Jászberény Város Honlapja
 
Üdvözöljük
Jászberény Város
Honlapján!
.: BEMUTATKOZÁS :.
.: INTRODUCTION :.
.: DIE VORSTELLUNG :.
.: SINPREZENTO :.
.: WPROWADZENIE :.
 
  Önkormányzat Hivatal Intézmények Közérdekű adatok Város Idegenforgalom
 
Akadálymentes oldal
 
  ...Hír részletesen...
 
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2013.
   Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról szóló 6/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága az alábbi pályázatot hirdeti meg:
Jászberény város közigazgatási területén lévő társasházi ingatlanok homlokzatának felújításához az Önkormányzattól igényelhető pénzügyi támogatás részletes pályázati feltételei
I. A támogatás célja:
A támogatás célja, hogy Jászberény város közigazgatási területén található, a társasházi Alapító Okiratban osztatlan társasházi közös tulajdonban lévőként meghatározott társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzatának, külső szerkezeteinek felújítását elősegítse.
II. A pályázatra elkülönített, rendelkezésre álló összeg:
Jászberény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján a „Társasház homlokzat felújítási pályázati keret” elnevezésű céltartalék összege 2013. évre bruttó 20.000.000,- Ft.
Pályázatonként maximum bruttó 5.000.000,- Ft támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50 %-a.
III. Támogatható felújítások, tevékenységek – elszámolható költségek
• Utólagos hőszigetelés
• Homlokzati nyílászárók cseréje
• Homlokzati felület színezése
• Homlokzat felületképzésének megváltoztatása
• Erkélyek, függő folyosók felújítása
• Tető héjazat csere
• Bádogos szerkezetek felújítása, cseréje
IV. Pályázatra jogosultak köre
Támogatás iránti pályázatot Jászberény város területén lévő társasházak társasházközössége vagy lakásszövetkezete (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be.
Egy pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be, mely több – III. számú pontban szereplő - tevékenységet is tartalmazhat.
V. Támogatási feltételek
a. a társasház tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben ne álljon fenn adó- vagy vételár tartozása, illetve a társasháznak ne legyen közüzemi tartozása,
b. a támogatással nem fedezett felújítási költségek fedezete biztosított legyen, melyről a társasház közössége közgyűlési határozatban vagy lakásszövetkezeti határozatban nyilatkozik, és a fedezet igazolásként banki kivonatot vagy érvényes banki hitelszerződést vagy hitelintézeti szándéknyilatkozatot csatol az összeg meglétéről,
c. a pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlésen a tulajdonosoknak az alapító okiratban rögzített arányú többsége a tervezett felújítási munka elvégzésével, valamint a pályázaton való részvétellel egyetért, továbbá a lakóház éves költségvetését, mely a tervezett felújítási munka költségeit is tartalmazza, elfogadja és meghatározza a felújításhoz szükséges, már rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét,
d. a munkák minőségi ellenőrzésére, igazolására a pályázónak nyertessége esetén az „Építési Műszaki Ellenőri Névjegyzékben” szereplő műszaki ellenőrt kell alkalmaznia,
e. A pályázat szerinti kivitelezést legkésőbb 2013. december 31-ig sikeresen be kell fejezni.
f. Nyertes pályázó a kivitelezés megkezdésekor az épületen jól látható helyen köteles elhelyezni egy táblát, melyen az alábbiakat kell feltüntetni:
Jászberény Város Önkormányzata által 2013. évben meghirdetett Társasház homlokzat felújítási pályázaton „ a benyújtott pályázat szerinti munka rövid megnevezése” felújítására vonatkozóan, …….,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.
VI. A támogatás formája, odaítélésének feltételei
A nyertes pályázó működési támogatásnak nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban – vissza nem térítendő támogatásban – részesül.
A pályázat befogadásának kritériumai:
• A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő postai bélyegző dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél.
• Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, valamint az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban megjelölt maximális támogatási intenzitást.
• A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.
Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.
Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság, mint döntéshozó azt befogadja, és elbírálásra bocsátja. A döntéshozó a pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásról is, illetve a pályázat elvetéséről is dönthet.
VII. A pályázat tartalma
A pályázathoz csatolni kell:
- pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap és nyilatkozatok eredeti aláírt példányát (a pályázatot kizárólag a pályázati adatlapon a formai követelmények maradéktalan betartásával lehet benyújtani, az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában),
- a társasház érvényes alapító okiratát, (eredeti vagy közjegyzőnél hitelesített másolatát),
- a társasház Szervezeti Működési Szabályzatát (SZMSZ),
- a tulajdonközösség társasházi közgyűlésének határozatát vagy lakásszövetkezeti határozatát a vissza nem térítendő támogatás igénybevételéről, a saját forrásról, a közgyűlési határozat mellékleteként csatolni kell a jelenléti íveket, a meghatalmazásokat, közgyűlési meghívókat és az írásbeli szavazólapokat,
- a lakóház – közgyűlés által elfogadott – éves költségevetését, mely a tervezett felújítási munka költségeit is tartalmazza és meghatározza a felújításhoz szükséges, már rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét,
- a társasház, illetve a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviseletére és szerződéskötésre jogosító meghatalmazást,
- a tulajdonosok közgyűlési jegyzőkönyvben tett nyilatkozatát a támogatáson felüli felújítási összeg rendelkezésre bocsátásáról,
- banki igazolást kell csatolni arra vonatkozóan, hogy a társasház rendelkezik az önerő összegével vagy érvényes banki hitelszerződés csatolása szükséges az önerő mértékéről vagy hitelintézet szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét,
- az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapját és (földhivatal által kiadott) hivatalos helyszínrajzát (eredeti példányban),
- az építési tervdokumentációt/műszaki leírást tervező aláírásával ellátva. Amennyiben a kivitelezés engedély köteles tevékenység, az engedélyezési eljárás megkezdését igazoló építésügyi hatósági nyilatkozatot is csatolni kell. A támogatási szerződés megkötéséig jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni,
- tételes árazott tervezői költségvetést (eredeti, tervező által aláírva),
- a társasház teljes körű tulajdonosi listáját (emelet, ajtó, név, személyi adatok, állandó lakcím)
- igazolás arról, hogy a pályázónak nincs adó- vagy vételár tartozása, illetve nincs közüzemi
tartozása.
VIII. A támogatás folyósításának feltételei
(1) Az elnyert támogatások a pályázók részére pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások (a továbbiakban: megállapodás) keretében kerülnek átadásra. A kitöltendő megállapodás nyomtatványokat a nyertes pályázók levélben kapják meg.
(2) A megállapodást a pályázat eredményhirdetését követő 60 napon belül kell a nyertes pályázónak aláírnia. Indokolt esetben a határidő egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható. A megállapodás megkötése előtt a nyertes pályázónak be kell nyújtania a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés egy eredeti példányát és a jogerős építési engedélyt (amennyiben releváns).
Az értesítő levélben feltüntetett határidő elmulasztása esetén a társasház a támogatásra elnyert jogát elveszti.
(3) A támogatás pénzeszközeinek átadására – a megállapodás mindkét fél részéről történő aláírást követően – a megállapodásban rögzített munka elvégzéséről kiállított, az átvevő műszaki ellenőr által kollaudált számlák alapján kerül sor olyan arányban, ahogy a pályázó a támogatást elnyerte. A nyertes pályázó közös képviselője/meghatalmazott teljes körűen felel az Önkormányzat által biztosított támogatás jogszerű felhasználásáért.
A támogatás lehívása, illetve az elszámolása írásban történik az alábbi dokumentumok megküldésével (kötve fűzve, tartalomjegyzékkel ellátva):
- a kivitelezést végző vállalkozóval kötött Vállalkozási szerződés másolata, esetleges szerződésmódosítás másolata,
- a műszaki átadás – átvétel jegyzőkönyve (eredeti példányban), melyet kivitelező, műszaki ellenőr, önkormányzat szakembere és a közös képviselő/meghatalmazott eredeti aláírásával igazol,
- teljesítés igazolás, melyet kivitelező, műszaki ellenőr és a közös képviselő/meghatalmazott eredeti aláírásával igazol,
- a műszaki ellenőr megbízási szerződése (eredeti példányban),
- a megállapodásban szereplő felújítási munkára vonatkozó, a nyertes pályázó nevére és címére kiállított kollaudált számla fénymásolati példánya, amelyen a közös képviselő/pályázatban meghatalmazott aláírásával igazolja, hogy a fénymásolat az eredetivel megegyezik. A Vállalkozási szerződésben egy részszámla és egy végszámla írható elő, a támogatás lehívására számlánként van lehetőség.
- a számla értékének megfelelő számlarészletező,
- építési napló (ha az építőipari kivitelezési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez –bejelentéshez – kötött vagy a közbeszerzés hatálya alá tartozik) másolata,
- a számla önerő tartalmának kifizetését igazoló banki bizonylat,
- amennyiben a munka építési engedély köteles volt, a végső támogatási összeg lehívásakor csatolni kell a használatbavételi engedélyezési eljárás megindítását igazoló építésügyi hatósági igazolását/nyilatkozatát,
- fotódokumentáció a kihelyezett tábláról.
Nyertes pályázó köteles meghívni az Önkormányzatot a számla kivitelező általi benyújtását megelőzően tartandó rész vagy/és végleges műszaki átadás-átvétel(ek)re. A meghívót a megállapodásban rögzített kapcsolattartó részére kell megküldeni a műszaki átadás-átvétel lefolytatása előtt 5 munkanappal. Az önkormányzat részéről a műszaki átadás-átvételi eljáráson megjelenő szakember jogosult a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvbe nyilatkozatot tenni, amennyiben a megállapodásban és annak mellékleteiben írtaktól eltérő kivitelezést tapasztal, azt köteles a jegyzőkönyvben rögzíteni, majd annak egy példányát a döntéshozók felé továbbítani.
A fenti dokumentumok megküldését követően az Önkormányzat azokat megvizsgálja, amennyiben szükséges hiánypótlást rendel el, majd a teljeskörűen benyújtott és elfogadott dokumentumok ismeretében a támogatás összegét közvetlenül a Vállalkozási szerződésben megjelölt vállalkozói bankszámlaszámra utalja.
(4) A pályázaton elnyert támogatás összege nem növelhető, ha a megkötött kivitelezési, azaz Vállalkozási szerződésben a költségek meghaladják az előirányzatot, a többletköltséget a Társasház viseli. Amennyiben a kivitelezési költség kevesebb, mint az előirányzott, akkor az Önkormányzat támogatása is arányosan csökken, ennek figyelembevételével kerül megkötésre a megállapodás.
(5) Amennyiben a pályázat beadása után a közös képviseletben személyében változás történik, az erről szóló közgyűlési határozatot az elszámoláskor mellékelni kell.
(6) A pályázattal egyet nem értő vagy a támogatás felvételéhez és visszatérítéséhez hozzá nem járuló, illetőleg az erre vonatkozó közgyűlési határozatot meg nem szavazó tulajdonostársak ebből adódó jogvitája, azok rendezése kizárólag a társasházra tartozik.
IX. Pályázatok benyújtása
A pályázatokat az összes melléklettel együtt 1 eredeti és 1 másolati példányban, külön-külön kötve vagy fűzve, egy közös zárt borítékban kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 17. 16.00 óráig
A pályázat benyújtásának helye: Jászberény Város Polgármesteri Hivatala, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 43. sz. iroda.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő maximum 60 napon belül. Indokolt esetben egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható.
A hiánypótlásra rendelkezésre álló idő: 10 munkanap.
A bírálat során többek között az alábbi kiemelt szempontok kerülnek figyelembe vételre:
- a pályázat megfelel-e a tartalmi és formai előírásoknak,
- a pályázat mennyire felel meg a pályázati felhívás I. és III. pontjában foglaltaknak,
- a támogatással mennyire leromlott műszaki állapotú vagy balesetveszélyes épületrészek felújítása valósul meg,
- a kért támogatás elmaradása mennyire lenne akadálya a felújítás megvalósításának,
- a pályázó rendelkezésére álló saját forrás aránya,
- a felújítani kívánt épületben lévő lakások száma
- a tervdokumentáció/műszaki leírás megalapozottsága
- A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a felújítások, amelyek egyúttal az épület hő háztartását is javítják (homlokzati nyílászárók felújítása, cseréje, homlokzati falak hőszigetelése stb.)
- A pályázat elbírálásánál előnyt érveznek azok a felújítások, melyek városközponti elhelyezkedésűek.
A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság döntéséről a pályázók levélben értesülnek.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda ad (telefon: 505-710)
Ügyfélfogadási idő: valamennyi munkanapon 8.00-12.00 óráig.
A pályázati adatlap itt.

...nyomtatható verzió...
...vissza...
rögzítette: pragma, dátum: 2013-04-13


  ...Több hír...
 
Felhívás:  A jászok egy százaléka!
   dátum: 2019-05-14
Meghívó:  JÁSZSÁGI VASÚT-TÖRTÉNETEK.
   dátum: 2019-05-14
Felhívás:  JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2019
   dátum: 2019-05-12
Tájékoztató:  Redemptios vetélkedő.
   dátum: 2019-05-07
Meghívó:  Majális részletes programja
   dátum: 2019-04-26
Pályázat:  Pályázati felhívás ökogazdálkodással kapcsolatban.
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  Külön autóbusszal a Jász Világtalálkozóra
   dátum: 2019-04-11
Meghívó:  A Jászok Egyesülete évi rendes közgyűlése.
   dátum: 2019-04-08
Pályázat:  Nyári napközis tábor szervezése,
   dátum: 2019-04-05
Tájékoztató:  JÁSZ KITÜNTETETT SZEMÉLYISÉG 2019.
   dátum: 2019-04-03
Felhívás:  JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019.
   dátum: 2019-04-03
Tájékoztató:  ASP tájékoztatás
   dátum: 2019-04-02
Felhívás:  Jászberény Város Környezetvédelméért Díj
   dátum: 2019-03-27
Pályázat:  Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019.
   dátum: 2019-03-19
Tájékoztató:  „Zöld város” projekt kivitelezési munkái.
   dátum: 2019-03-19
Felhívás:  Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása.
   dátum: 2019-03-18
Tájékoztató:  Bírósági ülnökök választása.
   dátum: 2019-03-14
Meghívó:  A Jászok Egyesülete következő összejövete.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Testvérvárosi Kapcsolatok Pályázat.
   dátum: 2019-03-11
Pályázat:  Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására.
   dátum: 2019-03-07
.: további hírek :.
  ...Helyi médiák...