A Társadalmi Együttműködés Erősítését Szolgáló Helyi Szintű Komplex Programok Jászberényben.

A pályázat kódszáma: TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003

Rövid összefoglalás a projektről:
A Jászberény Városi Önkormányzat által vezetett Konzorcium jelen támogatási kérelmében a korábbi TÁMOP 5.3.6 Komplex telepprogram célterületein szeretné korábban megkezdett munkát folytatni, az elért eredményekre alapozva, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva tovább vinni az akcióterületeken élő közösség fejlesztését. A Projekt két fő helyszíne a Faiskola utca szegregátum és a Neszűr 3-4. dűlője, mindkét helyen rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával a program tevékenységeinek lebonyolítására. A Faiskolában működik a szolgáltatóház, ami a legtöbb rendezvények és programnak helyet tud biztosítani, a Neszűr területén pedig egy Szolgáltató pont, ahol szintén biztosítani tudjuk a folyamatos szociális munkát. A programmal megfelelően szeretnénk előkészíteni a TOP 4.3.1 "Leromlott városi területek rehabilitációja" c. pályázat infrastrukturális beruházásait, ami alapvetően fogja megváltoztatni a Faiskola utcai szegregátum oldásához, az infrastrukturális hiányosságok felszámolásához. A program keretében összkomfortos, megfizethető szociális bérlakásokat szeretnénk kialakítani, mellyel oldhatóvá válik a területen tapasztalható lakhatási szegénység és sok generációs együttélés. Ahhoz azonban, hogy a fenti célok elérhetővé váljanak és a tervezett fejlesztés eredményei hosszú távon fenntarthatóak legyenek feltétlenül szükséges az itt élő közösséggel folytatott intenzív szociális munka. A telepen élőket fel kell készíteni beruházásokkal együtt járó a változásokra, az új életkörülményekhez való alkalmazkodásra. Itt nem csak a felújított és új funkciókkal bővített környezet megfelelő használatáról van szó, de az embereket képessé kell tenni arra is, hogy az abban rejlő lehetőségeket a lehető legjobban ki legyenek képesek használni. A megváltozott lakáskörülményekkel járó magasabb fenntartási költségek finanszírozására, a jobb életfeltételek biztosítékát nyújtó támogatások közt elsődlegesen szerepel a szükséges alapkompetenciák fejlesztése a foglalkoztatás bővítésének céljából. A telepeken élő közösség számára olyan szolgáltatásokat szeretnénk biztosítani, melyek nem vagy csak korlátozottan elérhetőek számukra. Ezeken keresztül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a telepeket érintő legsúlyosabb problémákra, melyek tovább gyűrűző hatása a többségi társadalomra, ill a tágabb környezetre is negatív hatással van. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód népszerűsítésére,az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozására a tervezett tevékenységek prevenciós szerepének hangsúlyozására. Az egészségi állapot nem csak a várható életkort, de a célcsoport gazdasági aktivitását is nagymértékben befolyásolja. A területen élők mindennapjait nagyban befolyásolja az őket körülvevő környezet, így nem mindegy milyen hatások érik őket nap mint nap, az ott élők hogyan gondolkoznak önmagukról, helyzetükről, a társadalomban elfoglalt helyükről, betöltött szerepükről. Komplex projektünkkel egyszerre igyekszünk adekvát válaszok adására a fenti célok összességében. Az akcióterületen élő lakosság kompetenciafejlesztése elengedhetetlen a foglalkoztatás és a későbbi gazdasági aktvitás elérése érdekében. Fontos, hogy a közösség tagjainak életére döntő, befolyásoló hatással lévő folyamatokat indítsunk el. A megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak egy élhető, az önszerveződésre és együttműködésre képes közösség kialakulásához. A szemléletformáló, ismeretterjesztő programok hozzájárulnak a közösség önszerveződő képessége és társadalmi integrációjuk javításához. Mindez elengedhetetlen a komplex társadalmi, gazdasági fejlesztési célok eléréséhez. A fejlesztés során létrejövő, megerősödő intézményi kapcsolatok hozzájárulnak egy jobban működő, összehangolt, komplex, szociális ellátórendszeri működéshez. A projekt másik akcióterületén, a külterületen elhelyezkedő Neszűrben élő célcsoporttagok tekintetében a hosszú távú cél a jelenleg mintegy vadtelepként működő terület meghatározó átalakítása. A 420 ha-os terület alapvetően mg-i adottságokkal bír, nagy mennyiségű, kiaknázatlan erőforrással bír. Az ott élő társadalmi felzárkózásra képes vagy képessé tett személyek városi környezetbe költözésének lehetőségeit fel kell tárni. A bevont személyek közül minél több embernek kell tudnunk támogatást nyújtani a szociális munka eszközeivel, hogy javítsuk alapkompetenciáikat és minél magasabb szintű önellátási képességet alakítsunk ki bennük. A komplex közösségfejlesztést szolgáló program céljainak meghatározásához elengedhetetlen a háttérben meghúzódó szükségletek és problémák megértés. Erre lehetőséget kínál a problémafa, amely a szegregátum gyengeségeit rendezi logikai, ok-okozati összefüggésbe a lezajlott felmérések alapján. A gyengeségek közti logikai kapcsolat egy központi problémában öltött testet a problémaelemzés során, ez pedig a Faiskola utca 5., 7. fokozatos társadalmi-gazdasági leszakadása a város többi részétől, aminek hátterében a telepszerű városrész kedvezőtlen élet- és lakáskörülményei állnak. Ennek okai sokfélék, de alapvetően négy csoportba rendezhetők – ezekre reagálhatnak a tervezett beavatkozások. A városrészben kiemelten magas az önkormányzati tulajdonú, leromlott állapotú lakások aránya, amelyeket a rászorulók szociális bérlakásként vehetnek igénybe. Mindez az alacsony képzettséggel és gazdasági aktivitással jellemezhető lakosság koncentrációját eredményezi, ami egyfajta öngerjesztő hatásként tovább mélyíti a városrész társadalmi szegregációját. A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság számára nyújtott humán szolgáltatások minősége - az elmúlt időszak jelentős fejlesztései ellenére - egyes intézmények esetében továbbra sem megfelelő. A városrehabilitációra irányuló projekt szükségességét tehát egyértelmű társadalmi igények, elvárások indokolják. Amennyiben az egyes projektelemek szükségességét vesszük figyelembe, akkor a társadalmi igényeken kívül az érintett épületek, intézmények és közterületek műszaki állapota is előtérbe kerül. Kiemelten fontos a telep lakosságának megfelelő szociális ellátása - mind a számukra nyújtott szolgáltatások, mind a pénzbeli támogatások szempontjából. A Faiskola utca szociális városrehabilitáció általános, átfogó célkitűzése a társadalmi-gazdasági leszakadás megállítása a lakókörnyezet és az életminőség átfogó és fenntartható javításával. A város Faiskola utca szegregátumában tervezett infrastrukturális beruházásokra és társadalmi együttműködést szolgáló beavatkozásokra építve megvalósítható a hanyatló státuszú Faiskola utca területi és szociális rehabilitációja. A szegregátum alacsony társadalmi státuszú lakosságának felzárkóztatásához olyan infrastrukturális, lakhatási fejlesztések és programok megvalósítása szükséges, amelyek elsősorban a lakókörnyezet és az életminőség javítását célozzák meg. A pozitív társadalmi folyamatok beindításához a közösségi ház további bővítése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet funkcionális megújítására is. Az érintett közösség aktivizálása, bevonása szükséges a helyi és városi szintű folyamatok, fejlesztések sikeréhez. A tartós felzárkózás egyik fontos eszköze a munkaerő-piac (re)integráció, amelynek alapja a helyi társadalmi tőke, a belső erőforrások fejlesztése. Továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani a szegregátum nagy létszámú fiatal korosztályára, akik számára biztonságos, a kreativitást elősegítő és a hátrányokat kompenzáló környezetet, szolgáltatásokat kell biztosítani. Mindez hozzájárul a telepi környezetből adódó hátrányok kompenzálásához, az egyre nagyobb mértékben jelentkező szociális problémák felszámolásához és a társadalmi kohézió erősödéséhez.. Hosszú távon az anti-szegregációs szempontokat maximálisan figyelembe vevő lakás-kiutalási rendszerrel az is elérhető, hogy a hátrányos helyzetű népesség minél nagyobb hányada kerüljön integrált lakókörnyezetbe, amivel javulhat a Faiskola utca városon belüli megítélése, és felszámolható a szegregált állapot. ………………………………. Jászberény Városi Önkormányzat Kedvezményezett P.H. Kelt: Jászberény, 2017. május …. .
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény Lehel vezér tér 18.

Konzorciumi tag:
Jászkerület Nonprofit Kft. „Helyet!” Alapítvány 

Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési iroda 
Hegedűs Violetta
Városfejlesztési ügyintéző
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 
A projekt tartalma:
A korábbi TÁMOP 5.3.6 Komplex telepprogram célterületein szeretnénk korábban megkezdett munkát folytatni, az elért eredményekre alapozva, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva tovább vinni az akcióterületeken élő közösség fejlesztését. A Projekt két fő helyszíne a Faiskola utca szegregátum és a Neszűr 3-4. dűlője, mindkét helyen rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával a program tevékenységeinek lebonyolítására. A Faiskolában működik a szolgáltatóház, ami a legtöbb rendezvények és programnak helyet tud biztosítani, a Neszűr területén pedig egy Szolgáltató pont, ahol szintén biztosítani tudjuk a folyamatos szociális munkát. A programmal megfelelően szeretnénk előkészíteni a TOP 4.3.1 "Leromlott városi területek rehabilitációja" c. pályázat infrastrukturális beruházásait, ami alapvetően fogja megváltoztatni a faiskola utcai szegregátum oldásához, az infrastrukturális hiányosságok felszámolásához. A program keretében összkomfortos, megfizethető szociális bérlakásokat szeretnénk kialakítani, mellyel oldhatóvá válik a területen tapasztalható lakhatási szegénység és sok generációs együttélés. Ahhoz azonban, hogy a fenti célok elérhetővé váljanak és a tervezett fejlesztés eredményei hosszú távon fenntarthatóak legyenek feltétlenül szükséges az itt élő közösséggel folytatott intenzív szociális munka. A telepen élőket fel kell készíteni beruházásokkal együtt járó a változásokra, az új életkörülményekhez való alkalmazkodásra. Itt nem csak a felújított és új funkciókkal bővített környezet megfelelő használatáról van szó, de az embereket képessé kell tenni arra is, hogy az abban rejlő lehetőségeket a lehető legjobban ki legyenek képesek használni. A megváltozott lakáskörülményekkel járó magasabb fenntartási költségek finanszírozására, a jobb életfeltételek biztosítékát nyújtó támogatások közt elsődlegesen szerepel a szükséges alapkompetenciák fejlesztése a foglalkoztatás bővítésének céljából. A telepeken élő közösség számára olyan szolgáltatásokat szeretnénk biztosítani, melyek nem vagy csak korlátozottan elérhetőek számukra. Ezeken keresztül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a telepeket érintő legsúlyosabb problémákra, melyek tovább gyűrűző hatása a többségi társadalomra, ill a tágabb környezetre is negatív hatással van. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód népszerűsítésére,az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozására a tervezett tevékenységek prevenciós szerepének hangsúlyozására. Az egészségi állapot nem csak a várható életkort, de a célcsoport gazdasági aktivitását is nagymértékben befolyásolja. A területen élők mindennapjait nagyban befolyásolja az őket körülvevő környezet, így nem mindegy milyen hatások érik őket nap mint nap, az ott élők hogyan gondolkoznak önmagukról, helyzetükről, a társadalomban elfoglalt helyükről, betöltött szerepükről. Komplex projektünkkel egyszerre igyekszünk adekvát válaszok adására a fenti célok összességében. Az akcióterületen élő lakosság kompetenciafejlesztése elengedhetetlen a foglalkoztatás és a későbbi gazdasági aktvitás elérése érdekében. Fontos, hogy a közösség tagjainak életére döntő, befolyásoló hatással lévő folyamatokat indítsunk el. A megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak egy élhető, az önszerveződésre és együttműködésre képes közösség kialakulásához. A szemléletformáló, ismeretterjesztő programok hozzájárulnak a közösség önszerveződő képessége és társadalmi integrációjuk javításához. Mindez elengedhetetlen a komplex társadalmi, gazdasági fejlesztési célok eléréséhez. A fejlesztés során létrejövő, megerősödő intézményi kapcsolatok hozzájárulnak egy jobban működő, összehangolt, komplex, szociális ellátórendszeri működéshez. A projekt másik akcióterületén, a külterületen elhelyezkedő Neszűrben élő célcsoporttagok tekintetében a hosszú távú cél a jelenleg mintegy vadtelepként működő terület meghatározó átalakítása. A 420 ha-os terület alapvetően mg-i adottságokkal bír, nagy mennyiségű, kiaknázatlan erőforrással bír. Az ott élő társadalmi felzárkózásra képes vagy képessé tett személyek városi környezetbe költözésének lehetőségeit fel kell tárni. A bevont személyek közül minél több embernek kell tudnunk támogatást nyújtani a szociális munka eszközeivel, hogy javítsuk alapkompetenciáikat és minél magasabb szintű önellátási képességet alakítsunk ki bennük. A komplex közösségfejlesztést szolgáló program céljainak meghatározásához elengedhetetlen a háttérben meghúzódó szükségletek és problémák megértés. Erre lehetőséget kínál a problémafa, amely a szegregátum gyengeségeit rendezi logikai, okokozati összefüggésbe a lezajlott felmérések alapján. A gyengeségek közti logikai kapcsolat egy központi problémában öltött testet a problémaelemzés során, ez pedig a Faiskola utca 5., 7. fokozatos társadalmi-gazdasági leszakadása a város többi részétől, aminek hátterében a telepszerű városrész kedvezőtlen élet- és lakáskörülményei állnak. Ennek okai sokfélék, de alapvetően négy csoportba rendezhetők – ezekre reagálhatnak a tervezett beavatkozások. A városrészben kiemelten magas az önkormányzati tulajdonú, leromlott állapotú lakások aránya, amelyeket a rászorulók szociális bérlakásként vehetnek igénybe. Mindez az alacsony képzettséggel és gazdasági aktivitással jellemezhető lakosság koncentrációját eredményezi, ami egyfajta öngerjesztő hatásként tovább mélyíti a városrész társadalmi szegregációját. A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság számára nyújtott humán szolgáltatások minősége - az elmúlt időszak jelentős fejlesztései ellenére - egyes intézmények esetében továbbra sem megfelelő. A városrehabilitációra irányuló projekt szükségességét tehát egyértelmű társadalmi igények, elvárások indokolják. Amennyiben az egyes projektelemek szükségességét vesszük figyelembe, akkor a társadalmi igényeken kívül az érintett épületek, intézmények és közterületek műszaki állapota is előtérbe kerül. Kiemelten fontos a telep lakosságának megfelelő szociális ellátása - mind a számukra nyújtott szolgáltatások, mind a pénzbeli támogatások szempontjából. A Faiskola utca szociális városrehabilitáció általános, átfogó célkitűzése a társadalmigazdasági leszakadás megállítása a lakókörnyezet és az életminőség átfogó és fenntartható javításával. A város Faiskola utca szegregátumában tervezett infrastrukturális beruházásokra és társadalmi együttműködést szolgáló beavatkozásokra építve megvalósítható a hanyatló státuszú Faiskola utca területi és szociális rehabilitációja. A szegregátum alacsony társadalmi státuszú lakosságának felzárkóztatásához olyan infrastrukturális, lakhatási fejlesztések és programok megvalósítása szükséges, amelyek elsősorban a lakókörnyezet és az életminőség javítását célozzák meg. A pozitív társadalmi folyamatok beindításához a közösségi ház további bővítése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet funkcionális megújítására is. Az érintett közösség aktivizálása, bevonása szükséges a helyi és városi szintű folyamatok, fejlesztések sikeréhez. A tartós felzárkózás egyik fontos eszköze a munkaerő-piac (re)integráció, amelynek alapja a helyi társadalmi tőke, a belső erőforrások fejlesztése. Továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani a szegregátum nagy létszámú fiatal korosztályára, akik számára biztonságos, a kreativitást elősegítő és a hátrányokat kompenzáló környezetet, szolgáltatásokat kell biztosítani. Mindez hozzájárul a telepi környezetből adódó hátrányok kompenzálásához, az egyre nagyobb mértékben jelentkező szociális problémák felszámolásához és a társadalmi kohézió erősödéséhez.. Hosszú távon az anti-szegregációs szempontokat maximálisan figyelembe vevő lakás-kiutalási rendszerrel az is elérhető, hogy a hátrányos helyzetű népesség minél nagyobb hányada kerüljön integrált lakókörnyezetbe, amivel javulhat a Faiskola utca városon belüli megítélése, és felszámolható a szegregált állapot. A fentieknek megfelelően a leromlott területek rehabilitációja TOP 4.3.1 program fejlesztéseihez kapcsolódva, mely a lakókörnyezet, a közösségi ház és a szegregátum környezetének felújításával hozzájárul a magasabb minőségű lakókörnyezet megteremtéséhez, másrészt a szolgáltatások fejlesztésével és a különböző hátránykompenzáló szociális, közösségi, foglalkoztatási és bűnmegelőzési programok megvalósításával továbbra is biztosítja a társadalmi felzárkózás lehetőségét az akcióterületek lakossága számára. Mindezek által csökkenthetők a városon belül kirajzolódó társadalmi egyenlőtlenségek. A szociális és közösségfejlesztési tevékenységek célja a korábbi programok eredményein alapuló munka folytatása, az elért közösségi célok tovább vitele és fejlesztése, a közös együttéléshez szükséges társadalmi tőke, kulturális tőke, kapcsolati tőke fejlesztése és erősítése, valamint az esetleges társadalmi konfliktusok megoldása és megelőzése. A TÁMOP 5.3.6 program keretében a szegregátum területén kialakított Szolgáltató pontot újból nagyobb nyitva tartással és folyamatos szakember jelenléttel kívánjuk működtetni kapcsolódva az önkormányzat által a területen működetett egyéb programokhoz pl.: közösségi növénytermesztés. A már működő és bejáratott Csillagház-Cserhaj szolgáltatóházat további programokkal és szolgáltatási lehetőségekkel kívánjuk fejleszteni. Ennek megfelelően a TOP 4.3.1 c. pályázati kiírásban a tervek szerint felújításra kerülne a Faiskola utca 3. szám alatti épület további részei is, ahol képző termek és klub szobák kerülnek kialakításra. Láthatóan a kormányhivatalok célcsoportot érintő képzési programjainak nehezen biztosítható megfelelő hely a városban, így ezek a területek nem csak a jelen programban tervezett tanfolyamok, de további képzések helyszínéül is szolgálnak majd. A számos szervezett program számára szintén fontos a megfelelő helyszín biztosítása, erre a célra klubszobákat szeretnénk kialakítani. Mely nem csak a szegregátum lakói által alkotott csoportoknak, de a városban működő civil szervezetek, egyesületek, csoportok részére is helyet biztosíthatnak helyet,megnyitva a lehetőséget a város lakosságának az itt folyó munka megismerésére, ezáltal is támogatva a többségi társadalomba való integrációt és elfogadást. A konzorciumban részt vevő Jászkerült Nonprofit Kft. által működtetett városi közösségi helyek teljesen telítettek, sok csoport számára nehezen biztosítható a megfelelő alkalom a közösségi élet megélésére, melyet nagyban segítene a program megvalósulása. A tanoda napi működése nem ismeretlen az akcióterület lakói számára, az ezt megelőző időszakban elsősorban a komplex telepprogram célterületén élő gyermekek, családok számára voltak elérhető a szolgáltatásai. 2016 januárjától az alapítvány kibővítette az igénybevevők számát. A tanoda működtetése várhatóan 2018 júniusáig biztosított egyéb forrásból. A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim volt, a kérdések az adott témára fókuszáltak, amelyek elősegítették a gyors és pontos válaszadást. A Cserhaj szolgáltatóház magában foglal egy olyan tanodát, ahol ők is biztonságban vannak, adottak a körülmények és az eszközök, hogy értelmes elfoglaltsággal töltsék el délutánjaikat. Ahol nincsenek „láb alatt”, nem nézik ki őket, ahol önmaguk lehetnek és egymást segítve, támogatva, ösztönözve „megválthatják a világot”. Megismerhetik az együttműködés, csapatmunka fontosságát, elsajátíthatják a problémamegoldás legfontosabb technikáit. Élményekben gazdag foglalkozások és kreatív feladatok révén önállóbbá, önmegvalósítóbbá válnak. Felelősségteljesebb, együttműködőbb és nyitottabb gondolkodású felnőttekké formálódhatnak. Az őszinte és bizalmas légkör segíti a visszahúzódó fiatalok véleményalkotását, a fő hangadók megtanulják meghallgatni és elfogadni mások véleményét. A cél, hogy az utcán bandázó fiataloknak értelmes szabadidő eltöltési lehetőségeket kínáljunk, hogy elfeledjék mindennapi problémáikat, vagy éppen ezeket feldolgozva, egy nyugodt, baráti légkörben feloldódhassanak, és idővel, észrevétlenül a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak. A napi szintű programok mellett – mint pl. a kreativitást, ügyességet, logikát, csapatszellemet erősítő foglalkozások - a külső programokra szórakozásra is, mint pl. mozi, kirándulás, sport is időt kell szánni. Szervezünk gyermek- és családi rendezvényeket, sporteseményeket, helyi bajnokságokat. Szociális munka A szükségletfelmérés során már fel tudtuk mérni, hogy milyen szociális helyzetben élnek a szegregátumban lakók, és megállapítottuk, hogy a célcsoportnak mindenképpen biztosítanunk kell - a civil szervezet bevonásával - a szolgáltatások hatékonyságának, elérhetőségének javítását. Továbbá fontos feladatunk a helyi ellátórendszer szociális szereplőinek, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak aktivizálása. A programhoz nélkülözhetetlen a megfelelő szakemberekből álló team alkalmazása. A program lebonyolításához 3 fő szociális munkást, foglalkoztatunk heti 30 órában, 1 fő szociális asszisztenst 40 órában, továbbá 1 fő szakmai vezetőt heti 20 órában. A projekt célja, hogy a szegregátumban minél szélesebb érdekközösség jöjjön létre, amely minél több érintettet von be a megvalósításba. A munka „settlement típusú szociális munkával” valósul meg, amely azt jelenti, hogy a telepre érkező szociális munkások beépülnek a közösség életébe, a bizalmi viszony kialakítása után pedig együttműködve vonják be a résztvevőket a társadalmi integrációs programba. A settlement típusú szociális munka mintájára a kreativitás és önkifejezés lehetőségét közvetlenül a telepen biztosítjuk. A gyerekeken keresztül a felnőttek is bekapcsolódtak a projekt életébe és fordítva. A segítő önkéntesek vezetésével a projekt során is rendszeresen tartunk foglalkozásokat, klubokat. A megvalósításban résztvevő szakemberek már több éve dolgoznak az érintett célcsoporttal, a telep lakói ismerik őket, személyes, bizalmi kapcsolatban vannak, mely elengedhetetlen feltétele a program sikerességének. A célterületek a korábbi TÁMOP 5.3.6 program tapasztalatai és akcióterületei alapján kerültek meghatározásra, lévén ezek a legnagyobb szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett részei a településnek. Ezeken a részeken rendelkezésre állnak a munka elkezdéséhez (folytatásához) szükséges infrastrukturális elemek, a célcsoport körében ismert helyszínekről van szó. A Faiskola 3. szám alatti Szolgáltatóház és a Neszűr 3-4. dűlőjében található Szolgáltató pont továbbra is megfelel elképzeléseink végrehajtásának, elhelyezkedésük könnyű megközelítést tesz lehetővé a célcsoport tagjai számára. A szociális munkások vezetője a szakmai vezető, aki egyéniségével vezeti a szociális munkásokat. Elvárásként szerepelt, hogy a vezetőből és a szociális munkásokból sugározzék az a lelkület, amelyet settlement-szellemnek neveznek, s amely hitet és biztonságot jelent a szegregátum lakói számára. Terveink szerint a korábbi TÁMOP fejlesztés szakmai vezetőjét szeretnénk felkérne jelen pályázat lebonyolítására is, aki a korábbi évekből rendelkezik szükséges tapasztalattal. A szociális munkások igen fontos feladata lesz a kapcsolat kiépítése mindazon szociális intézményekkel (óvodákkal, iskolákkal, családsegítő és civil szervezetetekkel), amelyek munkájukhoz segítséget nyújtanak. A szociális munka akkor működik hatékonyan, ha nem specializálódik egyes feladatok ellátására, hanem a szociális munka minden területére kiterjed. Ráneveli a környezetét arra, hogy együttes összefogással, önmaguk erejének segítségével szolgálják saját maguk (fel)emelkedését. A korábbi projektben dolgozó kollégákra jelen pályázat megvalósításában is feltétlenül számítunk. Lényeges, hogy szolgáltatásaink nem ágazati elkülönülésben, hanem komplex módon, a különböző szakmák és az érintettekből szerveződő önkéntesek, civil szervezetek szoros együttműködésében valósulnak meg. A settlement eszme jegyében a hangsúly a szolgáltatások esetében azon van, hogy ne csak szakemberek és szakmai intézmények szolgáltassanak, hanem az érintettek is – az ő segítségükkel. Az ügyes-bajos dolgok intézésétől a megszervezett gyerekfelügyeleten át a beteglátogatásig széles a skála, és alkalom nyílik a közösség erőforrásainak mozgósítására. A korábbi projekt során létrejött közösségi szolgáltató központ egyszerre több célt valósít meg. Hozzájárul a helyi közösség fejlődéséhez, fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységeknek nyújt teret, segíti a szociális problémák megoldását, információt nyújt, és segíti a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt, a lakosság életminőségének javítását. Szolgáltatásait szabadon igénybe vehetik korhatár nélkül egyének, családok, közösségek. Konkrét lépéseket teszünk a már meglévő kezdeményezések, szerveződések megerősítésére, a helyi közösségi erők további integrálásáért, a társadalmi párbeszéd folytatásáért. Legfontosabb feladataik: az ingyenes jogi tanácsadás, e mellett támogató tevékenységük kiterjed az adósságkezelés, pszichológiai, életvezetési, a szociális ellátás és az egészségügy határterületére eső különböző tanácsadásokra, konzultációkra. Gyakori az egészségügyi szűrések, különböző prevenciós tevékenységek, rendezvények megszervezése a szexuális felvilágosítástól a bűnmegelőzésen át a drogmegelőzésig. Továbbá a közművelődési, szabadidő-eltöltési programok, rendezvények szervezése is fő feladatuk. Feladatunknak tekintjük továbbá, az egyének és családok képességeinek, részképességeinek egyéni és csoportos fejlesztését a szolgáltatóház szolgáltatásain keresztül, melyek közösségfejlesztő funkciót töltenek be. A fejlesztő foglalkozásokhoz külsős szakemberek bevonása is szükséges. A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve a programban dolgozó esetmenedzserek felmérik a célcsoport számára elérhető munkahelyeket és folyamatosan információval látják el a potenciális munkavállalókat,segítve őket a munkára való jelentkezésben és nyomon követve, motiválva őket a bennmaradásban. A Faiskola utcai terület a Szolgáltatóházzal alapvetően közösségi, integrációs programok erősítésére végrehajtására alkalmas. Városi elhelyezkedésével kapcsolatot kínál a Neszűri célcsoport számára a többségi társadalommal, hisz az itt megvalósuló programok, rendezvények a nagyközönség számára is nyitottak. A megvalósuló tevékenységek mind azt a célt szolgálják, hogy a célcsoport tagjainak kompetenciáit, társadalmi integrációjukat előremozdítsa. A Szolgáltatóházban működő Tanoda a gyermekek társadalmi integrációjának, fejlődésének fontos színtere. Reményeink szerint az EFOP 3.3.1 pályázati konstrukció segít a fejlesztés hosszú távú fenntartásában. A nemrég a lakók bevonásával zajlott zöldterületi fejlesztés fokozta az egy közösséghez való tartozás érzését, hozzájárult, hogy a jövőben megvalósításra kerülő egyéb fejlesztések értékeltek, hosszan fenntarthatóak legyenek. A TOP 4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében végrehajtott fejlesztéssel erősödik a településrész lakásfunkciója, új szolgáltatások lesznek elérhetőek, bővülnek a szociális, közösségi, egészségmegőrző és közterületi funkciók. A kialakításra kerülő sport terem nem csak az egészségmegőrzésben fog fontos szerepet kapni, de helyszínt biztosít a sportfoglalkozásoknak, valamint helyszínéül szolgál egyé városban tevékenykedő szervezetek foglalkozásainak lebonyolításának is, ezzel elősegítve a többségi táradalomba való beilleszkedés folyamatát és a projekt nyilvánosságát, elfogadását a település többi lakójánál. Hasonló kapcsolaterősítő hozadéka bírnak a Szolgáltatóházban kialakításra kerülő klubtermek és képzési terem is. A Neszűr, mint korábbi mezőgazdasági övezet teljesen más fejlesztési irányokkal rendelkezik, az itt élő családok öngondoskodásának fejlesztése, ezzel az egyéni képességek előtérbe helyezése fontos eszköz a telep felszámolását, átalakítását célzó folyamatokban. Maga a terület nagysága – 420 ha – és az itt élő személyek száma – közel 1000 fő – lehetetlenné teszi a probléma megszüntetését. A program során végrehajtott tevékenységekkel viszont megváltoztathatók az itt zajló folyamatok, átalakítható a kialakult társadalmi rétegződés. Az hogy ez megvalósulhasson, mindenképp hosszú távú (10-15 év), kiszámítható programra van szükség, melynek eredményei sokáig fenntarthatóak és végig kísérnek egy generációt. Az önkormányzat által folytatott mg-i programok – közfoglakoztatás, termelő falu – hozzájárulnak a terület lassú fejlesztéséhez, mióta a programok zajlanak, érezhetően évről-évre nő azoknak a területeknek a száma, melyeket újból művelés alá vesznek tulajdonosaik és a programokban dolgozó helyben lakó személyek egyre inkább kezdenek maguk is figyelni közvetlen környezetükre. A terület teljes rehabilitációja – épp méretéből fakadóan – az itt lakók és a város egyéb részeiről ide járó termelők bevonása nélkül, pusztán az önkormányzat számára nem lehetséges. A megvalósult és tervezett beavatkozások együttesen járulnak hozzá a szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett terület fizikai és szociális fejlesztéséhez, egymásra épülve olyan eredményeket elérvel, amelyeket önmagukban - egyedi tevékenységenként – nem lennének képesek. A szolgáltatóház szolgáltatásait folyamatosan biztosítjuk, kidolgozott tematikák szerint a program fizikai zárásának időpontjáig. A lakhatási és lakókörülmények javulásával nő motiváció annak megőrzésére, a szép tiszta környezet megóvására, ezáltal érték teremtődik és átalakul az egyén és közösség értékrendszere. A megvalósítandó tevékenységek több pontos is kapcsolódnak a város Esélyegyenlőségi Programjához, mivel az is kiemelt kezeli a szegregátumot és az ott zajló folyamatokat, problémákat. A legnagyobb problémák közt a foglalkoztatással összefüggő hátrányokat emeli ki és határozza meg az azokat csökkentő intézkedéseket. Támogatja olyan közösségépítő rendezvények, programok által, melyek a hátrányos helyzetű lakosság csoportjait célozzák meg és igyekeznek aktivizálni. A gyermekek esetében nagy problémaként azonosított „csellengés, bandázás” és az azokkal sajnálatosan együtt járó egyéb káros hatások (drog, prostitúció, fiatalkori bűnelkövetések, stb.) megelőzése érdekében a közösségi tér kialakítása, a fiataloknak szóló közösségi programok biztosítása kiemelt cél. Ezzel együtt egy megértő, támogató közeg kialakítása, a programok helyszínének a Faiskola u. 3 szám alatti közösségi ház tökéletesen megfelel. .
Galéria:
Bűnmegelőzési előadássorozat
Cigány hagyományőrzés cigányzene oktatás gyerekeknek
Családi nap
Drámapedagógia és önismeret
Egészséges életmód és tanácsadás
Főzőklub
Konyhakerti tanácsadás
Nők klubja
Sportfoglalkozások
Tánc és zenepedagógia
Tanoda működése
Jászberény Város Önkormányzata
Postai cím: 0000 Jászberény, Minta utca 5.
Központi telefonszám: (00) 555-555

Városunk

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.