CIVIL pályázati felhívás

2020.03.14.

Civil szervezetek részére pályázatot hirdet Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága pályázatot hirdet

civil szervezetek részére

 

1. A pályázat tárgya, célja

A pályázat a helyi civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek éves működési kiadásaihoz, illetve rendezvényeihez, programjaihoz való hozzájárulás.

2. Pályázati kategóriák:

„A” kategória: Működési célú támogatás                                           pályázati azonosító: JB-CIVIL-2020-A

„B” kategória: Civil program támogatás                                              pályázati azonosító: JB-CIVIL-2020-B

„C” kategória: Kulturális program támogatás                                    pályázati azonosító: JB-CIVIL-2020-C

3. A rendelkezésre álló keretösszeg és forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszegek, melynek fedezetét a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletében a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság számára a 18. táblázat II. címszó k), l) és o) pontjában nevesített keretek biztosítják, az alábbiak szerint:

      k) Civil szervezetek pályázati kerete I. félév 1.500.000.- Ft    („A” és „B” kategóriára együttesen)

      l) Civil szervezetek pályázati kerete II. félév 1.500.000.- Ft    („A” és „B” kategóriára együttesen)

      o) Kulturális programok kerete                            2.000.000.- Ft    („C” kategóriára)

 

4. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke:

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A” kategórián belül:

 • Egy pályázó 1 pályázatot nyújthat be érvényesen
 •  Működési támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázó éves működési költségének a 70%-át
 • továbbá a támogatás mértéke minimum 50.000.- Ft és maximum 200.000.- Ft lehet, kivéve, ha a pályázó a minimum támogatási mértéknél alacsonyabb összegre pályázik.

 

Egy szervezet a program támogatások vonatkozásában csak egy kategóriában („B” vagy „C”) nyújthat be érvényes pályázatot!

 „B” kategórián belül:

 • Egy pályázó maximum 2 program vonatkozásában nyújthat be pályázatot érvényesen.
 • A támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatott program / rendezvény költségének a 70%-át
 • továbbá a támogatás mértéke minimum 50.000.- Ft és maximum 200.000.- Ft lehet, kivéve, ha a pályázó a minimum támogatási mértéknél alacsonyabb összegre pályázik.

vagy

„C” kategórián belül:

 • Egy pályázó maximum 2 kulturális program vonatkozásában nyújthat be pályázatot érvényesen.
 • A támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatott program / rendezvény költségének a 70%-át,
 • továbbá a támogatás mértéke minimum 50.000.- Ft és maximum 250.000.- Ft lehet kivéve, ha a pályázó a minimum támogatási mértéknél alacsonyabb összegre pályázik.

 

5. Támogatási időszak

2020. január 1. és 2020. december 31. közé eső időszak

6. A pályázók köre

Pályázhatnak a jászberényi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Jászberényben is kifejtő társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2019. március 1-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Nem jászberényi székhelyű társadalmi szervezetek vagy alapítványok csak akkor pályázhatnak, ha támogatott programjukat Jászberény közigazgatási területén valósítják meg.

 

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 

 1. pártok,
 2. párt által alapított alapítványok,
 3. párt részvételével létrehozott egyesületek,
 4. a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
 5. biztosító egyesületek,
 6. sportegyesületek, diáksport egyesületek,
 7. közalapítványok,
 8. jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok.

 

 

7. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely

 1. az önkormányzathoz benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 2. esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt,
 3. szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben nem kezdeményezi;
 4. szervezetnek helyi adó tartozása van,
 5. bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
 6. nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
 7. szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van,
 8. a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 9. a támogató által meghatározott legalább 30%-os saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik.

 8.  Támogatható tevékenységek / költségek köre

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. január 1. és 2020. december 31. közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez, illetve ezen időszakban megvalósított programhoz kapcsolódó elszámolt költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó, és a pályázó szervezet nevére szóló számlák számolhatók el, melyek szakmai teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

8.1. „A” kategória - Működési támogatás kizárólag az alábbi célokra használható fel:

 • szervezet folyamatos működésével szorosan összefüggő közüzemi-, telekommunikációs-, helyiség bérleti díj
 • bérköltség / megbízási díj / tiszteletdíj
 • egyéb vásárolt szolgáltatás díja (pl.: könyvelői díj), kivéve catering szolgáltatás
 • író- és irodaszer, fénymásolás-, nyomtatás költségei
 • működéshez-, alaptevékenység ellátáshoz szükséges eszköz(ök) beszerzése
 • alaptevékenységükkel szorosan összefüggő utazási költség,
 • alaptevékenységükkel összefüggő programrendezéssel kapcsolatos költségek, melyen belül, étkezéssel összefüggő, vendéglátás költségei (büfé költségek) NEM számolhatók el
 • pályázati nevezési díj

 

8.2. „B” kategória – Program támogatás esetén:

 • helyiség bérleti díj
 • előadók/fellépők/közreműködők díja
 • program szervezésével kapcsolatos költségek, melyen belül, étkezéssel összefüggő, vendéglátás költségei (büfé költségek) NEM számolhatók el
 • rendezvénnyel kapcsolatos marketing tevékenység költségei,
 • rendezvényen való részvétel belépő díja(i)
 • szervezet alaptevékenységével szorosan összefüggő program keretében átadásra kerülő ajándék / adomány költségei

8.3. „C” kategória – Kulturális program támogatás esetén:

 • helyiség bérleti díj
 • előadók/fellépők/közreműködők díja
 • program szervezésével kapcsolatos költségek, melyen belül, étkezéssel összefüggő, vendéglátás költségei (büfé költségek) NEM számolhatók el
 • rendezvénnyel kapcsolatos marketing tevékenység költségei,

 

9. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat kizárólag a Jászberény Városi Önkormányzat által erre a pályázati célra kiadott Pályázati Adatlapon nyújtható be (www.jaszbereny.hu honlapon elérhető). A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, nyilatkozatokat megtéve, egyéb előírt dokumentumok becsatolásával, aláírva kell benyújtani.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, és 1 eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, az „EREDETI PÉLDÁNY” és „MÁSOLATI PÉLDÁNY” megjelölés feltüntetésével, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani.  A borítékra rá kell írni a pályázati azonosítót és fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét.

A pályázat hiánypótlására 1 alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül van mód. A pályázati adatlap nem hiánypótolható! A pályázati hiánypótlási felhívás elektronikusan kerül megküldésre a pályázatban feltüntetett elektronikus elérhetőségre.

Benyújtási határidő: 2020. április 14. (kedd)

A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni: 

Jászberényi Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

vagy személyesen leadni legkésőbb a benyújtási határidő napján 16:00 óráig a földszint 13-as irodában.

A postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

10. Pályázatok elbírálása

A pályázatokat a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság bírálja el. Az elbírálásra két körben kerül sor.

10.1. A pályázatok első körben tervezett elbírálásának határideje: 2020. május 14. (csütörtök), mely során a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 18. táblázat II. címszó k) pontjában nevesített Civil szervezetek pályázati kerete I. félév 1.500.000.- Ft keretösszegek erejéig és az o) pontban nevesített Kulturális programok kerete 2.000.000.- Ft keretösszegek erejéig kerül sor.

A kulturális programok kerete terhére történő támogatás vonatkozásában a pályázatok elbírálása során a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság a jászberényi Kulturális konzorcium javaslatát is kikéri.

10.2. A pályázatok második körben tervezett elbírálásának határideje: 2020. július 9. (csütörtök), mely során a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. táblázat II. címszó l) pontjában nevesített Civil szervezetek pályázati kerete II. félév 1.500.000.- Ft keretösszegek erejéig kerül sor.

10.3. A Humán, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázatok második körös elbírálásának felfüggesztési jogát fenntartja a kifizetési kötelezettség vállalási keret esetleges változására tekintettel.

10.4. A pályázatok bírálatánál figyelembe vételre kerülő szempontok:

 • a szervezet 2019. évben végzett tevékenysége, kiemelt kép a Jászberényben megvalósult tevékenységére / programjaira tekintettel
 • a szervezet 2019. évi programjaival elért személyek száma
 • a tervezet rendezvény helyszíne - prioritást élvez a jászberényi helyszín
 • a működési célú és program célú pályázat közül a program célú pályázat prioritást élvez

11. Pályázók döntést követő kiértesítése

Támogató döntés esetén 10 munkanapon belül értesítjük a pályázót.

12. Szerződéskötés

A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.  A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 munkanapon belül kerül sor.

13. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza.

Ha a szervezet a 2019. évre támogatást kapott, akkor a 2020. évben támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi önkormányzati támogatással már teljes körűen elszámolt.

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatottak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek szakmai teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Számlákkal a támogatás összegén túl az önerővel is el kell számolni a támogató felé. Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés tartalmazza.

Jelen pályázati kiírás részét képezik a Pályázati Adatlapok. A pályázati dokumentáció további részét képezik a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozati minták, a támogató döntés esetén megkötésre kerülő Támogatási megállapodás minták, valamint az elszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges Elszámolási adatlapok, amely letölthető a www.jaszbereny.hu oldalon, vagy papír alapon elérhető a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda 13-as számú irodájában.

Letölthető pályázati adatlapok, mellékletek, elszámoló lapok:

0_civilpalyazat2020_palyazati-felhivas.doc

1_civilpalyazat2020_adatlap_a_mukodesi_tamogatas.doc

2_civilpalyazat2020_adatlap_b_civil_program_tamogatas.doc

3_civilpalyazat2020_adatlap_c_kulturalis_program_tamogatas.doc

4_2a_nyilatkozat-_-2020.doc

4_2b_nyilatkozat_atlathatosag-_2020.docx

14c_melleklet_nyilatkozat_nyilvantartasi-adatokrol_.doc

14e_melleklet_nyilatkozat_alapszabalyrol.doc

14f_melleklet_nyilatkozat_koztarozasmentes-adozoi-adatbazisban-torteno-szereplesrol.doc

14i_melleklet_nyilatkozat_tagletszamrol.doc

14j_melleklet_nyilatkozat_programokkal-elertek-szamarol.doc

14k_melleklet_meghatalmazas_minta.doc

elszamolo-lap_2020.docx

minta_tamogatasi-megallapodas_a_b.pdf

minta_tamogatasi-megallapodas_c.pdf

 

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.