állás pályázat - városüzemeltetési ügyintéző

2022.01.13.

Jászberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Városgazdálkodási Osztály munkavégzési helyre határozatlan idejű városüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére.

A pályázati kiírást és az adatvédelmi tájékoztató letölthető a mellékelt linkekről:

palyazati-kiiras-ugyintezo-1-ba-1.doc

ak_tajekoztato_jogviszony.docx

 

Pályázati feltételek:

  felsőfokú szakirányú végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/32. pont szerint,

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

- cselekvőképesség,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

            - 6 hónap próbaidő

- munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 84-86. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,
 • a pályázó elérhetőségét (email, valamint telefon).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

            - mérnöki végzettség,

 • közút üzemeltetési, közút fejlesztési önkormányzati feladatok ellátásban való jártasság,
 • útellenőri munkakörben, helyi személyszállítási közszolgáltatás szervezésében szerzett tapasztalat,

- közigazgatási szakvizsga,

 

Ellátandó feladatok:

           

 • Városüzemeltetési ügyintézői és útellenőri feladatok ellátása, kiemelten a városi utakkal, közlekedésbiztonsággal, közlekedési táblákkal kapcsolatos feladatok,
 • Helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosításának ügyintézése,
 • Beruházások lebonyolítása.

 

A kinevezés határozatlan időre szól.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 07.

 

A munkakör legkorábban 2022. február 10 -től tölthető be, a Kttv. 46. §-a alapján 6 hónap próbaidő kikötéssel.

 

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.

 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2797-21/2015. számú egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/403/2022. iktatószám és a „Városüzemeltetési ügyintézői pályázat” borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.

 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. Aki nem a Kttv. 39. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt nyújt be a pályázat mellékleteként annak a pályázata érvénytelen.

 

Jászberény Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

 

Egyéb lényeges információ:

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a városüzemeltetési ügyintézői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a pályázati eljárásban és az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben a pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik -, önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében, legfeljebb 6 hónapos időtartamra megőrzésre kerül. Ezt követően azokat megsemmisítjük.

Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

A pályázatról bővebb információ kérhető Bató Andrea osztályvezetőtől az 57/505-744 telefonszámon.

 

A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kszk.gov.hu weboldalon.

Vissza
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.