Pályázat - Jászkerület ügyvezetői álláshelye betöltésére

Pályázat - Jászkerület ügyvezetői álláshelye betöltésére
2020.01.27.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ÜGYVEZETŐI álláshelye betöltésére.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

 

a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5100 Jászberény, Bercsényi út 1.)

ügyvezetői álláshelye betöltésére

 

 

 1. A JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Jászberény Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

 

 1. A JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. Jászberény Városi Önkormányzattal hatályos közművelődési megállapodással rendelkezik, amely meghatározza a konkrét feladatait.

 

 1. A társaság alaptevékenysége közművelődési és kulturális feladatok ellátása. Ennek érdekében nyilvános könyvtárat tart fenn Városi Könyvtár néven. Kulturális térként üzemelteti /működteti a Lehel Film-Színházat, a Déryné Rendezvényházat, az Ifjúsági Házat, a Szabadtéri Színpadot, a Főnix Rendezvényházat, az Öregerdei Üdülőtábort, a Vásárhelyi István üdülőtábort, valamint jászberényi Tourinform irodát.

Kulturális programszervezés keretében műsorok és komplex rendezvények, népünnepélyek, fesztiválok, továbbá az önkormányzattal együttműködve nemzeti és városi ünnepségek megrendezését és szervezését is ellátja.

 1. Az ügyvezető feladatai:
 • Egyszemélyi felelős vezetőként az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai tekintetében.
 • A Társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése, irányítása.
 • A megfelelő arányok biztosításával a közhasznú és profitorientált működés megszervezése, koordinálása.
 • A nem közhasznú tevékenységek fő irányainak kidolgozása, megvalósítása.
 • Kapcsolatépítés, kezdeményező szerepvállalás.
 • A Társaság képviselete bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
 • A Társaság éves üzleti tervének, mérlegének, beszámolóinak elkészíttetése, jóváhagyatása és végrehajtása.
 • A rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodás biztosítása.

A feladatok és hatáskörök konkrétabban a megbízási szerződésben kerülnek megfogalmazásra.

 

 1. Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony keretében látja el. Az ügyvezetői kinevezés 2020. április 1. napjától kezdődően 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre szól.

 

 1. Pályázati feltételek:

 

 • felsőfokú pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, vagy közgazdasági végzettség /gazdaságtudományban szerzett felsőfokú végzettség/, vagy szakirányú felsőfokú végzettség és szakképesítés (szakirányú felsőfokú végzettségnek és szakképesítésnek minősül a felsőfokú intézményben szerzett, a Társaság alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel tanúsított végzettség vagy szakképesítés),
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • az angol, német, olasz, francia vagy spanyol nyelvek közül legalább egyik nyelv, legalább középfokú ismerete,
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel.

 

Azonos feltételek esetén előnyt élvez az a pályázó, aki:

 • jogász oklevéllel tanúsított végzettséggel, vagy
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlattal, vagy
 • aki kulturális menedzseri szakképesítéssel rendelkezik.

 

 1. A pályázathoz csatolni kell:

 

 • a pályázó szakmai önéletrajzát
 • a Társaság vezetésére vonatkozó részletes szakmai programot, mely tartalmazza a pályázó személyes motivációját, szakmai elképzeléseit, gazdasági stratégiáját, továbbá a szervezeti felépítésre és személyi feltételekre vonatkozó elképzeléseket
 • a végzettségét és a szakképesítését, szakmai (vezetői) gyakorlatot, a nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát (az eredetit a személyes meghallgatásra kell hozni bemutatás céljából)
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • a pályázó nyilatkozatát a pályázat megismerhetőségével kapcsolatban (nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat teljes anyagát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

 

 1. A pályázat benyújtása

A pályázatot

 • kizárólag postai úton, 2020. február 28. napján 24 óráig történő feladással lehet benyújtani,
 • Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.), postai úton a „JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.

 

 

 1. A pályázat elbírálásának a rendje és határideje:

 

A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. Pályáztató a pályázatot csak akkor tekinti érvényesnek és elbírálásra alkalmasnak, amennyiben az valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A pályázat elbírálásáról Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 18-ai munkaterv szerinti rendes nyílt ülését követő zárt ülésén - az érvényes pályázók személyes meghallgatását követően - dönt. A pályáztató a döntéséről a pályázókat írásban értesíti.

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

 

 

 1. A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

 

 1. Egyéb lényeges információ:

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. ügyvezetői állására megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján kezeli

Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelemi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat

 

 

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.