Óvodai beiratkozás - tájékoztató

Óvodai beiratkozás - tájékoztató
2024.03.29.

Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről a 2024/2025. nevelési évre

 

A tájékoztató anyaga, pdf formátumban letölthető a mellékelt linken: tajekoztato_ovodai-felvetelrol.pdf 

 

Tisztelt Szülők!

 

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan óvodás lesz.

 

Jászberény Város Óvodai Intézményében a 2024/2025. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás időpontja:

 

2024. május 6. (hétfő)        és       2024. május 7. (kedd)

7.00-17.00 óráig                           7.00-17.00 óráig.

 

A beiratkozás helyszíne (valamennyi tagóvoda vonatkozásában):

5100 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. (Központi Óvoda)

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – 2024. április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodaigazgató vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, Jászberényben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel kérelem alapján történik. A gyermek óvodai felvétele a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint történik. Az óvoda azon gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodaigazgató, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodaigazgató vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Ha az óvodaigazgató, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodaigazgató, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodaigazgató, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

 

Amennyiben a szülő gyermekét nem a körzetileg illetékes óvodába szeretné beíratni, arról első fokon az intézményvezetője, másodfokon a fenntartó önkormányzat jegyzője dönt.

A Jászberény Város Óvodai Intézményének óvodai felvételi körzete Jászberény Város teljes közigazgatási területe, melyen belül az egyes tagintézmények külön óvodai felvételi körzethatárokkal rendelkeznek, melyek elérhetőek a Jászberény Város Óvodai Intézménye honlapján ( http://jaszberenyiovik.hu/ ) a „Dokumentumok” legördülő menü „Körzetek 2023” menüpont alatt érhető el. / Közvetlenül az alábbi linken: https://www.jaszberenyiovik.hu/wp-content/uploads/2024/01/korzetek.pdf /

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

  • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok: Születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ- kártya, valamint
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, magyar útlevél, 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (3) bekezdés)
  • A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya). (Nkt. 92. §).
  • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Továbbá nyilatkozniuk kell a családi pótlékra jogosult nevéről is. (Nkt. 41.§ (2) bek b) pont)
  • A sajátos nevelési igényű gyermek különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüléséhez szükséges az annak jogát megalapozó szakértői bizottság szakértői véleménye. (Nkt. 47. § (1) bekezdés).
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok (igazolt allergia esetén is),
  • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat (a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozatot, tartós betegség igazolását, 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolásokat)

Jászberény Város Óvodai Intézménye - az Nkt. 7-8. §-a alapján - ellátja a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű (mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), látássérült, hallássérült, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral küzdő) gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, a gyermekek óvodai nevelését integráltan, az iskolai előkészítést, az óvodai étkeztetést és a referencia intézményi feladatokat.

 

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és az Oktatási Hivatal részére postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót.

 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:
Az a szülő, vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelet, vagy gyámsága alatt álló - 3. életévet betöltött - gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos, vagy halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke hatezerötszáz forinttól kettőszázezer forintig terjedhet.
 
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel a beiratkozást követő 30. napig. Az óvoda igazgatója döntését – a szülő hozzájárulása esetén - elektronikus úton közli a szülővel (EMMI rendelet 20.§ (4) bek.).

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodaigazgató dönt

 
A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodaigazgató írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartási óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvodaigazgatójánál. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
 
Az első óvodai nevelési nap:
2024. szeptember 2. (hétfő)

 

Minden kedves szülőnek, gyermeknek sikeres és eredményes óvodáztatást kívánunk a Polgármesteri Hivatal és az óvodák nevében.

 

J á s z b e r é n y, 2024. március 26.

 

                                                                                          Baloghné Dr. Seres Krisztina

                                                                                                                      jegyző

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.