SPORT pályázati felhívás

2020.03.13.

Sportszervezetek részére pályázatot hirdet Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága

 

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága pályázatot hirdet sportszervezetek részére

 

1.  A pályázat tárgya, célja 

A pályázat a jászberényi sportszervezetek éves működését, sportrendezvények szervezését és a városi sportlétesítmény használatot kívánja támogatni.

2. Pályázati kategóriák:

„A” kategória: Működési célú sporttámogatás                                pályázati azonosító: JB-SPORT-2020-A

„B” kategória: Sportrendezvény támogatás                                      pályázati azonosító: JB-SPORT-2020-B

„C” kategória: Sportlétesítmény igénybevételi támogatás         pályázati azonosító: JB-SPORT-2020-C

 

3. A rendelkezésre álló keretösszeg és forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszegek, melynek fedezetét a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletében a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság számára a 18. táblázat II. címszó b), c) f) és g) pontjában nevesített keretek biztosítják, az alábbiak szerint:

      b) Sportfeladatokra I. félév                                    2.250.000.- Ft    („A” és „B” kategóriára együttesen)

      c) Sportfeladatokra II. félév                                   2.250.000.- Ft    („A” és „B” kategóriára együttesen)

       f) Sportlétesítmények használati díjának kerete I. félév        1.500.000.- Ft      („C” kategóriára)

        g) Sportlétesítmények használati díjának kerete II. félév        1.500.000.- Ft      („C” kategóriára)

 

 

4. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke:

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 „A” kategórián belül:

 • Egy pályázó 1 pályázatot nyújthat be érvényesen
 •  Működési támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázó éves működési költségének a maximum 70%-át, melyen belül
 • a sportolók részére sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat vásárlása céljára igényelt támogatás mértéke nem haladhatja meg a vételár 50%-át.

„B” kategórián belül:

 • Egy pályázó maximum 2 sportrendezvény vonatkozásában nyújthat be pályázatot érvényesen.
 • A támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatott sportrendezvény költségének a maximum 70%-át.

FIGYELEM! 2020. ÉVBEN IS CSAK 1 ALKALOMMAL KERÜL SOR SPORTRENDEZVÉNY TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIÍRÁSRA!!!

„C” kategórián belül:

 • Egy pályázó 1 pályázatot nyújthat be érvényesen
 • Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények használati díját érintően a támogatás mértéke maximum 100%, ha a pályázó a sportlétesítmény fenntartójával vagy üzemeltetőjével érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik, kivéve ha
 • a pályázó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján a tárgyévben támogatásban (TAO) részesült látvány-csapatsportok sportszervezeteihez tartozik,

mely esetben a tárgyévi pályázatukban elnyert támogatásból a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények bérleti díjára fordított összeg önereje mértékéig részesülhetnek támogatásban.

5. Támogatási időszak

2020. január 1. és 2020. december 31. közé eső időszak.

6. A pályázók köre

Pályázhatnak a jászberényi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Jászberényben is kifejtő olyan sportszervezetek, sportegyesületek és diáksport szervezetek, amelyeket a bíróság 2019. május 15-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Sportlétesítmény igénybevételi támogatás önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény használata vonatkozásában igényelhető, melynek feltétele az üzemeltetővel kötött bérleti szerződés.

 

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 

 1. pártok,
 2. párt által alapított alapítványok,
 3. párt részvételével létrehozott egyesületek,
 4. a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
 5. biztosító egyesületek,
 6. közalapítványok,
 7. jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
 8. magánszemélyek.

 

7. Nem részesülhet támogatásban az a sportszervezet, amely

 

a) az önkormányzathoz benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a sportszervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt,

c) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben nem kezdeményezi;

d) szervezetnek helyi adó tartozása van,

e) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;

f) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;

i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van,

j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

l) a támogató által meghatározott legalább 30%-os  saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik.

   8.  Támogatható tevékenységek / költségek köre  

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. január 1. és 2020. december 31. közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez, illetve ezen időszakban megvalósított programhoz, és / vagy sportlétesítmény használati díjához kapcsolódó elszámolt költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.  A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó, és a pályázó szervezet nevére szóló számlák számolhatók el, melyek szakmai teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

8.1. „A” kategória - Működési támogatás kizárólag az alábbi célokra használható fel:

 • sportlétesítmény használat (bérleti díj),
 • versenyen való részvétellel összefüggő utazási költség,
 • sportverseny nevezési díj,
 • sportképviselet díj,
 • sportolók részére sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat vásárlásának költsége,
 • versenyen való részvétellel összefüggő szállásdíj,
 • sportmarketing költségek,
 • sportszakember képzés,
 • sportorvosi / orvosi költségek,
 • játékvezetői költségek,
 • versenydíjak,
 • versenyrendezéssel kapcsolatos költségek,
 • technikai feltételek biztosítása.

 

8.2. „B” kategória – Sportrendezvény támogatás esetén:

 • létesítmény használat (bérleti díjra),
 • sportképviselet díj,
 • játékvezetői / verseny bírói díjak,
 • sportorvosi / orvosi költségek,
 • sportverseny nevezési díja,
 • versenyen való részvétellel összefüggő utazás költségére,
 • versenyen való részvétellel összefüggő szállásdíj,
 • a rendezvény nyerteseinek díjazásával kapcsolatos költségek (serleg, oklevél, stb.);
 • a versenyrendezéssel kapcsolatos technikai feltételek biztosításának költségei;
 • rendezvénnyel kapcsolatos marketing költségek.

8.3. „C” kategória - Sportlétesítmény igénybevételi támogatás kizárólag az alábbi célokra használható fel:

 • Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények használati díja

9. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázatok kizárólag a Jászberény Városi Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottsága által erre a pályázati célra közzétett Pályázati Adatlapokon nyújthatók be, melyek a www.jaszbereny.hu honlapon elérhetők. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, nyilatkozatokat megtéve, egyéb előírt dokumentumok becsatolásával, aláírva, lepecsételve kell benyújtani.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, és 1 eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, az „EREDETI PÉLDÁNY” és „MÁSOLATI PÉLDÁNY” megjelölés feltüntetésével, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani.  A borítékra rá kell írni a pályázati azonosítót és fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét

A pályázat hiánypótlására 1 alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 napon belül van mód. A pályázati adatlap nem hiánypótolható! A pályázati hiánypótlási felhívás elektronikusan kerül megküldésre a pályázatban feltüntetett elektronikus elérhetőségre.

Benyújtási határidő: 2020. április 14. (kedd)

A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni: 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

vagy személyesen leadni legkésőbb a benyújtási határidő napján 16:00 óráig a földszint 13-as irodában.

A postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

10. Pályázatok elbírálása

A pályázatokat a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság bírálja el. Az elbírálásra két körben kerül sor.

10.1. A pályázatok első körben tervezett elbírálásának határideje: 2020. május 14. (csütörtök), mely során a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 18. táblázat II. címszó b) pontjában nevesített Sportfeladatokra I. félév 2.250.000.- Ft keretösszegek erejéig és az f) pontban nevesített Sportlétesítmények használati díjának kerete I. félév 1.500.000.- Ft keretösszegek erejéig kerül sor.

10.2. A pályázatok második körben tervezett elbírálásának határideje: 2020. július 9. (csütörtök), mely során a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 18. táblázat II. címszó c) pontjában nevesített Sportfeladatokra II. félév 2.250.000.- Ft keretösszegek erejéig és az g) pontban nevesített Sportlétesítmények használati díjának kerete II. félév 1.500.000.- Ft keretösszegek erejéig kerül sor.

10.3. A Humán, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázatok második körös elbírálásának felfüggesztési jogát fenntartja a kifizetési kötelezettség vállalási keret esetleges változására tekintettel.

10.4. A pályázatok bírálatánál figyelembe vételre kerülő szempontok:

A Jászberény város sportjáról szóló 12/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, a Bizottságnak a helyi sportszervezetek önkormányzati sporttámogatásának odaítélésekor az alábbi szempontokat is figyelembe veszi:

- sportrendezvény támogatás keretében prioritást élveznek a jászberényi helyszínen megvalósuló rendezvények,

- prioritást élveznek azon pályázati feltételnek megfelelő pályázó sportszervezetek pályázatai, amely sportszervezetek a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletébe foglalva nem kerültek megjelölésre támogatott szervezetként,

- prioritást élveznek azon pályázati feltételnek megfelelő pályázó sportszervezetek pályázatai, amelyek nem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján a tárgyévben támogatásban (TAO) részesült látvány-csapatsportok sportszervezeteihez tartozva a TAO támogatás önerejére vonatkozóan nyújtottak be pályázatot.

11. Pályázók döntést követő kiértesítése 

Támogató döntés esetén 10 munkanapon belül értesítjük a pályázót.

12. Szerződéskötés 

A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.  A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 munkanapon belül kerül sor.

13. A támogatás folyósítása 

A Támogató fenntartja a támogatási összeg több összegben történő folyósításának jogát, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza. 

Ha a szervezet a 2019. évben önkormányzati támogatásban részesült, akkor a 2020. évben támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi önkormányzati támogatással már elszámolt.

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatottak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek szakmai teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Számlákkal a támogatás összegén túl az önerővel is el kell számolni a támogató felé. Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés tartalmazza.

Jelen pályázati kiírás részét képezik a Pályázati Adatlapok. A pályázati dokumentáció további részét képezik a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozati minták, a támogató döntés esetén megkötésre kerülő Támogatási megállapodás minták, valamint az elszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges Elszámolási adatlapok, amelyek letölthetők a www.jaszbereny.hu oldalról, vagy papír alapon elérhetők a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda 13-as számú irodájában.

Letölthető pályázati adatlapok, mellékletek, elszámoló lapok:

0_sportpalyazat2020_palyazati-felhivas.doc

1_sportpalyazat2020_adatlap_a_mukodesi_tamogatas.doc

2_sportpalyazat2020_adatlap_b_sportrendezveny_tamogatas.doc

3_sportpalyazat2020_adatlap_c_letesitmenyhasznalat_tamogatas.doc

4_2a_nyilatkozat-_-2020.doc

4_2b_nyilatkozat_atlathatosag-_2020.docx

5_18c_melleklet_nyilatkozat_nyilvantartasi-adatokrol.doc

5_18d_melleklet_nyilatkozat_koztarozasmentes-adozoi-adatbazisban-torteno-szereplesrol.doc

5_18k_melleklet_meghatalmazas_minta.doc

6_minta_tamogatasi-megallapodas_a_b.pdf

6_minta_tamogatasi-megallapodas_c.pdf

7_elszamolo-lap_2020_mukodesi-tamogatas_a.doc

7_elszamolo-lap_2020_sportletesitmeny-hasznalat_c.doc

7_elszamolo-lap_2020_sportrendezveny-tamogatas_b.doc

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.