Jogi ügyintézői - álláspályázat

2022.05.23.

Jászberényi Polgármesteri Hivatal, pályázatot hirdet, határozott idejű, jogi ügyintézői munkakör betöltésére.

Jászberényi Polgármesteri Hivatal

 pályázatot hirdet

Aljegyzői Osztály munkavégzési helyre

határozott idejű - 2025. 01. 26-ig - tartó jogi ügyintézői

 munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

- felsőfokú szakirányú végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/22. pont szerint,

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

- cselekvőképesség,

- munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.

- 6 hónap próbaidő

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
  • a pályázó elérhetőségét (email, valamint telefon).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

            - jogász végzettség,

            - önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat,

            - szerződések, megállapodások előkészítésével kapcsolatos gyakorlat,

- közigazgatási szakvizsga.

 

Ellátandó feladatok:

            Vagyongazdálkodással összefüggő (tulajdonosi jogkört érintő) döntéselőkészítés, döntés végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés (szerződés előkészítés, ingatlan-nyilvántartási adat változás átvezetési kérelmek előkészítése stb.)

Szerződések, megállapodások, állásfoglalások és egyéb iratok előkészítése, véleményezése és felülvizsgálata. Jogi szempontú együttműködés az egyes szervezeti egységekkel és az Önkormányzat által megbízott ügyvédi irodákkal, jogi kérdésekben felvilágosítás adása, a jogszabályok figyelemmel kísérése, segítségnyújtás a jogszabályok értelmezésében.

 

A kinevezés határozott időre szól.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 17.

 

A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthető, a Kttv. 46. §-a alapján 6 hónap próbaidő kikötéssel.

 

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.

 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2797-21/2015. számú egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/4204/2022. iktatószám és a „Jogi ügyintézői pályázat” borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.

 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

 

Aki nem a Kttv. 39. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt nyújt be a pályázat mellékleteként annak a pályázata érvénytelen.

 

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg.

 

A pályázatokat a jegyző értékeli.

 

A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt.

 

A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

 

Jászberény Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Egyéb lényeges információ:

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a jogi ügyintézői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jegyzői Osztály illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban résztvevő, jegyző és polgármester ismerhetik meg.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben a pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik -, önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében, legfeljebb 6 hónapos időtartamra megőrzésre kerül. Ezt követően azokat megsemmisítjük.

Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

 

A pályázati kiírás és az adatkezelési tájékoztató letölthető a mellékelt linkről:

palyazati-kiiras-2022-06-jogi-ugyintezo.doc

ak_tajekoztato_jogviszony_vegl.docx

 

A pályázatról bővebb információ kérhető Bobák Nóra osztályvezetőtől az 20/581-1275-ös telefonszámon, illetve a bobak.nora@jaszbereny.hu e-mail címen..

 

 

A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kszk.gov.hu weboldalon.

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.