Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ... Hivatali osztályok, irodák...
 


 Dr. Szabó Tamás
    polgármester:
polgarmester@jaszbereny.hu
 Dr. Gottdiener Lajos
    jegyző:
jegyzo@jaszbereny.hu
 Dr. Sass Krisztina
    aljegyző:
sassk@jaszbereny.hu


Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda
  Vezető: Dr. Pap Magdolna irodavezető
  Tel.: 57/505-712
  Irodák: Jászberény, Lehel v. tér 18.
  E-mail.: papm@jaszbereny.hu
  Tevékenység:

- Szociális ellátással kapcsolatos feladatok: Aktív korúak ellátása, temetési segély megállapítása, köztemetési ügyek, közgyógyellátásra jogosultság méltányossági alapon történő megállapítása, lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, átmeneti segély,  közreműködés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosításában, a hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez méltányossági hozzájárulás megállapítása.
-  Egészségügyi alapellátás biztosításával, egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok.
- Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátással kapcsolatos feladatok: bölcsődei ellátással kapcsolatos ügyek, óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ügygondnok, eseti gondnok kirendelése.
- Közneveléssel, közművelődéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos feladatok, óvodai ellátással kapcsolatos ügyek, együttműködés a civil szervezetekkel, közművelődési, kulturális, művészeti tevékenységet végző, ifjúsággal, sporttal foglalkozó szervezetekkel.
-  Egyéb feladatok: talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása, hatósági bizonyítványok kiállítása, bíróságtól, közjegyzőtől stb. érkezett hirdetménnyel kapcsolatos feladatok,a hagyatéki eljárással, leltározással kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.


Adóigazgatási Iroda
  Vezető: Bódisné Görbe Krisztina irodavezető
  Tel.: 57/505-702
  Levelezési cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
  Irodák: Jászberény, Rákóczi út 42-44.
  E-mail.: ado@jaszbereny.hu
  Tevékenység:

A város önkormányzatának fizetendő adók nyilvántartása, beszedése. Ezen belül: gépjárműadó, építményadó,telekadó, magánszemély kommunális adója és helyi iparűzési adó előírása, kérelemre mentességek, kedvezmények nyújtása, önadózással teljesítendő adóknál, mint helyi iparűzési adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, továbbá talajterhelési díj, a bevallási határidők figyelemmel kisérése, ezek teljesítéséhez nyomtatványok biztosítása, a befizetési határidők betartásának ellenőrzése és szükség szerint a behajtási cselekmények megindítása.


Számviteli Iroda
  Vezető: Faragó Zoltán irodavezető
  Tel.: 57/505-740
  Irodák: Jászberény, Lehel v. tér 18. I. em.
  E-mail.: penzugy@jaszbereny.hu
  Tevékenység: Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló évközi költségvetési és mérlegjelentések, féléves és éves beszámolók készítése.
Az önkormányzat évközi gazdálkodásával kapcsolatban számviteli nyilvántartások (főkönyvi és analitikus könyvelés, előirányzat nyilvántartás stb.) vezetése, adatszolgáltatások készítése, pénzügyi információk biztosítása, számlázási feladatok végrehajtása, az önkormányzat -mint adózó- adókötelezettségeinek teljesítése.
Ugyanezen pénzügyi, számviteli feladatok végrehajtása a Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati társulások vonatkozásában.

Közgazdasági Iroda
  Vezető: Kiss József irodavezető
  Tel.: 57/505-726
  Irodák: Jászberény, Lehel v. tér 18. I. em.
  E-mail.: kissj@jaszbereny.hu
  Tevékenység:

Az önkormányzat éves költségvetési, zárszámadási rendeletének az összeállítása, előkészítése.
A Polgármesteri Hivatal irodái által hozott határozatok, megkötött szerződések, megállapodások - mint kötelezettségvállalások- nyilvántartása, valamint azok pénzügyi rendelkezéseinek végrehajtása (banki átutalások, készpénz kifizetések, bevételek beszedése).
Ugyanezen feladatok végrehajtása a Polgármesteri Hivatalhoz hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati társulások vonatkozásában.
Az önkormányzati beruházások, fejlesztések pénzügyi feladatainak az ellátása. Az önkormányzati vagyon nyilvántartásával, hasznosításával  kapcsolatos feladatok szervezése, lebonyolítása.
A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges tárgyi és technikai feltételek biztosítása.


Városüzemeltetési Iroda
  Vezető: Lányi László irodavezető
  Tel.: 57/505-771
  Irodák: Jászberény, Lehel v. tér 18. fsz.
  E-mail.: varosuzem@jaszbereny.hu lanyi@jaszbereny.hu
  Tevékenység:

Környezetvédelmi, természetvédelmi, katasztrófavédelmi ügyintézés.
Köztisztasági, zöldterület-fejlesztési beruházások bonyolítása, zöldterület-fenntartás és üzemeltetés koordinálása.
Közlekedési, forgalomtechnikai ügyintézés.
Energetikai ügyintézés, közvilágítás korszerűsítési és fejlesztési teendők ellátása, hibabejelentés.
Vízügyi feladatok.
Közterület-kezelői hozzájárulások kiadása.
Folyékony és szilárd hulladékkezelés.
Közterületek elnevezése, emléktáblák kihelyezése
Közfoglalkoztatási program.


Városfejlesztési Iroda
  Vezető:

Hegyi István irodavezető

  Tel.: 57/505-785
  Irodák: Jászberény, Lehel v. tér 18. fsz.
  E-mail.: fejlesztes@jaszbereny.hu
  Tevékenység:

Fejlesztések stratégiai tervezése, előkészítése, amely a városi fejlesztések kohéziójának megteremtését célozza.
Pályázatok írása, bonyolítása, egyéb fejlesztésekben való közreműködés, mely a megvalósítás alapja.
Pályázatok, fejlesztések monitoringjának biztosítása, amely a visszacsatolást és újratervezést szolgálja.
Társirodákkal szoros együttműködésben ellátandó feladatok, melyek célja a megvalósítás, üzemeltetés során felmerülő nehézségek elkerülése.


Államigazgatási Iroda
  Vezető: Szűcsné Mihályi Ágnes irodavezető
  Tel.: 57/505-765
  Levelezési cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
  Irodák: Jászberény, Lehel vezér tér 18.
  Telefon:

Építésügy: 57-505-704
Állattartás, birtokvédelem: 57/505-700/165 mellék
Környezetvédelem: 57/505-700/195 mellék
Kereskedelmi igazgatás: 57/505-700/198 mellék

  E-mail.: epites@jaszbereny.hu
  Tevékenység:

Az építésigazgatási területen:
Kiemelt építésügyi hatósági feladatokat lát el Jásztelek, Jászboldogháza, Jászjákóhalma, Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor, Jászágó Jászárokszállás, Jászfényszaru és Jászberény közigazgatási területén.

A 2013. 01. 01. időpont óta életbelépett új szabályozás alapján az építéshatósági engedély kérelem elektronikusan is benyújtható. Az építészeti- tervdokumentáció kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel nyújtható be.
Az építési hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer használatát (ÉTDR) a www.e-epites.hu, illetve a www.etdr.gov.hu oldalak részletesen tartalmazzák.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ÉTDR felületén intézett építéshatósági ügyek nyilvános adatai a www.etdr.gov.hu oldal jobboldali fülén az „Általános tájékoztató adatok” között megtalálhatók.
A nyilvántartás adatai országosak, az illetékességi területhez tartozó adatok szűrés alapján leválogathatók. Az oldal megtekintéséhez nincs szükség ügyfélkapura, az oldal a mozilla böngészőn keresztül érhető el.
Az alábbi építésügyi eljárásokról általános tájékoztatás az Építésügyi portálon (http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok) olvasható.

Az építési hatóság hatáskörébe tartozó eljárások:

 • Építéshatósági Szolgáltatás
 • Építési engedélyezési eljárás
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás
 • Bontási engedélyezési eljárás
 • Engedély hatályának hosszabbítási eljárása
 • Jogutódlás tudomásulvételi eljárása
 • Használatbavétel tudomásulvétele
 • Hatósági bizonyítvány kiadása
 • szakhatósági közreműködés

Az általános igazgatási területen:

 • Az állatvédelmi, birtokvédelmi, ipari, kereskedelmi és telepengedélyezési ügyek intézése
 • A halotti, házassági, születési anyakönyvi kivonatok kiadása, házasságkötés, névváltoztatás iránti kérelmek átvétele, állampolgársági ügyek
 • Hatósági bizonyítványok készítése
 • Rendezvénytartási engedélyek kiadása

Jogi és Önkormányzati Iroda
  Vezető: dr. Bessenyei Lilla irodavezető
  Tel.: 57/505-746
  Irodák: Jászberény, Lehel v. tér 18. I. em.
  E-mail.: drbl@jaszbereny.hu,titkarsag@jaszbereny.hu, szervezes@jaszbereny.hu
  Tevékenység:

Az iroda feladatkörébe tartozik a testületi előterjesztések, rendelettervezetek, határozati javaslatok előzetes törvényességi vizsgálata, a képviselő-testület jegyzőkönyvének elkészítése, önkormányzati határozatok és rendeletek nyilvántartása, a testületi ülések jogszabályi és adminisztratív feltételeinek megteremtése. Választási időszakban a választási szervek működésének zavartalan biztosítása.
Személy- és munkaügyi feladatok előkészítése, végrehajtása.
A polgármesteri, az önkormányzati képviselői és köztisztviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása.
A családi eseményeknek (a házasságkötéseknek és a gyermekköszöntőknek) a megrendezése. Az állami, a nemzeti és a városi ünnepségek, illetve megemlékezések a Jászkerület Nonprofit Kft. közreműködésével történő szervezése, az ezekkel összefüggő koordinációs feladatok ellátása, valamint a testvérvárosi kapcsolatok előkészítése, ápolása és fejlesztése.


  ...A Jászberényi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája...