Pályázat múzeumigazgatói munkakör betöltésére

Pályázat múzeumigazgatói munkakör betöltésére
2023.06.29.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Jász Múzeum múzeumigazgató munkakör betöltésére.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján pályázatot ír ki

 

a Jász Múzeum múzeumigazgató munkakör betöltésére

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. szeptember 29. napjától 2028. szeptember 28. napjáig szól.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. szeptember 29.

A munkaviszony időtartama:

Az igazgatói munkakör öt év határozott időre szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára, megbízatásának lejáratát követően, határozatlan idejű, kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében, teljes munkaidőre, általános munkarendben.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

5100 Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.
 • Az igazgató feladata és felelőssége a múzeum szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, a munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
 • A Jász Múzeum feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása.
 • Költséghatékony gazdálkodás biztosítása.
 • Részvétel a Jász Múzeum gyűjteményének gyarapításában, a tudományos kutató- és feldolgozó munkában.

  Illetmény és juttatások:

  A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a felek megállapodása alapján kerül sor a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései figyelembevételével.

  Pályázati feltételek:

  -      cselekvőképesség;

  -      magyar állampolgárság;

  -      büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;

  -      megfelel a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) előírt képesítési és egyéb feltételeknek;

  -      mesterfokú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség;

  -      KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv ismeret;

  -      végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal rendelkezik;

  -      az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói jogkör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni;

  -      kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;

  -      vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;

  -      egészségügyi alkalmasság.

  Pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,

  -      motivációs levelet,

  -      a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelések ismertetését (részletes szakmai és vezetési program),

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján),
  •  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
  • szakmai és a vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumot,
  • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása, amely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolata,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy amennyiben az előírt akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzéssel nem rendelkezik és nem mentesül annak letétele alól, vállalja annak a megbízást követő két éven belüli elvégzését,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
  • pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy igazgatói megbízása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat a jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül megszünteti,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó nyilatkozatát, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
  • a pályázó elérhetőségét.

   Elvárt kompetenciák:

   - kiemelkedő kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség,

   - jó kommunikációs és együttműködési képesség,

   - jó stratégiai gondolkodás, döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség.

   A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 31.

   A pályázat benyújtásának módja:

   A pályázatot a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.), postai úton a pályázat iktatószámával (PH/4158/2023.) és a Jász Múzeum múzeumigazgató munkakör borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.

   A pályázat elbírálásának a rendje:

   A pályázatok beadásra nyitva álló határidő elteltét követő harminc napon belül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat egy eseti, szakértelemmel rendelkező a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján összehívott bizottság hallgatja meg és véleményezi. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 46. § (3) bekezdése alapján területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. Az eseti bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a miniszteri véleményezést követő első rendes testületi ülésen dönt.

   A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 20.

   A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

   A pályázatról bővebb információ kérhető Bobák Nóra osztályvezetőtől az (57) 505-750 telefonszámon.

   A pályázati kiírás elérhető a Jász Múzeum és Jászberény Város honlapján www.jaszbereny.hu.

    

   Vissza
   Jászberény A Jászság Fővárosa
   Jászberény Városi Önkormányzat
   Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
   Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.