Nyilvános pályázat gépjármű értékesítésre

2022.11.28.

Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában álló Renault Trafic gépjármű, nyilvános pályázati hirdetmény útján történő értékesítése.

 

Pályázati hirdetmény/ nyilvános

 

Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában álló

 KHA-682 rendszámú Renault Trafic gépjármű

nyilvános pályázati hirdetmény útján történő értékesítésére

 

A pályázati hirdetmény és adatlap letölthető a mellékelt linkekről:

palyazati-felhivas-hirdetmeny.docx

palyazati-adatlap.docx

 

 1. Pályázat kiírója: Jászberény Városi Önkormányzat

 

 1. Pályázat tárgya: a 3. pontban részletezett személygépjármű (továbbiakban: gépjármű) értékesítése a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 7.) és 293/2022. (X.19.) határozatai alapján. A pályázat kiírására a Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján kerül sor.

 

 1. Pályázatra kiírt gépjármű adatai:

 

  • tulajdonos: Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
  • rendszám: KHA-682
  • gyártási év: 2002.
  • gyártmány és típus: RENAULT
  • modell: Trafic 1.9 dCi 100 Dies
  • színe: kék
  • eddigi tulajdonosok: 5
  • hengerűrtartalom: 1870 cm3
  • teljesítmény: 74 Kw
  • üzemanyag: diesel
  • környezetvédelmi osztály: 07-Diesel-Euro III.
  • sebességváltó: 6 fokozatú manuális
  • együttes tömeg: 2760 kg
  • saját tömeg: 1791 kg
  • tengelytáv (mm): 3098
  • ülések száma a vezetővel: 9
  • óraállás: 202607 km
  • műszaki vizsga érvényessége: lejárt

A gépjármű ideiglenesen ki van vonva a forgalomból.

A gépjármű hétköznapokon megtekinthető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) udvarán, előzetes bejelentkezés alapján. Érdeklődni a Jászberényi Polgármesteri Hivatal munkatársánál az alábbi telefonszámon lehet: +36-20/581-36-30.

A gépjárművet az Önkormányzat 2020. június 22. napján a Jászberényi Tankerületi Központtól, mint használótól visszavette. Jelenleg a gépjármű használaton kívül van, mert a baloldali elektromos ablakemelőben keletkezett zárlat következtében kiégett.

 

 

 1. Gépjármű pályázati induló ára:

A pályázati induló ár: 616.629,- Ft, azaz hatszáztizenhatezer-hatszázhuszonkilenc forint.

A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó. Azonos összegű legmagasabb vételi ajánlat esetén az érintett pályázókat egy alkalommal új ajánlat megtételére hívja fel az Önkormányzat.

Egy pályázó érvényesen 1 db pályázatot nyújthat be.

 

 1. Pályázat tartalmi elemei, a részvétel feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a) természetes személy esetén:

pályázó vagy pályázók személyes adatai: név, születési név, születési hely és idő, édesanyja neve, állandó lakcím, tartózkodási hely, személyi igazolvány száma, személyi azonosító szám (lakcímkártyán lévő), adóazonosító jel, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszám, elérhetőség (e-mail és telefonszám), levelezési cím (amennyiben nem azonos a megadott lakcímmel).

 

 1. b) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet pályázó esetén:

szervezet adatait: név, székhely, telephely, levelezési cím, adószám, cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszám

képviselő adatait: név, édesanyja neve, születési hely és idő, lakcím, elérhetőség (e-mail és telefonszám), titulus

egyéb adatokat: nyilatkozat a vevő Áfa adóalanyiságáról; a szervezet hivatalos képviseltére jogosult személy igazolására hitelesített aláírási címpéldány; a pályázat benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi keltű hatályos cégkivonatot a szervezet hivatalos képviselője által hitelesítve (folyamatban lévő cégadat változás esetén a változás bejegyzési kérelem cégbíróság által érkeztetett példányának másolata); nyilatkozat arról, hogy a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy adóhatósági igazolás a köztartozás mentességéről; nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.

 1. a felajánlott vételárat
 2. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázó vállalja a gépjármű átírásával járó költségek megfizetését
 3. nyilatkozatot arról, hogy pályázónak nincs helyi adótartozása
 4. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázó a pályázatban illetve nyilatkozataiban egyértelmű és valós adatokat közöl és azok valóságtartalmáért felelősséget vállal
 5. nyilatkozatot jelen hirdetményben foglaltak elfogadásáról
 6. pályázó részéről hozzájáruló nyilatkozatott arról, hogy az Önkormányzat a pályázatban megadott adatokat kizárólag a pályázat elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bírálók részére továbbítsa és azokat 5 évig megőrizze
 7. a 6.pontban foglalt biztosíték befizetéséről szóló bizonylatot.

 

 1. Pályázati biztosíték

A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó a pályázati induló ár 10 %-át, azaz 61.663,- Ft összegű biztosítékot megfizessen a Jászberény Városi Önkormányzat MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-1069700-49020014 számú bankszámlájára. Az erről szóló igazolást a pályázat mellé csatolni szükséges.

Sikeres pályázat esetén a biztosíték összege a vételárba beszámításra kerül. Sikertelen pályázat esetén pedig a befizetett összeg az elbírálást követő 10 munkanapon belül visszafizetésre kerül a pályázó által a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Amennyiben a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból kifolyólag az adásvételi szerződés megkötésére a nyertes pályázó értesítését követő 15 napon belül nem kerül sor, úgy a nyertes pályázó a pályázati biztosíték összegét elveszíti.

 

 1. Pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot 2023. január 25. 16:00 óráig ügyfélfogadási időben (hétfő: 08:30 – 11:30, szerda: 08:30 – 11:30 és 13:00 – 16:00, péntek: 08:30 – 11:30) lehet benyújtani személyesen a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18., fsz. 2.sz iroda) a pályázó nevének megjelölésével, vagy postai úton megküldeni az alábbi címre: Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. A postai úton beküldött pályázatoknál a postai küldemény beérkezési idejét vesszük figyelembe, azaz 2023. január 26-án 12:00 óráig meg kell érkezniük a pályázatoknak.

A pályázatot a jelen hirdetmények megfelelően hiánytalanul, az 5. pontban felsorolt adatok, egyéb dokumentumok, nyilatkozatok csatolásával, aláírva kell benyújtani. A természetes személyek pályázaton való részévtelét az Önkormányzat pályázati adatlappal segíti. Természetes személyek kizárólag a https://www.jaszbereny.hu/ oldalon található pályázati adatlapon nyújthatják be pályázataikat.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 1 eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, „EREDETI PÉLDÁNY” és „MÁSOLATI PÉLDÁNY” megjelölés feltüntetésével, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni az alábbiakat: pályázó neve, illetve „Pályázat Renault Trafic személygépjármű értékesítésére”.

 

 1. Pályázat bontásának ideje és helyszíne

A pályázatok bontására és értékelésére a Rendelet alapján a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő munkanapon, a Polgármesteri Hivatalban kerül sor. Az ajánlatok bontását a jegyző által kijelölt 3 köztisztviselő végzi el. A bontásról jegyzőkönyv készül.

 

 1. Ajánlati kötöttség

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatra nyitva álló határidő lejártától a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséig tart.

 

 1. Pályázat elbírálása, szerződéskötés

A pályázatot, felbontást követően a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság bírálja el és határozatban dönt a nyertes pályázóról, a bontást követő soros bizottsági ülésén. Az eredményről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

Az adásvételi szerződés megkötésére a bizottság döntését tartalmazó közlést követő 15 napon belül kerül sor.

 

 1. Vételár megfizetésének feltételei

A pályázat nyertese a fennmaradó vételárat – a vételárba beszámításra kerül a pályázó által befizetett biztosíték összege – az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a pályázat kiírójának – a 6. pontban nevesített – bankszámlájára egy összegben megfizetni.

 

 

 1. Pályázat érvénytelensége

A pályázat érvénytelen, ha

 • olyan pályázó nyújtotta be, aki nem volt jogosult pályázni
 • határidőn túl nyújtották be
 • a pályázati biztosíték összege igazolt módon nem került megfizetésre
 • a pályázó nem vagy nem megfelelő alakisággal nyújtotta be a dokumentumokat, illetőleg a hiánypótlásnak nem tett eleget
 • a pályázóval szemben valamely nyilatkozat szerinti kizáró ok fennáll
 • a pályázat egyéb módon nem felel meg jelen hirdetményben rögzített feltételeknek.

A pályázat hiánypótlására bontást követően 1 alkalommal van lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. A pályázati adatlap (természetes személyeknél) és a biztosíték befizetése nem hiánypótolható. A hiánypótlás postai úton kerül megküldésre a pályázatban feltüntetett levelezési címre.

 

 1. Pályázatot érintő időpontok

A pályázat kiírásának időpontja: 2022. november 24.

A pályázati hirdetmény közzétételének helyei: Jászkürt Újság 1 alkalommal, Jászberény Város honlapján a pályázat teljes időtartama alatt, Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján szintén a pályázat teljes időtartama alatt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 25. 16:00 óra

A pályázatot bontásának időpontja: 2023. január 26.

 

 1. Egyéb tájékoztatás

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok beérkezése esetén is – indoklás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa. Amennyiben a kiíró a pályázatot eredményesnek nyilvánítja, köteles a nyertes pályázóval az adásvételi szerződést megkötni.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető és az adatlap beszerezhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. földszint 2. számú iroda, telefonszám: 57/505-751).

 

Jászberény, 2022. november 24.

Budai Lóránt polgármester

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.