Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel

A pályázat kódszáma: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010

A projekt leírása:
A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény székhelye Jászberény város központjához közel helyezkedik el, igazgatási és szolgáltatási szervezete útján biztosítja az alaptevékenység (szociális alapszolgáltatások és szakellátás) szakszerű ellátásának személyi és tárgyi feltételrendszerét. Az intézmény fenntartója Jászberény Város Önkormányzata. Az intézmény szervezeti egységei Jászberény városában több telephelyen helyezkednek el, különböző szociális ellátási formák igénybe vételét koordinálják.

I. Idősek Klubja Jászberényben Lehel Vezér tér 2. szám alatt található. Az ingatlan tulajdonosa az intézmény fenntartója. Ebben a szervezeti egységben történik az étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak és demens személyek nappali ellátásának koordinálása. A szolgáltatásokat Jászberény Város közigazgatási területén élő rászorulók vehetik igénybe.

II. Fogyatékkal Élők Klubja Jászberényben Fehértói út 7. szám alatt található egy bérelt ingatlanban. E szervezeti egység fogyatékkal élő személyek részére biztosít napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra lehetőséget. Az ellátási formát Jászberényi kistérség közigazgatási területén élő rászorulók vehetik igénybe.

III. Támogató Szolgálat Jászberényben a Ferencesek tere 3/A szám alatt található, a fenntartó tulajdonában lévő ingatlanban. A szervezeti egységben támogató szolgáltatást és közösségi pszichiátriai ellátást vehetnek igénybe Jászberényi kistérség közigazgatási területén élők.

IV. A Naplemente Idősek Otthona az intézmény székhelyén, Jászberényben Hatvani út 35. szám alatt található, ahol ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos ellátást vehetnek igénybe Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő rászorulók. Továbbá itt található a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központja, melynek ellátási területe Jászberényi kistérség.

A projekt segítségével az Idősek Klubja és a Fogyatékkal Élők Klubja az intézmény székhelyével azonos helyrajzi számon kerülne kialakításra. A Fogyatékkal Élők Klubja esetében a további működés a fenntartó tulajdonában lévő ingatlanban valósulna meg, az Idősek Klubja esetében a fenntartó tulajdonában lévő ingatlan kiváltásra kerülne, egyéb célra felhasználhatóvá válna. Az intézmény a projekt által érintett mindkét szervezeti egységében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya hiányosságokat állapított meg a tárgyi feltételekben. A jelenlegi ingatlanokban a hiányosságok nem szüntethetők meg, mivel az épület nem bővíthető és gazdaságos átalakításra alkalmatlan.

A projekttel Jászberény városában egy jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés valósul meg, megfelelő intézményi háttérrel, a jelenlegi jogszabályi elvárásoknak megfelelő tárgyi feltételekkel. A projekt az intézményhez tartózó szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak és demens személyek nappali ellátásának és a fogyatékkal élők nappali ellátásának, infrastruktúrájának a fejlesztését érinti, valamin a támogató szolgáltatás gépjármű parkjának a megújulásához is hozzájárul, így összességében a felhívásban szereplő 4 alapszolgáltatás támogatása történik meg. A projekttel Jászberény városában, helyi szinten elérhető, fenntartható, magasabb színvonalú szociális alapszolgáltatások vállnak elérhetővé. Az érintett szervezeti egységek az intézmény székhelyén kerülnek elhelyezésre, mely az intézmény racionális gazdálkodását is elősegíti.

Az új épületben a jelenlegiekhez képest lényegesen javul a szolgáltatások hozzáférhetősége, minőségi feltételei. Az új épület, a tárgyi feltételek maximálisan igazodik az ellátást igénybe vevők igényeihez, szükségleteihez, ahol az elvárásoknak és előírásoknak megfelelően komplex akadálymentesítés valósul meg. A projekttel érintett építményen a műanyag nyílászárók beépítése, az utólagos külső hőszigetelés, a korszerű fűtés kialakítása növeli az épület energiahatékonyságát, gazdaságosabb fenntarthatóságát.

A megvalósítás helyszínén a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működik. Az intézmény valamennyi szolgáltatásának egy területen történő kialakítása az egyéni szükségletekhez igazodó rugalmasabb, komplexebb ellátáshoz fog hozzájárulni.

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010

Támogatás összege: 180 279 405 Ft.

Kedvezményezett: Jászberény Városi Önkormányzat

A projekt helyszíne: 5100 Jászberény, Hatvani út 35. - 7015 hrsz.

A projekt tervezett befejezése: 2018. december 31.
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat
Postacím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Székhely/Lakcím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732671
Adószám/adóazonosító jel: 15732671-2-16
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745035-15408442-10310001
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szabó Tamás polgármester

Projektmenedzsment
Projektmenedzser feladatai: - Projekt munkafolyamatok ellenőrzése, bonyolítása, a projekt előrehaladás ellenőrzése - Koordináció, kapcsolattartás és egyeztetések megszervezése az érintett hatóságokkal, cégekkel és szakértőkkel - Az adatszolgáltatási és információs rendszer összehangolása; Átfogó ütemterv készítése, dokumentáció Pénzügyi vezető feladatai: - Gondoskodás a szükséges korrekciós intézkedésekről (benyújtás és tenderezés közötti időszakban a költségnövekedés elkerülése érdekében). - Költségszámítások/becslések vizsgálata és aktualizálása - A támogatás gyors és hatékony ellenőrizhetősége érdekében elkülönített pénzügyi nyilvántartási rend kialakítása - Pénzügyi Ütemterv készítése és egyeztetése(havi bontással), havi pénzügyi adatszolgáltatás, dokumentáció - A vállalkozói szerződések teljesítésének pénzügyi nyomon követése a pénzügyi indikátorok alapján, a fizetendő számlák és pénzügyi beszámolók ellenőrzése.

A pályázati adatlap alapján 2 fő vesz részt a projekt megvalósításában: a projektmenedzser és a pénzügyi vezető

A projekt kapcsolattartója hivatalosan: Hegyi István irodavezető

Külső apparátus:
SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 
Jászberény, Hatvani út 35.
Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875
e-mail: jb.egyszoci@pr.hu
Intézményvezető: Bozóki Jánosné
Kapcsolattartó: Bozóki Jánosné

Külső menedzsment tagjai:

Nyilvánosság biztosítása:
boommédia Kft.
5100 Jászberény, Kossuth u. 19.
Kormos László ügyvezető

Tervező:
Név: GONAKO Bt.
Székhely: 5100 Jászberény, Szép utca 22.
Cégjegyzékszáma: 16-06-001366
Adószáma: 26008668-1-16
Számlaszáma: 10200586-45172496-00000000
Képviseli: Koczkásné Goda Gabriella ügyvezető, mint Tervező
(tervező mérnök, nyilvántartási száma: É 16-0040)

Közbeszerzési bonyolító:
ANPAST Europroject Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21. VII. em.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-905408
Adószám: 14473681-2-43
Bankszámlaszám: OTP 11705008-29907157-00000000
Képviseli: Stumpf Gábor ügyvezető

Műszaki ellenőr:
Kiválasztása folyamatban van.

Kivitelező:
Kiválasztása folyamatban van.
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Mi újul meg?
A projektben tervezett új épületben a Fogyatékkel élők nappali otthona és az Idősek klubja kap helyet, megteremtve a szakszerű ellátás feltételeit. Az Idősek Klubja szervezeti egysége végzi az étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak és demens személyek nappali ellátásának koordinálását. Ezért a tervezett projektben az itt dolgozók számára is biztosítani kell irodákat, tárgyalót, ahol a megbeszélések és az adminisztrációs munka lebonyolítható. A Fogyatékkal élők jelenleg működő telephelye felszabadul, és más célra hasznosítható. Az infrastrukturális fejlesztéssel egy jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés valósul meg, megfelelő intézményi háttérrel, az érvényes jogszabályi elvárásoknak megfelelő tárgyi feltételekkel. Az építtető a szociális intézmény szomszédos telkét (7016 hrsz) megveszi és az összevonás után a kialakuló telken (7015 hrsz) az épületet a Toborzó utcával párhuzamosan arra megnyitva kívánja elhelyezni. Az épületben biztosítani kell a két csoport azonos időszakban zajló tartózkodását és az ellátó személyzet elhelyezését, munkájának a biztosítását. Mivel az idősek és a fogyatékkal élők tevékenységei, igényei mások, az épület két bejárattal készül valamint az épületben elkülönülve, egymás zavarása nélkül tölthetik napjaikat. Közös programok esetén viszont az étkező és az egyik foglalkoztató helyiség összenyitható.
Fogyatékkal élők nappali otthona:
A fogyatékkal élők folyamatos felügyeletet és irányítást, gyógypedagógiai nevelést igényelnek. Az épületben számukra kialakításra kerül egy foglalkoztató helyiség, egy tornaszoba és egy közösségi tér. Ez lehetőséget nyújt a kiscsoportos foglalkozásokra, egyéni fejlesztésre, de a nagyobb térben az együttes tevékenységekre is. Az egyéni pihenéshez készül egy pihenőszoba, amely mellett fürdő is épül. Biztosított a nemenkénti mosdó, és akadálymentes fürdő. A kinti-benti ruházat elhelyezésére szekrényes öltöző szükséges. Igényként jelentkezik a sok zárható beépített szekrény, a foglalkozások alapanyagainak, segítő eszközeinek tárolására.
Idősek klubja:
Az idősek klubjába nappali időszakra érkeznek az ellátottak. Az ő esetükben a segítségnyújtás, étkeztetés mellett társasági élet biztosítása fontos, hogy az időskori elszigetelődés, elmagányosodás elkerülhető legyen. Az idősek számára egy elválasztható terű foglalkoztató- közösségi helyiség készül, amely a tevékenységtől függően egybenyitható, vagy elválasztható. Szükség van egy mentálhigiénés szobára, amely az egyéni problémák megbeszélésének intimitását biztosítja, egyéb esetekben kiscsoportos tevékenységekre is alkalmas lehet. A pihenőszoba a mellette lévő fürdővel az egyéni pihenést biztosítja. A bejárat közelében készül zárható szekrényes öltöző, a kinti-benti ruhák cseréjére, női és férfi mosdó, valamint akadálymentes fürdő is. Közös helyiségek: Az épület bejárata és előtere közös, de a fogyatékkal élők számára az udvar felől is biztosított a bejárás. Az étkezést a szociális intézményben lévő konyháról biztosítják, ebben az épületben csak melegítőkonyha lesz. itt el kell helyezni egy ipari mosogatógépet is. Az étkezés az idősek illetve a fogyatékkal élők számára is az étkezőben biztosítható, időbeni elkülönítéssel. A gépészeti helyiségben a fűtési, HMV előállítási berendezések, és az elektromos a kapcsolószekrény lesznek elhelyezve.
A Támogató Szolgálat:
A Támogató Szolgálat jelenleg Jászberényben a Ferencesek tere 3/A szám alatt található, a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban működik, ahol a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ végzi tevékenységét. A szervezeti egységben támogató szolgáltatást és közösségi pszichiátriai ellátást vehetnek igénybe Jászberényi kistérség közigazgatási területén élők. A projekt megvalósítását követőn az ingatlant a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ hasznosítja tovább. A tevékenység az intézmény jelenleg is működő Hatvani út 35. szám alatti épületébe kerül át.
Idősek otthona:
A Naplemente Idősek Otthona a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény székhelyén, Jászberényben Hatvani út 35. szám alatt található, ahol ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos ellátást vehetnek igénybe Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő rászorulók. Továbbá itt található a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központja, melynek ellátási területe Jászberényi kistérség. A projekt megvalósítását követően a szervezeti egység változatlanul működik tovább.
Sajtó:
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 

Dr. Sipos László – beruházási ügyintéző
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda
Telefon: +36 (57) 505 784

Jászberényi Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Telefon: +36 (57) 505 700
Fax: 57/505-713
Galéria:
Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.