Kevés napirend – rövid ülés

Kevés napirend – rövid ülés
2024.01.25.

Teljes létszámban kezdte idei első soros ülését január 24-én, szerdán délután a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Két sürgősségi indítvány és 11 napiendi pont megtárgyalása várt a képviselőkre, akik háromnegyedóra alatt meg is tették azt.

A testületi ülés megemlékezéssel kezdődött. A rendszerváltás előtti utolsó tanácselnök, Buzás Sándor életének 88. évében ugyanis elhunyt. Munkásságát Budai Lóránt polgármester méltatta, majd egyperces néma főhajtással adóztak emlékének.

A napirend elfogadását követően először a két sürgősségi indítvány kapcsán döntötte. A Jászberény, Zoltán utca 12. szám alatti ingatlant – 30 m2-es üzlethelyiség – az ózdi székhelyű Metropolita Egyesület igényelte az önkormányzattól, közhasznú szervezet nevelőszülői és helyettes szülői hálózat működtetése céljából.  Szülői kapcsolattartás biztosítására – kapcsolattartó helyként – használhatják a helyiséget, melyet 14 igen és egy tartózkodás mellett biztosít számukra az önkormányzat.

A másik sürgősségi indítvány a Lehel Termálfürdő Kft.-vel kötendő megállapodásról szólt.

A felek ezt a megállapodást egymás gazdasági érdekeinek kölcsönös szem előtt tartása mellett, különös figyelemmel az ingatlan nemzeti vagyon jellegére tekintettel kötik meg, hogy a létesítmény üzemeltetésének, fejlesztésének lehetőségét a jövőben is biztosítsák. Ez az előterjesztés is 14 igen és 1 tartózkodás mellett lett elfogadva.

.Nem volt kérdés és vélemény sem a két ülés közötti polgármesteri és alpolgármesteri beszámolóval kapcsolatban és a két ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató kapcsán sem. Mindkét anyagot 15 igennel fogadták el.

Kérdés és vélemény volt, vita nem volt a 2023. évi helyi adó és közhatalmi bevételekről szóló tájékoztató megtárgyalásakor.

- A 2023-as saját bevétel megér egy-két mondatot. A helyi adóbevételeket tekintve kiemelkedő év volt a tavalyi. A többletbevétel a város gazdaságának a fejlődését, erejét mutatja. Erre jól tud önkormányzatunk is alapozni. Köszönet jár az adóiroda munkatársainak is, hiszen az ő munkájuk is benne van a kiemelkedő eredményben – mondta Balogh Béla alpolgármester.

- Miből adódik a behajthatatlan hátralék? – kérdezte dr. Kertész Ottó. A választ Bódisné Görbe Krisztina, a PH Gazdasági Osztály, Adóigazgatási Iroda vezetője, adta meg, aki elmondta, hogy a végrehajtás, felszámolás alatt álló cégek okozzák a behajthatatlan követeléseket. A testület a beszámolót egyhangúlag fogadta el.  

A megyei kormányhivatal felülvizsgálta a képviselő-testületek SZMSZ-ét, és megállapította, hogy az ülés összehívásával, vezetésével, alpolgármester választásával kapcsolatos szabályok sok esetben pontatlanok.

A fentiek miatt szükséges volt a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete SZMSZ-ének módosítása. Ennek során pontosításra kerültek a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a testületi ülés összehívásának és vezetésének szabályai. A testület az előterjesztés egyhangúlag fogadta el.

A települési támogatásról szóló rendelet módosításra azért volt szükség, hogy a jövedelmek emelkedése miatt ne essen el sok rászoruló a számára járó támogatástól. A jövedelemhatárokat változtatták meg ennek érdekében. Az előterjesztést egyhangúlag fogadták el.

A téli igazgatási szünetről is döntött januári ülésén a képviselő-testület. Egyhangúlag fogadták el, hogy a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2024. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2024. december 23. napjától 2025. január 5. napjáig tart majd.

Teljes volt az egyetértés a intézményvezetők illetményének emelése ügyében. A döntés értelmében a Jászberényi Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat, a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ, a Jászberény Város Óvodai Intézmény, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény, a Jász Múzeum és a Jászberényi Városi Könyvtár vezetőjének illetménye emelkedett.

Egyhangúlag fogadták el a Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának megújításáról szóló előterjesztést is.

Ezt követően megállapították, hogy a jégcsarnok bérbeadására, üzemeltetésére kiírt pályázat nem hozott eredményt, érdeklődő hiányában azt érvénytelenné kellett nyilvánítaniuk. Budai Lóránt polgármester megjegyezte, hogy továbbra is keresik a megoldást az üzemeltetés kapcsán.

– A jégpálya üzemelni fog, a költségvetésben erre biztosítunk pénzt, de továbbra sem teszünk le arról, hogy valamilyen más megoldást keressünk a működés biztosítására – mondta a polgármester.

Korábban döntöttek a Jászberény, Bajnok utca 54. szám alatti, kivett, beépített terület megnevezésű, a 1146/A hrsz vonatkozásában földhasználati joggal terhelt ingatlan értékesítésre kijelöléséről és vételárának megállapításáról, valamint zártkörű pályázati eljárás kiírásáról. Most azt kellett megállapítaniuk, hogy a pályázat érdeklődő hiányában eredménytelenül zárult.

Az ülés végén jóváhagyták azt a választ, melyet a hűtőgépgyári strandfürdő versenytárgyalási eljárásában felmerült kérdésre fogalmaztak meg.

Alig háromnegyed óra alatt a napirend végére értek, s ezt követően fél óra állt még a képviselők rendelkezésére különböző problémák, kérdések megfogalmazására. Ennek során szó esett a kátyúzások szükségességérő, valamint arról is, hogy meddig jöhetnek még be a kamionok a városba. Bozsik Ferenc pedig arról tájékoztatta a testületet, hogy Portelken ismét van postai szolgáltatás.

 

Szántai Tibor

 

 

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.