Rendes testületi ülés, három hónap után

Rendes testületi ülés, három hónap után
2020.07.27.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete július 15-én, 15 órai kezdettel március óta először rendes, nyílt ülést tartott.

 

 

 

 

Az eredetileg 27 napirendi pont még két sürgősségi indítvánnyal egészült ki. A napirendek tárgyalását megelőzően a jelenlévők egy perc főhajtással tisztelegtek a júniusban elhunyt dr. Boros Dezső egykori alpolgármester, nagy tudású tanár emléke előtt. A továbbiakban kevésbé emelkedett hangulatban folytatódott az ülés, amelynek következő mozzanataként Budai Lóránt polgármester kifejtette, nem kíván bővebben reagálni a Tamás Zoltán frakcióvezető délelőtti sajtótájékoztatóján elhangzottakra, ahol a családtagját és rokkant barátját érintő téma volt terítéken. (A frakcióvezető délelőtt a polgármester párjának gépkocsihasználatáról tett fel kérdéseket a sajtón keresztül Budai Lóránt felé.)

A sürgősségi beadvány TOP-os pályázat fenntartható közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában című projekt megvalósítása során felmerült pótmunkák pénzügyi fedezetének biztosítására, valamint az Előterjesztés munkásszállás kialakítására Jászberényben című projekt megvalósításának többletforrásának biztosítására témákban érkezett. A TOP-os pályázat esetében a többletforrás 65 millió forintot jelent.

Bobák Zsolt kérdésére Hegyi István, a Városfejlesztési iroda vezetője kifejtette, a pótmunkák nagy részét a Thököly úti parkoló talajszerkezetének megerősítése, illetve a felület megváltoztatása jelenti. További munkálatokat jelent az aknafedlapok cseréje, szegély korrekció, terveken nem szereplő csapadékvízrendszer-rekonstrukció, ivóvízvezetékek cseréje. Fedett buszmegállók nem szerepelnek a tervekben. A beruházás során felmerülő pótmunkák szakmai felelőseit ebben az esetben is vizsgálat alá vonják – tette hozzá dr. Gedei József alpolgármester. A testület az előterjesztést egybehangzó igennel elfogadta.

Előterjesztést a munkásszállás kialakítása Jászberényben tárgyú projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására szintén sürgősséggel vették napirendre. A Közbeszerzési Bizottság megelőzőleg az előterjesztést elfogadta, ám a testületben már nem volt ilyen nagy egyetértés az ügyben. Dr. Gedei József hozzászólásában kifejtette, hogy még az előző városvezetés indította el a pályázatot, amelynek nyomán 267 millió forint hazai forráshoz juthat az önkormányzat a Faiskola utcai életveszélyessé nyilvánított épület felújítására. Körülbelül 40 százalékos saját forrás szükséges a 15 lakás megvalósításhoz. A lebontás hozzávetőleg 100-150 millió forintba kerülne.

Hozzátette, Jászberény benyújtott egy pályázatot a megyéhez is 300 millió forint összegre, amely szintén lakások építéséhez nyújthat támogatást. A továbbiakban Dobrán Gyula kért szót, aki kifejtette, hogy a csőd szélén álló városnak nem kellene 133,5 millió forintot kiadnia azért, hogy tíz éven át ukrán vendégmunkásoknak biztosítson otthont. Véleménye szerint inkább a másik projektre kellene összpontosítani, melynek elsődleges célja a jászberényiek lakhatáshoz juttatása.

Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője vette át a szót, aki elmondta, hogy a párt képviselői sem támogatják a beruházást, ellentétben a bérlakásépítési pályázattal, amellyel maradéktalanul egyetértenek. Dr. Gedei József hozzátette, a város gazdaságfejlesztési elképzeléseinek sorába beleillik a 15 lakás kialakítása. Birgés Tibor, a Ferro Press Kft. vezetője megerősítette abbéli szándékát, hogy az elkészült lakásokat működtetni kívánja.

Mindemellett kiemelte, a projekt tartalmában egy szociális bérlakás fejlesztési program, hiszen tíz év után bérlakásokká kívánják átminősíteni a otthonokat. Balogh Béla egészítette ki a hozzászólásokat, aki hangsúlyozta; nincs csőd szélén a város, hiszen egyéb településekhez képest nagyon jó adóbevétellel rendelkezik. A város működőképes, minden kötelezettségének eleget tud tenni. A vállalkozók azonban csupán környékbeli lakosokkal nem tudják megoldani termelés béli vállalásaikat, tehát a munkaerőt valahol el kell helyezni. Hét igen, 2 nem, 6 tartózkodással a testület nem fogadta el az előterjesztést.

A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatóval folytatódott az ülés. Nagy András képviselő élt a kérdezés jogával. Arról érdeklődött a testvérvárosokból, – elsősorban Conselvéből és Técsőről – milyen információkkal rendelkezik a városvezetés a járvánnyal kapcsolatban, majd a hivatali átszervezések miértjére kérdezett rá.

Budai Lóránt polgármester tájékoztatta, hogy levélben érdeklődtek a testvértelepülések sorsa felől, akik pozitívan fogadták az érdeklődést és a választ adók azt sugalmazták, hogy nem küzdenek megoldhatatlan problémával. A második kérdésre válaszolva elmondta, hogy fél év munka után úgy gondolták, szeretnék a hivatalt munka és költséghatékonyabbá tenni. Senkit nem küldtek az utcára és egyetlen státuszt sem szüntettek meg, aki elment az önként tette.

Tamás Zoltán véleménynyilvánításával folytatódott a tanácskozás. A képviselő felsorolta azokat a történéseket, amelyekben a frakció szerint vita tárgyát kellett volna, hogy képezzék döntés előtt. A Jászkerület ügyvezetőjének kinevezése, a J.V.V. Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak cseréje, folyik a munkásszálló közbeszerzése, zárolták a sport- és civil szervezetek támogatását, nem küldtek meghívót a Hősök napi koszorúzásra, nem tárgyaltak konkrétan a hivatal átalakításáról és a költségvetés átstrukturálásáról – sorolta a képviselő. Rombolás helyett építeni kellene! – hangzott el többek között a felszólalásban. A polgármester nem kívánt a hosszú felsorolásra válaszolni, amelyet valótlanságnak és demagóg kijelentéseknek titulált.

Mindazonáltal megjegyezte, a hivatalban egyik fideszes képviselő sem jelentkezett március és június között. Az ellenvetések helyett az együttműködésre, megoldásokra kellene helyezni a hangsúlyt – vélekedett a polgármester. Balog Donát a munkával kapcsolatban kifejtette, hogy a frakció tagjai a hivatalon kívül rengeteget dolgoztak az elmúlt hónapokban, amely tevékenység terepen sokkal hatékonyabb, mint a zárt falak között. Dr. Szabó Tamás hozzászólásában megköszönte Tamás Zoltán összefoglalóját, amelyet tömörsége és igazságtartalma miatt helyénvalónak ítélt.

Balogh Béla az átszervezésekkel kapcsolatban elmondta, hogy bizonyos kényszerhelyzetek, mint az Építési hatóság elköltözése, a városüzemeltetési és fejlesztési feladatok arányának változása, a jogi feladatok átcsoportosítása is indokolták a megtett lépéseket. Nagy András sajnálatát fejezte ki, hogy meghiúsult a Bercsényi iskola udvarára tervezett konténertantermek építése. Budai Lóránt elmondta, hogy a szomszédos telken található, vállalkozó tulajdonában lévő ingatlanban alakítanak ki két tantermet, amelyek jobb körülményt biztosítanak a diákok számára.

Bethlendy Béla kérésére Alvári Csaba főépítész ismertette a tantermek paramétereit. Elmondta, az EGYMI estében szakmai alapon utasította vissza első körben a konténertantermeket. Végül, előtérbe helyezve a gyerekek érdekeit, az EGYMI megkapta a támogató véleményt. Az építmény nem fogja akadályozni az iskola későbbi fejlesztését. A Bercsényi esetében szerencsére a konténer(ek) ötletét elvethették, mert a szomszédos épületben el tudják helyezni a két osztálynyi gyermeket. A tantermek udvarkapcsolattal rendelkeznek az iskolához.

Beszámolók

A szünetet követően dr. Nagy Ernő r. alezredes képekkel illusztrált beszámolóját hallgatták meg Jászberény közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról. A továbbiakban Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes beszámolóját a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről fogadták el. Bakondi Patrik a TRV. vezérigazgatója tájékoztatott a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évben végzett tevékenységéről. A tájékoztatót Szöllősi Péter, a Jászberényi telephely vezetője egészítette ki szóban. A beszámolókat és a tájékoztatót következő lapszámunkban külön cikkeinkben olvashatják.

Az újabb szünet elrendelése előtt az eredetileg 21. napirendi pontot, a Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, földgázenergia és villamosenergia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásra, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírására előterjesztést hozták előre a vendégeknek megadva a korábbi távozás lehetőségét.

A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. megkeresése alapján a Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével (a 2021. október 1. napjától – 2023. október 1. napjáig terjedő szolgáltatási időszakra) földgáz energia beszerzése tárgyában, illetve (a 2022. január 1. napjától – 2023. december 31. napjáig) villamos áram beszerzése tárgyában csoportos közbeszerzési eljárás indul. A csoportos közbeszerzési eljárás eredményeként az ajánlatkérők azonos feltételekkel, de egyedileg kötnek szerződést a nyertes szolgáltatóval. A koordinálás és az eljárás lebonyolítása érdekében a lebonyolító Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel minden ajánlatkérő szervezet részéről egyedi tanácsadói szerződés megkötése szükséges.

Zárszámadás

A szünetet követően a polgármester előterjesztésében Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról tárgyalt a testület. Tamás Zoltán Kiss József osztályvezetőt kérte fel a zárszámadás adatainak ismertetésére. Az önkormányzat a 2019. évi költségvetés zárszámadása 11.517.881.912 Ft bevételi és 8.586.154.870 Ft kiadási teljesítéssel, 2.931.727.042 Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik.

Ebből a 2020. évi költségvetésbe 2. 227.914.000 forint került betervezésre. A különbséget, 704.969.000 forint adott előlegek és 35.862.000 forint kapott előlegek jogcímen kerüljön elkülönítésre, és az általános tartalékba 7.788.901 forint kerüljön – javasolta a szakember. A 2.227.914.000 úgy épül fel, hogy költségvetési maradvány volt 355 millió forint, fejlesztések maradványa volt 1 milliárd 562 ezer forint és a fejlesztési hitel maradványa volt 310.577.000 forint.

Balogh Béla alpolgármester fűzött szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez. A tavalyi év bevételek szempontjából kiemelkedően sikerült. Amennyiben az elmúlt kilenc évet vizsgáljuk, a város saját adóbevétele 25 milliárd 600 milliós nagyságrendű volt. Ebből az iparűzési adó 20 és fél milliárd nagyságrendű. Ebben az időszakban uniós fejlesztési forrás 8,6 milliárd érkezett, valamint majdnem 300 milliós egyéb hazai forrás.

Összességében körülbelül 37 milliárd forintos bevétele volt az önkormányzatnak. Jelenleg elég komoly polémia folyik az adósságok ügyében. Összességében több mint 1,7 milliárd forintos hitelállománya van a városnak. Általános tartalékból az elmúlt öt évben jóval többet felhasznált a város, míg lekötött tartalékkal nem rendelkezett. Ez az alapja a mostani nehéz helyzetnek – fejtette ki számadatokkal alátámasztva az alpolgármester. Mindehhez még hozzájön a gépjárműadó 145 millió forintos és az iparűzési adó 200 millió forintos összege, amelyek az ez évi költségvetésből kikerülnek.

Mértéktartónak és reálisnak kell lenni! Aki nem így cselekszik, az a várost gazdaságilag tönkre akarja tenni. A város működőképes és mindent megteszünk, hogy az is maradjon – fogalmazott Balogh Béla. Tamás Zoltán szólt újra, aki hangsúlyozta, azt kell nézni, az előző városvezetés mit valósított meg, mit fejlesztett a civil-, sport-, kulturális élet támogatása mellett. Költői kérdésként tette fel, honnan tette volna hozzá a város a 133 millió forintos önerőt a munkásszállóra? Budai Lóránt reflektált, aki úgy fogalmazott: ”ebben a helyzetben önmérsékletet kellene tanúsítani, örülni annak, hogy ezekben a székekben ülhetnek és nem a vádlottak padján, de azt gondolom, hogy ez még változni fog, ha azon múlik.”

Dr. Gedei József vette át a szót, aki szerint az előző városvezetés milliárdokat költött olyan beruházásokra, amelyek nem térültek meg. Az önkormányzat által létrehozott két gazdasági társaság a csőd felé vitte a cégeket. Utalt rá, hogy a Dalkia-ügyben tévedés okán mentesültek a hűtlen és hanyag kezelés felelősség alól, ezért jobban tennék, ha elfelejtenék a Dalkia-per emlegetését – mondta az alpolgármester. Végül az előterjesztést 7 igen és 7 tartózkodás mellett nem fogadták el.

A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóval folytatódott az ülés. A helyi önkormányzatnak belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről. A 2019. évben a belső ellenőrzést és a belső ellenőrzési vezetői feladatokat 1 fő megbízási szerződés keretében foglalkoztatott külső szolgáltatóval látta el a város. A beszámolót a testület elfogadta.

Beszámoló a fejlesztésekről

A továbbiakban a 2019. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról Simkó Ilona, a Városgazdálkodási Osztály vezetője és Hegyi István, Városfejlesztési irodavezető beszámolóját fogadták el. A beszámoló első része a megvalósult beruházásainkat, a második a folyamatban lévő, a harmadik pedig a benyújtott, de még el nem bírált pályázatainkat, illetve az előkészítés alatt álló beruházásainkat, fejlesztéseinket tartalmazza.

A témával kapcsolatban Tamás Zoltán a piac állapotára kérdezett rá, amelyről kifizetési problémák hírei kaptak szárnyra. Dr. Sonkoly Judit válaszolt, aki összefoglalta, valószínű egy tervezői hiba következtében mintegy 60 millió forint többletköltség merült fel. Első körben a város peres eljáráson kívül, igazságügyi szakértő közreműködését kérte. A kúria szerint a tervezőnek és a kivitelezőnek egyetemleges felelőssége van a megrendelő felé. A városnak érvényesíteni kellene a hibás teljesítésből adódó jogos igényeit. Szeretnének egyeztetést folytatni, amely minden félnek megfelel.

Horgosi Zsolt, a J.V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója hozzátette, megkezdődött a műszaki átadás, de még nem zárult le. Amint lezárul, megkapható a használatbavételi engedély, ami feltétele a piac berendezésének. A hatóságoknak 21 nap áll rendelkezésükre a használatbavételi engedélyek kiadásához. Addig folynak azok a szépészeti átalakítások (kerítés, lépcső, hirdetőtábla), amelyek nem voltak részei a beruházásnak.

Tamás Zoltán véleménynyilvánítások keretében emlékeztetett mindazokra a megvalósult és folyó beruházásokra, amelyek az előző évben történtek és hasonló fejlesztéseket kívánt a jövőre tekintettel is. Balogh Béla hozzáfűzte, a fejlesztésekkel kapcsolatban az akkori ellenzéknek sem voltak ellenvetéseik, nagy részüket támogatták. A következő két évben azonban nem számíthatnak eu-s támogatásokra, csupán hazai forrásokra, ami valószínűleg kevesebb fejlesztést jelent. Az előterjesztést egybehangzó igennel elfogadta a testület.

Beszámoló, előterjesztések

Az ülés a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi szakmai tevékenységének beszámolójával folytatódott, melyet Bozóki Jánosné intézményvezető egészített ki szóban. Kilenc ellátási formának statisztikai mutatói kerültek bemutatásra. A kihasználtság és a bevételek teljesültek. A beszámoló tartalmazza a programokat is és azok finanszírozási formáit. Bethlendy Béla külön megköszönte a járvány időszakában nyújtott példamutató munkát.

Lakástámogatásokról döntöttek a következő előterjesztések szerint. Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló rendelet módosításával könnyítettek az érintettek helyzetén oly módon, hogy a támogatotti szerződés megkötésétől számított igazolási kötelezettségének határidejét meghosszabbították. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló rendeletet is a könnyítések irányába mozdították.

A hátrányos helyzetű diákok és hallgatók települési ösztöndíjáról szóló rendelet megalkotását a polgármester terjesztette elő. EFOP- 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat keretén belül került benyújtásra a javaslat, amely szerint elsősorban azok a fiatalok részesüljenek anyagi támogatásban, akik tanulmányaik végeztével településükön tervezik jövőbeli munkavállalásukat, ugyanakkor azok a fiatalok is előnyben részesülnek, akik valamilyen közösségi szerepvállalás keretében önkéntes tevékenységükkel hozzájárulnak a helyi társadalom, a helyi közösség építéséhez.

Ugyancsak a fenti pályázat tartalmazza a a hiányzó szakértelem foglalkoztatásához kapcsolódó lakhatási támogatásra irányuló pályázat kiírására, valamint a humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára ösztönző támogatásra irányuló pályázat kiírására előterjesztéseket is. Mindhárom előterjesztést egybehangzó igennel elfogadta a testület. A polgármester külön köszönetet mondott a pályázat szakmai vezetőjének, Hamar Katának eddig eredményes munkájáért.

Előterjesztést Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi középtávú vagyongazdálkodási tervére Budai Lóránt terjesztette elő. Jászberény Városi Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó Vagyongazdálkodási koncepciója a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-ai munkaterv szerinti ülésén kerül megtárgyalásra. Tekintettel arra, hogy az új koronavírus okozta Covid-19-járvány lokális negatív gazdasági hatásai enyhítése érdekében – a korlátozott fiskális lehetőségek mellett – a helyi vagyongazdálkodás gazdaságélénkítő szerepbe történő bevonási lehetőségeinek vizsgálatát kívánja meg.

A 2019. évi vagyongazdálkodási tervben foglaltak megvalósulását és a 2020. évi vagyongazdálkodási terv elképzeléseit az előterjesztés írásos anyaga részletesen tartalmazza. Az előterjesztést egybehangzó igennel elfogadta a testület.

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Könyvvizsgálójának megválasztására, Alapító Okiratának módosítására előterjesztést Horgosi Zsolt adta elő. A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a 2020-2023. üzleti évek vonatkozásában a DOBÁK Könyvelő, Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t javasolja 4 évre megválasztani.

Tamás Zoltán megkérdezte a felügyelő bizottság megválasztása miért nem került testület elé. Budai Lóránt válaszában elmondta, törvényben meghatározottak szerint polgármesteri jogkörében kellett dönteni az adott helyzetben a tagokról. Dr. Gedei József hozzátette, a megválasztott felügyelőbizottsági tagok alkalmasak a feladatra.

A továbbiakban a helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység tárgyú közszolgáltatás felülvizsgálatára témában döntöttek. Az önkormányzat a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytárság jogelődjével, a Jászkun Volán Közlekedési Zrt.-vel 2010. január 01. és 2019. december 31. közötti időszakra közszolgáltatási szerződést kötött.

A szerződés meghosszabbításra került azzal a feltétellel, hogy 2020. évben elkezdi helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátása tárgyú közszolgáltatás teljes körű felülvizsgálatát, melyről szakmai anyagot készít, és az alapján kerülhet sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására.A következőkben ingatlanok értékesítésre jelöléséről és vételáruk megállapításáról döntöttek.

Támogatások

A Csángó Fesztivál alapítványról szólt a polgármester újabb előterjesztése. A Csángó Ház javára az általános tartalék terhére 200.000.- Ft egyszeri támogatást szavaztak meg a városatyák. Ugyancsak támogatásról döntöttek a következő előterjesztésben, amikor az SZFESZI dolgozóinak a járványban nyújtott tevékenységét jutalmazták a veszélyhelyzetben tanúsított helytállásuk elismeréseként 5.000.000.- Ft egyszeri juttatással. Az intézményvezető köszönetet mondott az anyagi és mindennemű támogatásért, melyet az önkormányzattól kaptak.

„Iskolai nyári táborok pályázati kerete” előirányzatból alapítványok támogatására előterjesztést Bethlendy Béla HEB elnök nyújtotta be. Pályázati kiírására 5 szervezet nyújtott be pályázatot, melyből 3 szervezet alapítvány. A keret terhére jelenleg 1.450.000.-Ft áll rendelkezésre. A HEB javaslata alapján az Egyházi Iskoláért Alapítvány, Iskolánkért, Jövőnkért Alapítvány és a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítvány részesül táborozási támogatásban.

Előterjesztések

A polgármester előterjesztést nyújtott be az önkormányzat tulajdonában álló gépjármű értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására. A mezőőröket szolgáló Lada gépkocsi motorhiba miatt nem üzemel. Az önkormányzat értékesíteni kívánja a járművet.

Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásra előterjesztés következett a sorban. Az önkormányzat az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel ügyeleti feladat ellátására megkötött vállalkozási szerződést módosítja, 2020. augusztus 1. napjától kezdődően – a jászberényi lakosok ügyeleti ellátásának biztosítása, a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer rendelkezésre állása érdekében – vállalja, hogy lakosonként 60 forint kiegészítő támogatási díjat fizet.

Utolsóként a a 2020/2021 telén szociális tűzifaként kiosztandó tűzifa beszerzésére vonatkozó árajánlatok elbírálására és fedezet biztosítására előterjesztés került napirendre. A 65 m3 erdei tűzifát a tendert nyerő Szöllősi Zoltán egyéni vállalkozótól szerzi be az önkormányzat.

Napirenden kívül

A kérdések, felvilágosítások kérésére fél órát adott a polgármester, tehát este nyolc óráig volt lehetőségük megvitatni még elmaradt kérdéseket a képviselőknek. Leginkább a körzetüket érintő gondokról kérdeztek, tájékoztattak a képviselők; úgy mint szórakozóhelyek nyitvatartási rendje, köztéri növények, árok karbantartás, csapadékvíz-elvezetési gondok.

Utolsó momentumként az ülést mintegy keretbe foglalva ismét előkerült Tamás Zoltán ominózus sajtótájékoztatója, mely újabb polémiát indukált a polármester és a frakcióvezető között. A megoldást valószínűleg ebben az esetben jogi úton találják majd meg.

(Forrás: Berény Cafe)

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.