Intézményvezető - pályázati kiírás

2022.02.23.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre - 2022. július 1. – 2027. június 30.

A munkavégzés helye:

Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása.

- a hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi alkalmazottak felett munkáltatói jogok gyakorlása.

- költséghatékony gazdálkodás biztosítása.

- kapcsolattartás a fenntartóval és a városi intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 1. pontjában a család- és gyermekjóléti központ magasabb vezető munkakörre előírt felsőfokú képesítés,

- a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtószemélyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti szociális ágazati vezetőképzés elvégzését igazoló tanúsítvány (ha ezzel nem rendelkezik a pályázó és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, akkor nyilatkozat, hogy a megbízást követ egy éven belül megszerzi),

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szociális szakvizsga megléte,
  • szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett vezetői tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű kommunikáció

- kiemelkedő kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajzát,

- motivációs levelet,

- a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai programot,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

- szociális szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolatát,

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A .§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,

- a pályázó nyilatkozatát, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

- a pályázó elérhetőségét.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 25.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.), postai úton a pályázat iktatószámát (PH/1802/2022.) és a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető munkakör borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ában foglaltakra tekintettel - Jászberény Jegyzője – mint a pályázat előkészítője – által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt várhatóan a 2022. április 27-i ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

                       www.jaszbereny.hu – 2022. február 23.

www.kozigallas.gov.hu – 2022. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatról bővebb információ kérhető Bobák Nóra osztályvezetőtől a 06-57/505-750, valamint a 06-70/419-8092 telefonszámon.

 

 

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.