Nyári napközis tábor szervezése - pályázat

Nyári napközis tábor szervezése - pályázat
2023.04.27.

A hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári felügyeletének, elfoglaltságának biztosítása, a családok segítése érdekében, nyári napközis tábor szervezésére pályázatot ír ki, Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottsága.

 

 

Pályázati felhívás

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottsága a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári felügyeletének, elfoglaltságának biztosítása, a családok segítése érdekében nyári napközis tábor szervezésére pályázatot ír ki.

A pályázók köre: a köznevelés-szolgáltatás megszervezésében való közreműködésre jogosult intézmények, szervezetek, egyéni vállalkozások.

A pályázat célja: a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások szabadidejének irányított és felügyelet melletti hasznos eltöltését biztosító nyári programok szervezését – a lehetőségek optimális kihasználásával – megvalósító program- és finanszírozási ajánlatok megismerése, a nyári napközis tábort lebonyolító intézmény, illetőleg egyéni, vagy társas vállalkozás kiválasztása és a szervezéshez szükséges támogatás biztosítása.

A nyári napközis tábor a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ingyenes, míg a többi résztvevő térítés ellenében vehet részt rajta.

A rendelkezésre álló keretösszeg és forrása:

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 4.000.000.- Ft, azaz négymillió forint, melynek fedezetét a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. melléklet II. címszó e) pontjában nevesített Iskolai nyári táborok pályázati kerete biztosítja.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke: A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatási időszak:            2023. június 17. és 2023. augusztus 31. közé eső időszak

Bírálati szempontok:

 • a nyári napközis tábor időtartamának hossza,
 • a nyári napközis tábor tervezett tanulói létszáma, ezen belül a hátrányos helyzetű gyermekek száma,
 • a nyári napközis tábor programkínálata, pedagógiai tartalma,
 • a nyári napközis tábor költségráfordításának hatékonysága, gazdaságossága,
 • a nyári napközis tábor térítési díjának mértéke.

 

A pályázók köre

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 1. pártok,
 2. párt által alapított alapítványok,
 3. párt részvételével létrehozott egyesületek,
 4. a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
 5. biztosító egyesületek.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely

 1. az önkormányzathoz benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 2. esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt,
 3. szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben nem kezdeményezi;
 4. szervezetnek helyi adó tartozása van,
 5. bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte
 6. nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
 7. szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van,
 8. a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázat kizárólag a Jászberény Városi Önkormányzat által erre a pályázati célra kiadott Pályázati Adatlapon nyújtható be (www.jaszbereny.hu honlapon elérhető).

A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, nyilatkozatokat megtéve, egyéb előírt dokumentumok becsatolásával, aláírva kell benyújtani.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni a pályázati azonosítót és fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét.

A pályázat hiánypótlására 1 alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 napon belül van mód. A pályázati adatlap nem hiánypótolható! A pályázati hiánypótlási felhívás elektronikusan kerül megküldésre a pályázatban feltüntetett elektronikus elérhetőségre.

Benyújtási határidő: 2023. május 15.

A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni: 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály Hatósági Iroda

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

vagy személyesen leadni legkésőbb a benyújtási határidő napján 12:00 óráig a földszint 3/A. számú irodában.

A postán benyújtott pályázatok esetén a benyújtási határidő beérkezési határidőnek tekintendő.

Az elbírálás tervezett határideje 2023. május 30. A pályázatokat a Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság bírálja el.

Pályázók döntést követő kiértesítése: A döntésről a döntést követő munkanapon a pályázati dokumentációban megadott e-mail címen kerül sor a pályázók értesítésére.

Szerződéskötés

A támogatási döntést követően a támogatási megállapodás aláírására a döntést követő naptól számított 10 munkanapon belül kerül sor a támogatási megállapodás megkötésére, amennyiben annak megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalanul rendelkezésre áll. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza.

Ha a pályázó szervezet 2022. éveben önkormányzati támogatást kapott, akkor a 2023. évben támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi önkormányzati támogatással már teljeskörűen elszámolt.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatottak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, a nyertes pályázatban szereplő tábor megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2023. szeptember 30-ig.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek szakmai teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés tartalmazza.

Jelen pályázati kiírás részét képezik a Pályázati Adatlap. A pályázati dokumentáció további részét képezik a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozati minták, az elszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges Elszámolási adatlap, amely letölthető a www.jaszbereny.hu oldalon, vagy papír alapon elérhető a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői Osztály Hatósági Iroda 3/A. számú irodájában.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottsága

A pályázati felhívás, adatlap és mellékletek, letölthetők az alábbi linkekről:

1_nyaritabor_palyazati-felhivas.doc

2_nyaritaborpalyazat_adatlap.doc

2a_nyilatkozat-_-2023.doc

2b_nyilatkozat_atlathatosag-_2023.doc

2c_melleklet_nyilatkozat_koztarozasmentes-adozoi-adatbazisban-torteno-szereplesrol.doc

2d_melleklet_meghatalmazas_minta.doc

3_tamogatasi-megallapodas_minta_2023.pdf

4_elszamolo-lap_2023.doc

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.