. Döntöttek az önkormányzat tulajdonában lévő, hasznosításra átadott ingatlanokra irányuló szerződések felülvizsgálatárról, háziorvosi körzet helyettesítésben való ellátásáról, valamint a jászberényi 1717 hrsz.-ú ingatlan tekintetében kiírt zártkörű pályázati eljárás elbírálásáról. Mindhárom sürgősségi indítványt egyhangúlag fogadták el.

A két ülés között történtekről szóló polgármesteri és alpolgármesteri tájékoztató kapcsán Tamás Zoltán megjegyezte, hogy meglehetősen barátságtalan lépés volt az önkormányzat részéről az egyházzal szemben, hogy a volt Liskát, ma már Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégiumot a város nem adja át tulajdonba az egyháznak. A képviselő szerint ez nem okozna tulajdonvesztést a városnak, mert, ha az egyház az intézményben megszünteti az oktatást, akkor vissza kell adni tulajdonba az iskolát az önkormányzatnak. A képviselő felvetésére Bozsik Ferenc azt mondta, hogy a város képviselő testületében ülőknek a város érdekét kell nézni, s Tamás Zoltán nem ezt tette.

– Az érsekatya egyáltalán nem vette barátságtalan lépésnek, sőt megköszönte, hogy jeleztük neki mi lesz a várható döntés az iskola ügyében. Hogy ez mit von majd maga után, azt egyelőre nem tudjuk – mondta Budai Lóránt polgármester.

 Bohárné Bathó Rozália szerint az egyház kezében jobb helyen lenne az iskola, mert jobban tudná azt fejleszteni, mint az önkormányzat. A tájékoztatókat 12 igennel fogadták el 2 tartózkodás mellett. Egyhangú volt a döntés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató esetében.

Ugyancsak tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadták el az Ifjúsági Munkacsoport és az ifjúsági önkormányzat munkájáról szóló beszámolókat. A két napirend kapcsán Budai Lóránt polgármester köszönetét tolmácsolta mindazoknak, akik tevékeny részesei a munkacsoportnak, illetve az ifjúsági önkormányzatnak.

 – Jó úton indultunk el. Az irány, jó és köszönöm mindenkinek a munkáját – mondta a polgármester.

Teljes volt az egyetértés a Jászberény Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának időarányos teljesítéséről, valamint annak elfogadásáról szóló előterjesztések esetében is.

Ezt követően a testület megválasztotta a Jász Múzeum új igazgatóját. A megismételt pályázat eredményeként 2023. szeptember 29. napjától 2028. szeptember 28. napjáig terjedő időszakra Gulyás András Zoltánt bízták meg az intézmény vezetésével. Az új igazgató kinevezését egyhangúlag fogadta el a testület.

Módosították az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendeletet, majd az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet is.

Mindkét esetben egyhangú volt a szavazás, ahogy a 2023. évi költségvetési előirányzat I. féléves módosításáról szóló előterjesztés esetében is. Ennek kapcsán Kiss József pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy az államháztartáson belül több mint 1 milliárd forinttal több érkezett a város számlájára, s ennek felhasználását is ismertette.

Az önkormányzat 2023. évi, I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató során Kiss József elmondta, hogy semmi rendkívüli nem történt az év első hat hónapjában, a város gazdálkodása a tervezetteknek megfelelően alakult. Balogh Béla alpolgármester hozzászólásából kiderült, hogy a helyiadó bevétel várhatóan a tervezettnél 620 millió forinttal több lesz. Ennek kapcsán Budai Lóránt megjegyezte, hogy ezt a pluszt nem kívánják azonnal szétosztogatni, ahogy azt a volt fideszes városvezetés tette, amikor valahol többlet jelentkezett. Céltudatosan, a legjobb módon szeretnék ezt a pénzt hasznosítani a város javára, derült ki a polgármester szavaiból. A tájékoztatót 13 igennel és 1 tartózkodás mellett fogadták el.

Egyhangúlag döntöttek arról, hogy hatályon kívül helyezik azt az önkormányzati rendeletet, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szólt. Erre azért volt szükség, mert a hulladékgazdálkodási közfeladat menet közben állami feladat lett.

Az eredménytelen első kör után ismét pályázatot írtak ki a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére, majd ugyancsak egyhangúlag döntöttek arról, hogy Jászberény csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a 2024-es esztendőben is. Míg a korábbi években 2,3-3 millió forintot biztosítottak ehhez, addig a 2004-2006-os időszakra évi 4 millió forintot szavaztak meg.

Egyhangúlag szavazták meg, hogy az új bölcsőde melletti utca a Futrinka nevet kapja egy régi, nagyon népszerű gyermeksorozatra emlékezvén.

Eredménytelennek nyilvánították a Jászberény Magyar utcában, illetve a Magyar utca térségében található építési telek ingatlanok ismételt értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot, majd arról döntöttek, hogy nem tartják szükségesnek Jászberény város településrendezési eszközeinek, a Hatvan-Jászberény-Újszász vasútvonal fejlesztése érdekében történő módosításával összefüggésben az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatát.

A napirendek megtárgyalását követően az interpellációkra, a felvilágosítás kérésére és a napirenden kívüli felszólalásokra szánt félórával zárult a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, szeptemberi nyílt ülése.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.