Elfogadták Jászberény 2024-es költségvetését

Elfogadták Jászberény 2024-es költségvetését
2024.02.19.

Soros önkormányzati ülésen tárgyalták a képviselők, februári 14-én, a város 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. Az előzetes egyeztetések ismeretében nem volt kérdéses, hogy az erről szóló előterjesztést elfogadják, s ez meg is történt. Az ülésen a testület mind a 15 tagja megjelent, s a képviselők egy megemlékezéssel, majd a négy sürgősségi előterjesztés megtárgyalásával kezdték meg munkájukat.

Az ülés kezdetén a testület tagjait és a tanácskozáson megjelenteket arra kérte Budai Lóránt polgármester, hogy 1 perces néma főhajtással emlékezzenek meg az életének 77. évében elhunyt Hlavacska Andrásról, aki két ciklusban volt az MSZP önkormányzati képviselője 2002 és 2010 között.

Sürgősségi indítványok

A Jászberény Városi Önkormányzat a Duna Régió Program 2021-2027 1. sz. pályázati felhívása keretében támogatást nyert a DRP0200409 hivatkozási számú „COMMHERITOUR” c. projekttel. Az Önkormányzat vezető partneri szerepet tölt be a projektben, mely azt jelenti, hogy a 12 partnert, ill. további 13 stratégiai partnert magában foglaló nemzetközi partnerség tevékenységének szakmai és pénzügyi irányításáért, a projekt pályázatban leírtaknak megfelelő végrehajtásáért teljeskörűen felel. COMMHERITOUR projekt fő célja, hogy fenntartható módon maximalizálja a kulturális örökség részét képező kézművesség hozzájárulását a gazdasági termelékenységhez, az idegenforgalmi teljesítményhez és a közösségi kohézióhoz. A projekt felhívja a figyelmet a kézműves örökségben rejlő növekedési potenciálra, és inkluzív modellek és transznacionálisan alkalmazható, a kohéziót erősítő megoldások alkalmazásával javítja a közösségek hasznosítási képességét.

A projekt teljes költségvetéséből Jászberény Városi Önkormányzatra eső projektrész adatai:

Projektrész elszámolható összköltsége (euró): 402.548,90

Projektrészre eső uniós hozzájárulás összege (euró): 322.039,12

A projektrészre eső uniós hozzájárulás utófinanszírozásban valósul meg, azonban mivel az önkormányzatra eső projektrész elszámolható összköltsége meghaladja a 300 ezer eurót, így maximum az ERFA forrás 30%-a megelőlegezésként kérvényezhető. Kérelem benyújtására 2024. február 29-ig van lehetőség. A határozati javaslatot tartózkodás és ellenvélemény nélkül, egyhangúlag fogadták el.

Egy telekhatár rendezését szolgálta a második sürgősségi indítvány, melyet ugyancsak egyhangúlag fogadtak el.

A harmadik sürgősségi előterjesztés a hűtőgépgyári strandfürdő és a hozzá tartozó kutak kapcsán kiírt nyilvános pályázat elbírálása volt. Határidőre egy pályázat érkezett be, s ez minden kitételnek megfelelt. Az ajánlattevő a létesítményt eddig is üzemeltető Lehel Thermálfürdő Kft. volt. A pályázatot eredményesnek nyilvánították, s ezt 14 igennel és 1 tartózkodással fogadták el.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem rendszeres begyűjtésére és elszállítására vonatkozó egyeztetések lefolytatásáról és az ahhoz kapcsolódó közszolgáltatási szerződés aláírásáról szólt a negyedik sürgősségi indítvány. Ezt egyhangúlag fogadta el a testület, majd megkezdték a tervezett napirendi pontok tárgyalását.

A napirend tárgyalása

A polgármester és az alpolgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolóját 13 igen, 2 tartózkodással fogadták el. Kérdés, észrevétel a tájékoztatókkal kapcsolatosan nem volt.

Nem volt észrevétel és vita az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló előterjesztés elfogadása során sem. A szavazás itt is egyhangú volt.

Az Önkormányzati vagyon kezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak 2023. évi vagyongazdálkodásáról és az általuk kezelt önkormányzati vagyon 2023. évi változásairól szóló beszámolók (9 beszámoló) közül nyolcat elfogadtak, egy viszont nem kapott elég igen szavazatot. Elfogadták a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Jászkerület Nonprofit Kft., a Jászberényi FC, a Folklór Kulturális Közalapítvány, a Szolnoki Szakképzési Centrum, a Yakuzák SE, a Sport & Passion Kft., valamint a Szolnoki Tankerületi Központ beszámolóját, míg a Jászberényi Tankerületi Központét nem (7 igen, 3 nem és 5 tartózkodás).

A 2023. évi közmunka programokban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót Budai Lóránt polgármester egészítette ki: - A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatársai a napokban ellenőrizték a tavalyi közmunka programok megvalósítását, annak minőségét és hatékonyságát.  A teljeskörű revízió kiterjedt a szociális jellegű közfoglalkoztatási programra, a mezőgazdasági programra és a hosszabb időtartartamú közfoglalkoztatásra is. A dokumentáció mellett természetesen a különböző helyszíneken végzett munkát és a telephelyeket is ellenőrizték. A hivatalos tájékoztatás szerint valamennyi nyilvántartás és dokumentum precízen, naprakészen volt vezetve, a telephelyeken rend és tisztaság volt megfigyelhető. A Foglalkoztatási Főosztály szakemberei a jászberényi közmunkaprogramot példaértékűnek és országos viszonylatban is kiemelkedőnek minősítették. Bár nagyon sok még a teendőnk és számtalan nehézséggel kell megküzdenünk, én hiszem, hogy jó úton haladunk. Köszönöm a közfoglalkoztatottak, a munkavezetők, a közfoglalkozási referensek és koordinátorok munkáját és hozzáállását. 2024-ben is értéket teremtünk! A beszámolót egyhangúlag fogadták el.

A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeire, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó előterjesztésnél is egyhangú volt az elfogadó szavazás.

Egyetlen módostó indítvány érkezett a város tervezett 2024-es költségvetését tartalmazó anyaghoz. Szatmári Anikó az alábbi módosításra tett javaslatot:

A 20. melléklet ,,2023-2024. évi átadott pénzeszközök" felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül része egészüljön ki az alábbi új sorral:  Újtemető szegélyezési és aszfaltozási munkáira (Jézus Neve Plébánia) 18.676.457.- Ft.    A fenti kiadás fedezeteként az általános tartalék csökkentését javaslom. A rendelet-tervezet 7.§ (2) bekezdés a/ pontjában szereplő általános tartalék összege 81.323.543 Ft-ra módosul. 

Budai Lóránt polgármester jelezte, hogy a céllal ugyan egyetért, ám a módosító indítványt nem fogadja be, mert ez jelenleg nem fér bele a költségvetésbe.

Komolyabb vita a költségvetés tervezetének megvitatása során nem alakult ki. Szó esett az utak, közművek állapotáról, s hogy erre sokkal több pénz kellene. A lehetőségek azonban mindennek határt szabnak.

 – A ciklus utolsó évében járunk, a városvezetés értékelhetné az elmúlt éveket. Szerintem Jászberény többet érdemelt volna, mint amit kapott. Önök tulajdonképpen a korábbi, fideszes városvezetés által elnyert pálázatokat fejezték csak be, újakat alig nyertek. A sport és a kultúra csak vegetál a városban – mondta Tamás Zoltán.

Válaszában Balogh Béla alpolgármester elmondta, hogy nagyon nehéz örökséget vettek át 2019-ben, s azóta minden évben újabb és újabb kihívásokkal kellett szembenézniük.

- Mi minden változásból nyertesen jöttünk ki. Nagyon nehéz körülmények között indult a ciklus, hiszen az Electrolux leépítés miatt kiesett 500 millióval indultunk. Majd jött a Covid és az ahhoz kapcsolódó állami elvonások. Ezek a változások rendre év közben jöttek, s ezekhez alkalmazkodni kell. Ennek megfelelően tervezünk óvatosan, s ez minden évben előrelépést hozott. Az eredményes gazdálkodást mutatja az is, hogy a zárszámadást rendre nagy többséggel fogadta el a képviselő-testület – mondta Balogh Béla, aki reményét fejezte ki, hogy a kormányzat tervei megvalósulnak, s akkor többet érhet a pénzünk holnap, mint amennyit ma ér. Majd megjegyezte, hogy arról kevés szó esik, hogy Jászberénynek a helyi bevételek minden 3. forintját be kell fizetni az államkasszába, s a szolidaritás adó Jászberény esetében már jóval meghaladja az 1 milliárd forintot.

A vita lezárását követően Szatmári Anikó módosító javaslatát nem fogadták el (3 igen, 9 nem, 3 tartózkodás), míg a város 2024. évi költségvetését 12-en szavazták meg, míg 3-an tartózkodtak.

A folytatásban egyhangúlag elfogadták a Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi Összesített Közbeszerzési Tervét, majd a Jászkerület Nonprofit Kft. által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás éves szolgáltatási tervét és a Jász Múzeum által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás éves szolgáltatási tervét is.

Egységes volt a szavazás a Jászberény Város Óvodai Intézménye igazgatójának illetményének megállapításáról és az általános iskolai felvételi körzetekre vonatkozó előterjesztések során is.

Egyhangúan támogatták a képviselők a Portelek külterületi városrészen működő postai szolgáltatás biztosításának támogatását is. Ennek kapcsán Budai Lóránt felelevenítette a történteket, s megjegyezte, hogy míg mások ígérgettek, addig ők cselekedtek is, melynek meglett az eredménye.

- Hároméves szerződést kötöttünk. A Posta minden segítséget megad a vállalkozónak, hogy a kisboltban működő Posta üzemelhessen. Nagyon jók a visszajelzések. Köszönjük a Postának és a vállalkozónak is az együttműködést és az önkormányzat támogatását is ehhez – mondta a választókörzet önkormányzati képviselője, Bozsik Ferenc

Ingatlan bérbeadásáról, nyilvános versenytárgyalás kiírásáról is döntöttek, és elfogadták azt az előterjesztést is, amely Jászberény Város településrendezési eszközeinek a Hatvan-Jászberény Újszász vasútvonal fejlesztése tárgyában történő módosítása jóváhagyásáról szólt.

A Jászberény város településrendezési eszközeinek a 32. sz. főút Jászberény-Szolnok között 11,5 tonnás burkolatmegerősítése tárgyában történő módosításával kapcsolatban környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről szóló előterjesztést is egyhangúlag fogadták el.

A napirendek végén elfogadták a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervét, valamint módosították a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány alapító okiratát.

Szántai

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.