A Társadalmi Együttműködés Erősítését Szolgáló Helyi Szintű Komplex Programok Jászberényben.

A pályázat kódszáma: TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003

Rövid összefoglalás a projektről:
A Jászberény Városi Önkormányzat által vezetett Konzorcium jelen támogatási kérelmében a korábbi TÁMOP 5.3.6 Komplex telepprogram célterületein szeretné korábban megkezdett munkát folytatni, az elért eredményekre alapozva, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva tovább vinni az akcióterületeken élő közösség fejlesztését. A Projekt két fő helyszíne a Faiskola utca szegregátum és a Neszűr 3-4. dűlője, mindkét helyen rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával a program tevékenységeinek lebonyolítására. A Faiskolában működik a szolgáltatóház, ami a legtöbb rendezvények és programnak helyet tud biztosítani, a Neszűr területén pedig egy Szolgáltató pont, ahol szintén biztosítani tudjuk a folyamatos szociális munkát. A programmal megfelelően szeretnénk előkészíteni a TOP 4.3.1 "Leromlott városi területek rehabilitációja" c. pályázat infrastrukturális beruházásait, ami alapvetően fogja megváltoztatni a Faiskola utcai szegregátum oldásához, az infrastrukturális hiányosságok felszámolásához. A program keretében összkomfortos, megfizethető szociális bérlakásokat szeretnénk kialakítani, mellyel oldhatóvá válik a területen tapasztalható lakhatási szegénység és sok generációs együttélés. Ahhoz azonban, hogy a fenti célok elérhetővé váljanak és a tervezett fejlesztés eredményei hosszú távon fenntarthatóak legyenek feltétlenül szükséges az itt élő közösséggel folytatott intenzív szociális munka. A telepen élőket fel kell készíteni beruházásokkal együtt járó a változásokra, az új életkörülményekhez való alkalmazkodásra. Itt nem csak a felújított és új funkciókkal bővített környezet megfelelő használatáról van szó, de az embereket képessé kell tenni arra is, hogy az abban rejlő lehetőségeket a lehető legjobban ki legyenek képesek használni. A megváltozott lakáskörülményekkel járó magasabb fenntartási költségek finanszírozására, a jobb életfeltételek biztosítékát nyújtó támogatások közt elsődlegesen szerepel a szükséges alapkompetenciák fejlesztése a foglalkoztatás bővítésének céljából. A telepeken élő közösség számára olyan szolgáltatásokat szeretnénk biztosítani, melyek nem vagy csak korlátozottan elérhetőek számukra. Ezeken keresztül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a telepeket érintő legsúlyosabb problémákra, melyek tovább gyűrűző hatása a többségi társadalomra, ill a tágabb környezetre is negatív hatással van. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód népszerűsítésére,az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozására a tervezett tevékenységek prevenciós szerepének hangsúlyozására. Az egészségi állapot nem csak a várható életkort, de a célcsoport gazdasági aktivitását is nagymértékben befolyásolja. A területen élők mindennapjait nagyban befolyásolja az őket körülvevő környezet, így nem mindegy milyen hatások érik őket nap mint nap, az ott élők hogyan gondolkoznak önmagukról, helyzetükről, a társadalomban elfoglalt helyükről, betöltött szerepükről. Komplex projektünkkel egyszerre igyekszünk adekvát válaszok adására a fenti célok összességében. Az akcióterületen élő lakosság kompetenciafejlesztése elengedhetetlen a foglalkoztatás és a későbbi gazdasági aktvitás elérése érdekében. Fontos, hogy a közösség tagjainak életére döntő, befolyásoló hatással lévő folyamatokat indítsunk el. A megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak egy élhető, az önszerveződésre és együttműködésre képes közösség kialakulásához. A szemléletformáló, ismeretterjesztő programok hozzájárulnak a közösség önszerveződő képessége és társadalmi integrációjuk javításához. Mindez elengedhetetlen a komplex társadalmi, gazdasági fejlesztési célok eléréséhez. A fejlesztés során létrejövő, megerősödő intézményi kapcsolatok hozzájárulnak egy jobban működő, összehangolt, komplex, szociális ellátórendszeri működéshez. A projekt másik akcióterületén, a külterületen elhelyezkedő Neszűrben élő célcsoporttagok tekintetében a hosszú távú cél a jelenleg mintegy vadtelepként működő terület meghatározó átalakítása. A 420 ha-os terület alapvetően mg-i adottságokkal bír, nagy mennyiségű, kiaknázatlan erőforrással bír. Az ott élő társadalmi felzárkózásra képes vagy képessé tett személyek városi környezetbe költözésének lehetőségeit fel kell tárni. A bevont személyek közül minél több embernek kell tudnunk támogatást nyújtani a szociális munka eszközeivel, hogy javítsuk alapkompetenciáikat és minél magasabb szintű önellátási képességet alakítsunk ki bennük. A komplex közösségfejlesztést szolgáló program céljainak meghatározásához elengedhetetlen a háttérben meghúzódó szükségletek és problémák megértés. Erre lehetőséget kínál a problémafa, amely a szegregátum gyengeségeit rendezi logikai, ok-okozati összefüggésbe a lezajlott felmérések alapján. A gyengeségek közti logikai kapcsolat egy központi problémában öltött testet a problémaelemzés során, ez pedig a Faiskola utca 5., 7. fokozatos társadalmi-gazdasági leszakadása a város többi részétől, aminek hátterében a telepszerű városrész kedvezőtlen élet- és lakáskörülményei állnak. Ennek okai sokfélék, de alapvetően négy csoportba rendezhetők – ezekre reagálhatnak a tervezett beavatkozások. A városrészben kiemelten magas az önkormányzati tulajdonú, leromlott állapotú lakások aránya, amelyeket a rászorulók szociális bérlakásként vehetnek igénybe. Mindez az alacsony képzettséggel és gazdasági aktivitással jellemezhető lakosság koncentrációját eredményezi, ami egyfajta öngerjesztő hatásként tovább mélyíti a városrész társadalmi szegregációját. A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság számára nyújtott humán szolgáltatások minősége - az elmúlt időszak jelentős fejlesztései ellenére - egyes intézmények esetében továbbra sem megfelelő. A városrehabilitációra irányuló projekt szükségességét tehát egyértelmű társadalmi igények, elvárások indokolják. Amennyiben az egyes projektelemek szükségességét vesszük figyelembe, akkor a társadalmi igényeken kívül az érintett épületek, intézmények és közterületek műszaki állapota is előtérbe kerül. Kiemelten fontos a telep lakosságának megfelelő szociális ellátása - mind a számukra nyújtott szolgáltatások, mind a pénzbeli támogatások szempontjából. A Faiskola utca szociális városrehabilitáció általános, átfogó célkitűzése a társadalmi-gazdasági leszakadás megállítása a lakókörnyezet és az életminőség átfogó és fenntartható javításával. A város Faiskola utca szegregátumában tervezett infrastrukturális beruházásokra és társadalmi együttműködést szolgáló beavatkozásokra építve megvalósítható a hanyatló státuszú Faiskola utca területi és szociális rehabilitációja. A szegregátum alacsony társadalmi státuszú lakosságának felzárkóztatásához olyan infrastrukturális, lakhatási fejlesztések és programok megvalósítása szükséges, amelyek elsősorban a lakókörnyezet és az életminőség javítását célozzák meg. A pozitív társadalmi folyamatok beindításához a közösségi ház további bővítése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet funkcionális megújítására is. Az érintett közösség aktivizálása, bevonása szükséges a helyi és városi szintű folyamatok, fejlesztések sikeréhez. A tartós felzárkózás egyik fontos eszköze a munkaerő-piac (re)integráció, amelynek alapja a helyi társadalmi tőke, a belső erőforrások fejlesztése. Továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani a szegregátum nagy létszámú fiatal korosztályára, akik számára biztonságos, a kreativitást elősegítő és a hátrányokat kompenzáló környezetet, szolgáltatásokat kell biztosítani. Mindez hozzájárul a telepi környezetből adódó hátrányok kompenzálásához, az egyre nagyobb mértékben jelentkező szociális problémák felszámolásához és a társadalmi kohézió erősödéséhez.. Hosszú távon az anti-szegregációs szempontokat maximálisan figyelembe vevő lakás-kiutalási rendszerrel az is elérhető, hogy a hátrányos helyzetű népesség minél nagyobb hányada kerüljön integrált lakókörnyezetbe, amivel javulhat a Faiskola utca városon belüli megítélése, és felszámolható a szegregált állapot. ………………………………. Jászberény Városi Önkormányzat Kedvezményezett P.H. Kelt: Jászberény, 2017. május …. .
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
A projekt adatai:
Pályázat címe:
A Társadalmi Együttműködés Erősítését Szolgáló Helyi Szintű Komplex Programok Jászberényben.

Pályázati azonosító:
TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003

Támogatás összege: 100.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt befejezési dátuma:
2021. február 28.
Közreműködők:
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény Lehel vezér tér 18.

Konzorciumi tag:
Jászkerület Nonprofit Kft.
„Helyet!” Alapítvány 

Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési iroda 
Hegedűs Violetta
Városfejlesztési ügyintéző
Ügyfélszolgálat:
Észrevételeit és kérdéseit felteheti postai úton vagy az alábbi elérhetőségeken: 

Hegyi István - irodavezető 
Jászberény Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési iroda 
Polgármesteri Hivatal 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
+36 (57) 505 785 
fejlesztes@jaszbereny.hu 
A projekt tartalma:
A korábbi TÁMOP 5.3.6 Komplex telepprogram célterületein szeretnénk korábban megkezdett munkát folytatni, az elért eredményekre alapozva, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva tovább vinni az akcióterületeken élő közösség fejlesztését. A Projekt két fő helyszíne a Faiskola utca szegregátum és a Neszűr 3-4. dűlője, mindkét helyen rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával a program tevékenységeinek lebonyolítására. A Faiskolában működik a szolgáltatóház, ami a legtöbb rendezvények és programnak helyet tud biztosítani, a Neszűr területén pedig egy Szolgáltató pont, ahol szintén biztosítani tudjuk a folyamatos szociális munkát. A programmal megfelelően szeretnénk előkészíteni a TOP 4.3.1 "Leromlott városi területek rehabilitációja" c. pályázat infrastrukturális beruházásait, ami alapvetően fogja megváltoztatni a faiskola utcai szegregátum oldásához, az infrastrukturális hiányosságok felszámolásához. A program keretében összkomfortos, megfizethető szociális bérlakásokat szeretnénk kialakítani, mellyel oldhatóvá válik a területen tapasztalható lakhatási szegénység és sok generációs együttélés. Ahhoz azonban, hogy a fenti célok elérhetővé váljanak és a tervezett fejlesztés eredményei hosszú távon fenntarthatóak legyenek feltétlenül szükséges az itt élő közösséggel folytatott intenzív szociális munka. A telepen élőket fel kell készíteni beruházásokkal együtt járó a változásokra, az új életkörülményekhez való alkalmazkodásra. Itt nem csak a felújított és új funkciókkal bővített környezet megfelelő használatáról van szó, de az embereket képessé kell tenni arra is, hogy az abban rejlő lehetőségeket a lehető legjobban ki legyenek képesek használni. A megváltozott lakáskörülményekkel járó magasabb fenntartási költségek finanszírozására, a jobb életfeltételek biztosítékát nyújtó támogatások közt elsődlegesen szerepel a szükséges alapkompetenciák fejlesztése a foglalkoztatás bővítésének céljából. A telepeken élő közösség számára olyan szolgáltatásokat szeretnénk biztosítani, melyek nem vagy csak korlátozottan elérhetőek számukra. Ezeken keresztül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a telepeket érintő legsúlyosabb problémákra, melyek tovább gyűrűző hatása a többségi társadalomra, ill a tágabb környezetre is negatív hatással van. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód népszerűsítésére,az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozására a tervezett tevékenységek prevenciós szerepének hangsúlyozására. Az egészségi állapot nem csak a várható életkort, de a célcsoport gazdasági aktivitását is nagymértékben befolyásolja. A területen élők mindennapjait nagyban befolyásolja az őket körülvevő környezet, így nem mindegy milyen hatások érik őket nap mint nap, az ott élők hogyan gondolkoznak önmagukról, helyzetükről, a társadalomban elfoglalt helyükről, betöltött szerepükről. Komplex projektünkkel egyszerre igyekszünk adekvát válaszok adására a fenti célok összességében. Az akcióterületen élő lakosság kompetenciafejlesztése elengedhetetlen a foglalkoztatás és a későbbi gazdasági aktvitás elérése érdekében. Fontos, hogy a közösség tagjainak életére döntő, befolyásoló hatással lévő folyamatokat indítsunk el. A megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak egy élhető, az önszerveződésre és együttműködésre képes közösség kialakulásához. A szemléletformáló, ismeretterjesztő programok hozzájárulnak a közösség önszerveződő képessége és társadalmi integrációjuk javításához. Mindez elengedhetetlen a komplex társadalmi, gazdasági fejlesztési célok eléréséhez. A fejlesztés során létrejövő, megerősödő intézményi kapcsolatok hozzájárulnak egy jobban működő, összehangolt, komplex, szociális ellátórendszeri működéshez. A projekt másik akcióterületén, a külterületen elhelyezkedő Neszűrben élő célcsoporttagok tekintetében a hosszú távú cél a jelenleg mintegy vadtelepként működő terület meghatározó átalakítása. A 420 ha-os terület alapvetően mg-i adottságokkal bír, nagy mennyiségű, kiaknázatlan erőforrással bír. Az ott élő társadalmi felzárkózásra képes vagy képessé tett személyek városi környezetbe költözésének lehetőségeit fel kell tárni. A bevont személyek közül minél több embernek kell tudnunk támogatást nyújtani a szociális munka eszközeivel, hogy javítsuk alapkompetenciáikat és minél magasabb szintű önellátási képességet alakítsunk ki bennük. A komplex közösségfejlesztést szolgáló program céljainak meghatározásához elengedhetetlen a háttérben meghúzódó szükségletek és problémák megértés. Erre lehetőséget kínál a problémafa, amely a szegregátum gyengeségeit rendezi logikai, okokozati összefüggésbe a lezajlott felmérések alapján. A gyengeségek közti logikai kapcsolat egy központi problémában öltött testet a problémaelemzés során, ez pedig a Faiskola utca 5., 7. fokozatos társadalmi-gazdasági leszakadása a város többi részétől, aminek hátterében a telepszerű városrész kedvezőtlen élet- és lakáskörülményei állnak. Ennek okai sokfélék, de alapvetően négy csoportba rendezhetők – ezekre reagálhatnak a tervezett beavatkozások. A városrészben kiemelten magas az önkormányzati tulajdonú, leromlott állapotú lakások aránya, amelyeket a rászorulók szociális bérlakásként vehetnek igénybe. Mindez az alacsony képzettséggel és gazdasági aktivitással jellemezhető lakosság koncentrációját eredményezi, ami egyfajta öngerjesztő hatásként tovább mélyíti a városrész társadalmi szegregációját. A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság számára nyújtott humán szolgáltatások minősége - az elmúlt időszak jelentős fejlesztései ellenére - egyes intézmények esetében továbbra sem megfelelő. A városrehabilitációra irányuló projekt szükségességét tehát egyértelmű társadalmi igények, elvárások indokolják. Amennyiben az egyes projektelemek szükségességét vesszük figyelembe, akkor a társadalmi igényeken kívül az érintett épületek, intézmények és közterületek műszaki állapota is előtérbe kerül. Kiemelten fontos a telep lakosságának megfelelő szociális ellátása - mind a számukra nyújtott szolgáltatások, mind a pénzbeli támogatások szempontjából. A Faiskola utca szociális városrehabilitáció általános, átfogó célkitűzése a társadalmigazdasági leszakadás megállítása a lakókörnyezet és az életminőség átfogó és fenntartható javításával. A város Faiskola utca szegregátumában tervezett infrastrukturális beruházásokra és társadalmi együttműködést szolgáló beavatkozásokra építve megvalósítható a hanyatló státuszú Faiskola utca területi és szociális rehabilitációja. A szegregátum alacsony társadalmi státuszú lakosságának felzárkóztatásához olyan infrastrukturális, lakhatási fejlesztések és programok megvalósítása szükséges, amelyek elsősorban a lakókörnyezet és az életminőség javítását célozzák meg. A pozitív társadalmi folyamatok beindításához a közösségi ház további bővítése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet funkcionális megújítására is. Az érintett közösség aktivizálása, bevonása szükséges a helyi és városi szintű folyamatok, fejlesztések sikeréhez. A tartós felzárkózás egyik fontos eszköze a munkaerő-piac (re)integráció, amelynek alapja a helyi társadalmi tőke, a belső erőforrások fejlesztése. Továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani a szegregátum nagy létszámú fiatal korosztályára, akik számára biztonságos, a kreativitást elősegítő és a hátrányokat kompenzáló környezetet, szolgáltatásokat kell biztosítani. Mindez hozzájárul a telepi környezetből adódó hátrányok kompenzálásához, az egyre nagyobb mértékben jelentkező szociális problémák felszámolásához és a társadalmi kohézió erősödéséhez.. Hosszú távon az anti-szegregációs szempontokat maximálisan figyelembe vevő lakás-kiutalási rendszerrel az is elérhető, hogy a hátrányos helyzetű népesség minél nagyobb hányada kerüljön integrált lakókörnyezetbe, amivel javulhat a Faiskola utca városon belüli megítélése, és felszámolható a szegregált állapot. A fentieknek megfelelően a leromlott területek rehabilitációja TOP 4.3.1 program fejlesztéseihez kapcsolódva, mely a lakókörnyezet, a közösségi ház és a szegregátum környezetének felújításával hozzájárul a magasabb minőségű lakókörnyezet megteremtéséhez, másrészt a szolgáltatások fejlesztésével és a különböző hátránykompenzáló szociális, közösségi, foglalkoztatási és bűnmegelőzési programok megvalósításával továbbra is biztosítja a társadalmi felzárkózás lehetőségét az akcióterületek lakossága számára. Mindezek által csökkenthetők a városon belül kirajzolódó társadalmi egyenlőtlenségek. A szociális és közösségfejlesztési tevékenységek célja a korábbi programok eredményein alapuló munka folytatása, az elért közösségi célok tovább vitele és fejlesztése, a közös együttéléshez szükséges társadalmi tőke, kulturális tőke, kapcsolati tőke fejlesztése és erősítése, valamint az esetleges társadalmi konfliktusok megoldása és megelőzése. A TÁMOP 5.3.6 program keretében a szegregátum területén kialakított Szolgáltató pontot újból nagyobb nyitva tartással és folyamatos szakember jelenléttel kívánjuk működtetni kapcsolódva az önkormányzat által a területen működetett egyéb programokhoz pl.: közösségi növénytermesztés. A már működő és bejáratott Csillagház-Cserhaj szolgáltatóházat további programokkal és szolgáltatási lehetőségekkel kívánjuk fejleszteni. Ennek megfelelően a TOP 4.3.1 c. pályázati kiírásban a tervek szerint felújításra kerülne a Faiskola utca 3. szám alatti épület további részei is, ahol képző termek és klub szobák kerülnek kialakításra. Láthatóan a kormányhivatalok célcsoportot érintő képzési programjainak nehezen biztosítható megfelelő hely a városban, így ezek a területek nem csak a jelen programban tervezett tanfolyamok, de további képzések helyszínéül is szolgálnak majd. A számos szervezett program számára szintén fontos a megfelelő helyszín biztosítása, erre a célra klubszobákat szeretnénk kialakítani. Mely nem csak a szegregátum lakói által alkotott csoportoknak, de a városban működő civil szervezetek, egyesületek, csoportok részére is helyet biztosíthatnak helyet,megnyitva a lehetőséget a város lakosságának az itt folyó munka megismerésére, ezáltal is támogatva a többségi társadalomba való integrációt és elfogadást. A konzorciumban részt vevő Jászkerült Nonprofit Kft. által működtetett városi közösségi helyek teljesen telítettek, sok csoport számára nehezen biztosítható a megfelelő alkalom a közösségi élet megélésére, melyet nagyban segítene a program megvalósulása. A tanoda napi működése nem ismeretlen az akcióterület lakói számára, az ezt megelőző időszakban elsősorban a komplex telepprogram célterületén élő gyermekek, családok számára voltak elérhető a szolgáltatásai. 2016 januárjától az alapítvány kibővítette az igénybevevők számát. A tanoda működtetése várhatóan 2018 júniusáig biztosított egyéb forrásból. A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim volt, a kérdések az adott témára fókuszáltak, amelyek elősegítették a gyors és pontos válaszadást. A Cserhaj szolgáltatóház magában foglal egy olyan tanodát, ahol ők is biztonságban vannak, adottak a körülmények és az eszközök, hogy értelmes elfoglaltsággal töltsék el délutánjaikat. Ahol nincsenek „láb alatt”, nem nézik ki őket, ahol önmaguk lehetnek és egymást segítve, támogatva, ösztönözve „megválthatják a világot”. Megismerhetik az együttműködés, csapatmunka fontosságát, elsajátíthatják a problémamegoldás legfontosabb technikáit. Élményekben gazdag foglalkozások és kreatív feladatok révén önállóbbá, önmegvalósítóbbá válnak. Felelősségteljesebb, együttműködőbb és nyitottabb gondolkodású felnőttekké formálódhatnak. Az őszinte és bizalmas légkör segíti a visszahúzódó fiatalok véleményalkotását, a fő hangadók megtanulják meghallgatni és elfogadni mások véleményét. A cél, hogy az utcán bandázó fiataloknak értelmes szabadidő eltöltési lehetőségeket kínáljunk, hogy elfeledjék mindennapi problémáikat, vagy éppen ezeket feldolgozva, egy nyugodt, baráti légkörben feloldódhassanak, és idővel, észrevétlenül a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak. A napi szintű programok mellett – mint pl. a kreativitást, ügyességet, logikát, csapatszellemet erősítő foglalkozások - a külső programokra szórakozásra is, mint pl. mozi, kirándulás, sport is időt kell szánni. Szervezünk gyermek- és családi rendezvényeket, sporteseményeket, helyi bajnokságokat. Szociális munka A szükségletfelmérés során már fel tudtuk mérni, hogy milyen szociális helyzetben élnek a szegregátumban lakók, és megállapítottuk, hogy a célcsoportnak mindenképpen biztosítanunk kell - a civil szervezet bevonásával - a szolgáltatások hatékonyságának, elérhetőségének javítását. Továbbá fontos feladatunk a helyi ellátórendszer szociális szereplőinek, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak aktivizálása. A programhoz nélkülözhetetlen a megfelelő szakemberekből álló team alkalmazása. A program lebonyolításához 3 fő szociális munkást, foglalkoztatunk heti 30 órában, 1 fő szociális asszisztenst 40 órában, továbbá 1 fő szakmai vezetőt heti 20 órában. A projekt célja, hogy a szegregátumban minél szélesebb érdekközösség jöjjön létre, amely minél több érintettet von be a megvalósításba. A munka „settlement típusú szociális munkával” valósul meg, amely azt jelenti, hogy a telepre érkező szociális munkások beépülnek a közösség életébe, a bizalmi viszony kialakítása után pedig együttműködve vonják be a résztvevőket a társadalmi integrációs programba. A settlement típusú szociális munka mintájára a kreativitás és önkifejezés lehetőségét közvetlenül a telepen biztosítjuk. A gyerekeken keresztül a felnőttek is bekapcsolódtak a projekt életébe és fordítva. A segítő önkéntesek vezetésével a projekt során is rendszeresen tartunk foglalkozásokat, klubokat. A megvalósításban résztvevő szakemberek már több éve dolgoznak az érintett célcsoporttal, a telep lakói ismerik őket, személyes, bizalmi kapcsolatban vannak, mely elengedhetetlen feltétele a program sikerességének. A célterületek a korábbi TÁMOP 5.3.6 program tapasztalatai és akcióterületei alapján kerültek meghatározásra, lévén ezek a legnagyobb szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett részei a településnek. Ezeken a részeken rendelkezésre állnak a munka elkezdéséhez (folytatásához) szükséges infrastrukturális elemek, a célcsoport körében ismert helyszínekről van szó. A Faiskola 3. szám alatti Szolgáltatóház és a Neszűr 3-4. dűlőjében található Szolgáltató pont továbbra is megfelel elképzeléseink végrehajtásának, elhelyezkedésük könnyű megközelítést tesz lehetővé a célcsoport tagjai számára. A szociális munkások vezetője a szakmai vezető, aki egyéniségével vezeti a szociális munkásokat. Elvárásként szerepelt, hogy a vezetőből és a szociális munkásokból sugározzék az a lelkület, amelyet settlement-szellemnek neveznek, s amely hitet és biztonságot jelent a szegregátum lakói számára. Terveink szerint a korábbi TÁMOP fejlesztés szakmai vezetőjét szeretnénk felkérne jelen pályázat lebonyolítására is, aki a korábbi évekből rendelkezik szükséges tapasztalattal. A szociális munkások igen fontos feladata lesz a kapcsolat kiépítése mindazon szociális intézményekkel (óvodákkal, iskolákkal, családsegítő és civil szervezetetekkel), amelyek munkájukhoz segítséget nyújtanak. A szociális munka akkor működik hatékonyan, ha nem specializálódik egyes feladatok ellátására, hanem a szociális munka minden területére kiterjed. Ráneveli a környezetét arra, hogy együttes összefogással, önmaguk erejének segítségével szolgálják saját maguk (fel)emelkedését. A korábbi projektben dolgozó kollégákra jelen pályázat megvalósításában is feltétlenül számítunk. Lényeges, hogy szolgáltatásaink nem ágazati elkülönülésben, hanem komplex módon, a különböző szakmák és az érintettekből szerveződő önkéntesek, civil szervezetek szoros együttműködésében valósulnak meg. A settlement eszme jegyében a hangsúly a szolgáltatások esetében azon van, hogy ne csak szakemberek és szakmai intézmények szolgáltassanak, hanem az érintettek is – az ő segítségükkel. Az ügyes-bajos dolgok intézésétől a megszervezett gyerekfelügyeleten át a beteglátogatásig széles a skála, és alkalom nyílik a közösség erőforrásainak mozgósítására. A korábbi projekt során létrejött közösségi szolgáltató központ egyszerre több célt valósít meg. Hozzájárul a helyi közösség fejlődéséhez, fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységeknek nyújt teret, segíti a szociális problémák megoldását, információt nyújt, és segíti a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt, a lakosság életminőségének javítását. Szolgáltatásait szabadon igénybe vehetik korhatár nélkül egyének, családok, közösségek. Konkrét lépéseket teszünk a már meglévő kezdeményezések, szerveződések megerősítésére, a helyi közösségi erők további integrálásáért, a társadalmi párbeszéd folytatásáért. Legfontosabb feladataik: az ingyenes jogi tanácsadás, e mellett támogató tevékenységük kiterjed az adósságkezelés, pszichológiai, életvezetési, a szociális ellátás és az egészségügy határterületére eső különböző tanácsadásokra, konzultációkra. Gyakori az egészségügyi szűrések, különböző prevenciós tevékenységek, rendezvények megszervezése a szexuális felvilágosítástól a bűnmegelőzésen át a drogmegelőzésig. Továbbá a közművelődési, szabadidő-eltöltési programok, rendezvények szervezése is fő feladatuk. Feladatunknak tekintjük továbbá, az egyének és családok képességeinek, részképességeinek egyéni és csoportos fejlesztését a szolgáltatóház szolgáltatásain keresztül, melyek közösségfejlesztő funkciót töltenek be. A fejlesztő foglalkozásokhoz külsős szakemberek bevonása is szükséges. A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve a programban dolgozó esetmenedzserek felmérik a célcsoport számára elérhető munkahelyeket és folyamatosan információval látják el a potenciális munkavállalókat,segítve őket a munkára való jelentkezésben és nyomon követve, motiválva őket a bennmaradásban. A Faiskola utcai terület a Szolgáltatóházzal alapvetően közösségi, integrációs programok erősítésére végrehajtására alkalmas. Városi elhelyezkedésével kapcsolatot kínál a Neszűri célcsoport számára a többségi társadalommal, hisz az itt megvalósuló programok, rendezvények a nagyközönség számára is nyitottak. A megvalósuló tevékenységek mind azt a célt szolgálják, hogy a célcsoport tagjainak kompetenciáit, társadalmi integrációjukat előremozdítsa. A Szolgáltatóházban működő Tanoda a gyermekek társadalmi integrációjának, fejlődésének fontos színtere. Reményeink szerint az EFOP 3.3.1 pályázati konstrukció segít a fejlesztés hosszú távú fenntartásában. A nemrég a lakók bevonásával zajlott zöldterületi fejlesztés fokozta az egy közösséghez való tartozás érzését, hozzájárult, hogy a jövőben megvalósításra kerülő egyéb fejlesztések értékeltek, hosszan fenntarthatóak legyenek. A TOP 4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében végrehajtott fejlesztéssel erősödik a településrész lakásfunkciója, új szolgáltatások lesznek elérhetőek, bővülnek a szociális, közösségi, egészségmegőrző és közterületi funkciók. A kialakításra kerülő sport terem nem csak az egészségmegőrzésben fog fontos szerepet kapni, de helyszínt biztosít a sportfoglalkozásoknak, valamint helyszínéül szolgál egyé városban tevékenykedő szervezetek foglalkozásainak lebonyolításának is, ezzel elősegítve a többségi táradalomba való beilleszkedés folyamatát és a projekt nyilvánosságát, elfogadását a település többi lakójánál. Hasonló kapcsolaterősítő hozadéka bírnak a Szolgáltatóházban kialakításra kerülő klubtermek és képzési terem is. A Neszűr, mint korábbi mezőgazdasági övezet teljesen más fejlesztési irányokkal rendelkezik, az itt élő családok öngondoskodásának fejlesztése, ezzel az egyéni képességek előtérbe helyezése fontos eszköz a telep felszámolását, átalakítását célzó folyamatokban. Maga a terület nagysága – 420 ha – és az itt élő személyek száma – közel 1000 fő – lehetetlenné teszi a probléma megszüntetését. A program során végrehajtott tevékenységekkel viszont megváltoztathatók az itt zajló folyamatok, átalakítható a kialakult társadalmi rétegződés. Az hogy ez megvalósulhasson, mindenképp hosszú távú (10-15 év), kiszámítható programra van szükség, melynek eredményei sokáig fenntarthatóak és végig kísérnek egy generációt. Az önkormányzat által folytatott mg-i programok – közfoglakoztatás, termelő falu – hozzájárulnak a terület lassú fejlesztéséhez, mióta a programok zajlanak, érezhetően évről-évre nő azoknak a területeknek a száma, melyeket újból művelés alá vesznek tulajdonosaik és a programokban dolgozó helyben lakó személyek egyre inkább kezdenek maguk is figyelni közvetlen környezetükre. A terület teljes rehabilitációja – épp méretéből fakadóan – az itt lakók és a város egyéb részeiről ide járó termelők bevonása nélkül, pusztán az önkormányzat számára nem lehetséges. A megvalósult és tervezett beavatkozások együttesen járulnak hozzá a szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett terület fizikai és szociális fejlesztéséhez, egymásra épülve olyan eredményeket elérvel, amelyeket önmagukban - egyedi tevékenységenként – nem lennének képesek. A szolgáltatóház szolgáltatásait folyamatosan biztosítjuk, kidolgozott tematikák szerint a program fizikai zárásának időpontjáig. A lakhatási és lakókörülmények javulásával nő motiváció annak megőrzésére, a szép tiszta környezet megóvására, ezáltal érték teremtődik és átalakul az egyén és közösség értékrendszere. A megvalósítandó tevékenységek több pontos is kapcsolódnak a város Esélyegyenlőségi Programjához, mivel az is kiemelt kezeli a szegregátumot és az ott zajló folyamatokat, problémákat. A legnagyobb problémák közt a foglalkoztatással összefüggő hátrányokat emeli ki és határozza meg az azokat csökkentő intézkedéseket. Támogatja olyan közösségépítő rendezvények, programok által, melyek a hátrányos helyzetű lakosság csoportjait célozzák meg és igyekeznek aktivizálni. A gyermekek esetében nagy problémaként azonosított „csellengés, bandázás” és az azokkal sajnálatosan együtt járó egyéb káros hatások (drog, prostitúció, fiatalkori bűnelkövetések, stb.) megelőzése érdekében a közösségi tér kialakítása, a fiataloknak szóló közösségi programok biztosítása kiemelt cél. Ezzel együtt egy megértő, támogató közeg kialakítása, a programok helyszínének a Faiskola u. 3 szám alatti közösségi ház tökéletesen megfelel. .
Galéria:
Bűnmegelőzési előadássorozat
Cigány hagyományőrzés cigányzene oktatás gyerekeknek
Családi nap
Drámapedagógia és önismeret
Egészséges életmód és tanácsadás
Főzőklub
Konyhakerti tanácsadás
Nők klubja
Sportfoglalkozások
Tánc és zenepedagógia
Tanoda működése
Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény Lehel vezér tér 18.

Konzorciumi tag:
Jászkerület Nonprofit Kft. „Helyet!” Alapítvány 

Belső apparátus:
Hegyi István irodavezető, Városfejlesztési iroda 
Hegedűs Violetta
Városfejlesztési ügyintéző
Jászberény Város Önkormányzata
Postai cím: 0000 Jászberény, Minta utca 5.
Központi telefonszám: (00) 555-555

Városunk

Jászberény A Jászság Fővárosa
Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Postacím: 5101 Jászberény Pf.: 61.