Humán közszolgáltatásokban dolgozók lakhatási támogatása - pályázat

2021.06.02.

Pályázat humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára, foglalkoztatáshoz kapcsolódó lakhatási támogatás elnyeréséhez.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című projekt keretében a humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára foglalkoztatáshoz kapcsolódó lakhatási támogatás elnyeréséhez

 

A lakhatási támogatás célja, a humán szolgáltatásokban dolgozó szakemberek megtartása, valamint a hiányzó szakemberek foglalkoztatásának elősegítése érdekében a Jászberényben élő vagy letelepedni szándékozó szakemberek lakhatáshoz kapcsolódó kiadásainak támogatása. A lakhatási támogatás a pályázó által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott pénzbeli támogatás, amely elsősorban a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, közös költség, szemétszállítási-, bérleti vagy albérleti díj valamint lakáscélú hitel kifizetéséhez, a tüzelőanyag megvásárlásához használható fel.

 

A lakhatási támogatás által azok a köznevelés, egészségügy, közművelődés, közigazgatás, szociális szakterületen és egyéb humán szolgáltatási ágazatban dolgozó, vagy ott elhelyezkedni kívánó pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a településen lévő szakemberhiányt enyhítik munkájukkal, valamint rendelkeznek a munkáltatójuk ajánlásával a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás igényléséhez.

 

A lakhatási támogatás feltétele, hogy a pályázó jászberényi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezzen (vagy vállalja, hogy a lakhatási támogatás kezdetének időpontjától már jászberényi lakcímmel fog rendelkezni) és Jászberény közigazgatási területén működő munkáltatónál humán közszolgáltatások nyújtására irányuló munkakörben foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik vagy fog rendelkezni a támogatási szerződés megkötésének időpontjától.

 

A pályázatban való részvétel további feltétele annak vállalása, hogy az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 kódszámú projekt rendezvényein, programjain, fórumain a Pályázó aktívan részt vesz (pl. egészségnevelési, fejlesztési programok, sportválasztó rendezvények, koncertek, előadások).

 

A pályázattal elnyerhető támogatás összege havi bruttó 50.000.- Ft, amely 12 hónapon keresztül, 2021. szeptember hó 01. napjától 2022. augusztus hó 31. napjáig kerül folyósításra A felhívás alapján a támogatásban részesített szakemberek száma maximálisan 20 fő.

 

A pályázat benyújtása a Felhívás 1. számú mellékletét képező adatlap benyújtásával és a szükséges mellékletek csatolásával történik, amely letölthető a www.jaszbereny.hu és a www.jaszkoz.hu internetes oldalakról, vagy elektronikusan kérhető Hamar Katalin szakmai vezetőtől a hamark@jaszbereny.hu címről.  A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 57/ 505-730.

 

A pályázati dokumentáció postai úton nyújtható be az alábbi címre: Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. A borítékra kérjük ráírni: EFOP-1.5.3-16- 2017-00019 „Lakhatási támogatás”.

 

A pályázatok postára adásának határideje: 2021. augusztus hó 09.

 

A lakhatási támogatásokra irányuló pályázatok tartalmi értékelését a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által választott 3 fős munkacsoport végzi el. A munkacsoport a pályázatok beérkezésétől számított 10 napon belül vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, valamint értékeli és rangsorolja a beérkezett pályázati anyagokat a Felhívás 3. számú melléklete szerinti értékelési szempontrendszer szerint. A lakhatási támogatás odaítéléséről a munkacsoport javaslata alapján a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság dönt. A döntést követően a lakhatási támogatást elnyerőkkel az önkormányzat 2021. augusztus hó 31. napjáig megállapodást köt, amely tartalmazza a juttatás részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, illetve az adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is. A pályázatot elnyert munkavállaló részére a szerződés megkötése után minden hónap 15. napjáig utalásra kerül a támogatás összege.

 

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A pályázati  dokumentáció  része a Pályázó által elkészített „Motivációs levél”, amely a szakmai értékelés egyik meghatározó dokumentuma. Az értékelés során a Pályázó Jászberény városhoz kötődése, valamint a közösségért végzett eddigi, valamint a jövőben tervezett közösségi tevékenysége kerül pontozásra. A „Motivációs levél”  maximális terjedelme 3 A/4-es oldal. A javasolt betűtípus: Times New Roman, a javasolt betűméret: 12., sorköz: 1,5.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

-  Kitöltött, aláírt pályázati adatlap, és hozzá kapcsolódó nyilatkozatok (pályázati felhívás mellékletei);

- Munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat;

- Személyazonosító igazolvány, lakcímét igazoló igazolvány másolata;

- A Pályázó munkáltatójának a Felhívás 2. számú melléklete szerinti ajánlása;

- A Pályázó által lakott lakás fenntartási költségeit igazoló közüzemi számlák tulajdonosi jogviszony esetén) vagy érvényes lakásbérleti vagy albérleti szerződés, bérlői jogviszony esetén;

- Szakmai önéletrajz;

- 16. életévét betöltött, de még tanuló gyermek esetében tanulói/hallgatói jogviszony igazolása;

- a pályázóval egy háztartásban élő munkavállalók, munkaviszonyából, más foglalkoztatási jogviszonyból (például közfoglalkoztatási jogviszony) származó jövedelmének igazolása, munkáltatói jogviszony igazolás és jövedelemigazolás formájában. A jövedelemigazolásnak tartalmaznia kell az utolsó ledolgozott hónapban kapott jövedelmet nettó és bruttó összegben;

- társas és egyéb vállalkozásból, őstermelői illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem igazolása;

- táppénz, gyermekgondozási támogatások, GYES, GYED, CSED, családi pótlék stb. utolsó csekkszelvény másolata, az összes gyermekre vonatkozóan;

- tartós beteg, vagy rokkant személy esetén igazolás és a támogatásról, csekkszelvény vagy másolat csatolása;

- nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások hivatalos igazolása és a kapott támogatási összeg csekkszelvényének másolata;

- önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások összegének igazolása.

 

Nem részesíthető lakhatási támogatásban a Pályázó, amennyiben:

 

  • a Pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme, egyedül élő Pályázó esetén nettó jövedelme meghaladja a mindenkori minimálbér nettó összegének két és félszeresét (267.600 Forint)
  • a lakásába albérlőt fogadott be,
  • nem tartózkodik életvitelszerűen a lakásában,
  • aki az általa lakott lakásán felül beköltözhető, vagy bérbeadás útján hasznosított másik lakással rendelkezik.

 

 

A támogatási szerződés:

A lakhatási támogatást Jászberény Városi Önkormányzat 12 hónap határozott időtartamra szóló támogatási szerződés útján biztosítja. A pályázók havi bruttó 50.000 Ft támogatásban részesülnek, amely havonta kerül folyósításra a pályázó által megjelölt bankszámlaszámra minden hónap 15. napjáig.

 

A támogatási szerződés tartalmazza:

- a szerződő felek azonosító adatait;

- a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság támogatásról hozott döntésének megjelölését;

- a támogatottat terhelő kötelezettségeket, mely szerint a támogatásban részesülő a támogatás folyósítása alatt aktívan részt vesz a projekt keretein belül megvalósuló tevékenységekben;

- a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, és a támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályokat;

- a támogatott arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nevét az Önkormányzat nyilvánosságra hozhatja;

- a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket és a támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályokat;

 

A támogatási szerződés mellett, a nyertes pályázó számára kötelező az „ESZA kérdőív” kitöltése, melyre a szerződés aláírását követően kerül sor. Ezen kérdőív, valamint a hozzá tartozó kitöltési útmutató megtekinthető a www.palyazat.gov.hu oldalon:

„ESZA kérdőív 16 év és feletti résztvevők esetén”: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379-

Kitöltési útmutató az ESZA kérdőívhez”: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379

 

Adatkezelés és nyilvánosság

A Pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a 4. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban megadott személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik során kezeljék, valamint, hogy a támogatás elnyerése esetén a nevét Jászberény Városi Önkormányzat nyilvánosságra hozza. A pályázat benyújtásával a Pályázó hozzájárul, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat, a pályázat megvalósítása során a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság feladatait ellátó Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázat megvalósításától számított 10 évig a személyes adatait a pályázat megvalósulásának dokumentálása céljából kezeljék. A Pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a pályázóról a lakhatási támogatáshoz kapcsolódó nyilvános rendezvény alkalmával kép-és/vagy hangfelvétel készüljön, és azokat a Jászberény Városi Önkormányzat a projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenységével összefüggésben (sajtóközlemények, sajtóhírek, közösségi médiában történő megjelenés, projekt kiadvány, stb.) felhasználja, nyilvánosságra hozza.

 

Jászberény, 2021. június 01.

 

A lakhatási támogatás pályázathoz szükséges adatlap (1.sz. melléklet), Munkáltatói ajánlás (2.sz. melléklet), Értékelés pontrendszere (3.sz. melléklet), valamint az Adatkezelési tájékoztató (4.sz. melléklet) - egyben - az alábbi linkről letölthető: 

lakhatasi-tamogatas.pdf

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.