Közlemény környezeti hatásvizsgálatokról (32.főút négynyomósítása)

2022.11.28.

32. sz. főút négynyomósítása az M3 autópálya és Jászberény között” környezeti hatásvizsgálata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Kormányhivatal

 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

 

 

KÖZLEMÉNY

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATOKRÓL

[314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet]

 

 

Ügy száma: JN/59/08239/2022.

 

Ügy tárgya: „32. sz. főút négynyomósítása az M3 autópálya és Jászberény között” környezeti hatásvizsgálata

 

Kérelmező (Ügyfél) megnevezése, székhelye:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Társaság ( székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.)

 

Tervezett létesítmény, tevékenység helye, tevékenység rövid leírása:

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. látja el a „32. sz. főút négynyomúsítása az M3 autópálya és Jászberény között" tárgyú projekt építtetői feladatait.

A NIF Zrt. megbízásából a Via Futura Kft. végzi a projekt előkészítő tervezési feladatait, a tervezési feladat keretében Tanulmányterv és Környezeti hatástanulmány készült.

A Via Futura Kft. megbízásából a Környezeti hatástanulmányt a Vibrocomp Kft. készítette.

Jelen projekt szerepel egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.100. - A 32. számú főút, M3 autópálya és Jászberény közötti szakasz négynyomúsítása – pontjában szerepel.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 37. c) pontja  (meglévő út négy- vagy több forgalmi sávúra bővítése a meglévő vagy módosított nyomvonalon, legalább 10 km hosszan egybefüggő beavatkozástól) alapján  környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.

A dokumentáció célja, a tervezett beruházás környezeti hatásainak vizsgálata, valamint a káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazása. Ezáltal biztosítható a hatályos környezetvédelmi előírások teljesülése, továbbá az építési engedélyhez és kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi hatósági hozzájárulás megszerzése.

A dokumentáció tartalma a hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint, a környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet figyelembevételével került összeállításra.

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban.

 

Az eljárás megindulásának napja: 2022. november 22.

Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama
 • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama
 • a kormányzati igazgatási szünet időtartama

 

Közzététel és betekintési lehetőség:

 • Az eljárás során a környezetvédelmi hatóság a kérelmet, annak mellékleteit, a szakhatósági ál­lásfoglalásokat, közmeghallgatás jegyzőkönyvét, az ügyben keletkezett egyéb iratokat, valamint a döntéshozatal szempontjából lényeges információkat az érintett nyilvánosság számára hozzá­férhetővé teszi.
 • A dokumentáció a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapján a Hirdetmények között is megtalálható (www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok ).
 • A környezetvédelmi hatóságnál, az ügyben eljáró ügyintéző: Vida Ildikó[tel.: 56/523-382]
 • A kérelem és mellékletei megtekinthetőek a telepítés helye szerinti település érintett Ön­kormányzat Jegyzőjénél ( Jászberény, Hatvan, Jászfényszaru, Pusztamonostor, Jászfelsőszentgyörgy) az ott megjelölt módon és időben.

 

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama: a határozat véglegessé válása

 

A kérelemmel és a dokumentációval kapcsolatban írásban észrevétel tehető. Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatóságnál, vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési Önkormányzatok Jegyzőjéhez lehet benyújtani.

 

A környezetvédelmi hatóság az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján fog dönteni. Döntési lehetőségek:

  1. Kiadja a tevékenység megvalósításához szükséges környezetvédelmi engedélyt.
  2. A kérelmet elutasítja.

 

Az ügyféli jogok és kötelezettségek:

 • Irat betekintési jog.
 • A Főosztály biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.
 • Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.
 • Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

 

Nem lehet betekinteni:

 • A döntés tervezetébe.
 • Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
 • A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.
Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.