Óvodai felvétel

Óvodai felvétel
2023.04.04.

Jászberény Város Óvodai Intézményében, a 2023 / 2024. nevelési évre vonatkozóan, az óvodai beiratkozás időpontja és a szükséges információk tájékoztatója.

 

 

Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről

a 2023/2024. nevelési évre

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan óvodás lesz.

Jászberény Város Óvodai Intézményében a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás időpontja:

 

2023. május 2. (kedd)        és       2023. május 3. (szerda)

7.00 - 17.00 óráig                           7.00 - 17.00 óráig.

 

A beiratkozás helyszíne (valamennyi tagóvoda vonatkozásában):

 

5100 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. (Központi Óvoda)

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – 2023. április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, Jászberényben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel kérelem alapján történik. A gyermek óvodai felvétele a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint történik. Amennyiben a szülő gyermekét nem a körzetileg illetékes óvodába szeretné beíratni, arról első fokon az intézményvezetője, másodfokon a fenntartó önkormányzat jegyzője dönt.

A Jászberény Város Óvodai Intézményének óvodai felvételi körzete Jászberény Város teljes közigazgatási területe, melyen belül az egyes tagintézmények külön óvodai felvételi körzethatárokkal rendelkeznek, melyek elérhetőek a Jászberény Város Óvodai Intézménye honlapján ( http://jaszberenyiovik.hu/ ) a „Szülőknek” legördülő menü „Óvodai Körzetek” menüpont alatt érhető el.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

  • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok: Születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ- kártya, valamint
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, magyar útlevél, 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés)
  • A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya). (Nkt. 92. §).
  • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Továbbá nyilatkozniuk kell a családi pótlékra jogosult nevéről is. (Nkt. § (4) bek b) pont)
  • A sajátos nevelési igényű gyermek különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüléséhez szükséges az annak jogát megalapozó szakértői bizottság szakértői véleménye. (Nkt. 47. § (1) bekezdés).
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok (igazolt allergia esetén is),
  • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat (a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozatot, tartós betegség igazolását, 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolásokat)

Jászberény Város Óvodai Intézménye - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7-8. §-a alapján - ellátja a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű (mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), látássérült, hallássérült, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral küzdő) gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, a gyermekek óvodai nevelését integráltan, az iskolai előkészítést, az óvodai étkeztetést és a referencia intézményi feladatokat.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:

Az a szülő, vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelet, vagy gyámsága alatt álló - 3. életévet betöltött - gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos, vagy halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
 

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és az Oktatási Hivatal részére postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel a beiratkozást követő 30. napig.
 
A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartási óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
 
Az első óvodai nevelési nap:
2023. szeptember 1. (péntek)

Minden kedves szülőnek, gyermeknek sikeres és eredményes óvodáztatást kívánunk a Polgármesteri Hivatal és az óvodák nevében.

 

J á s z b e r é n y, 2023. március 31.

 

Baloghné Dr. Seres Krisztina

                 jegyző

 

 

 

 

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.