Pályázati ismertető - Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel


A projekt leírása

A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény székhelye Jászberény város központjához közel helyezkedik el, igazgatási és szolgáltatási szervezete útján biztosítja az alaptevékenység (szociális alapszolgáltatások és szakellátás) szakszerű ellátásának személyi és tárgyi feltételrendszerét. Az intézmény fenntartója Jászberény Város Önkormányzata. Az intézmény szervezeti egységei Jászberény városában több telephelyen helyezkednek el, különböző szociális ellátási formák igénybe vételét koordinálják.

I. Idősek Klubja Jászberényben Lehel Vezér tér 2. szám alatt található. Az ingatlan tulajdonosa az intézmény fenntartója. Ebben a szervezeti egységben történik az étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak és demens személyek nappali ellátásának koordinálása. A szolgáltatásokat Jászberény Város közigazgatási területén élő rászorulók vehetik igénybe.

II. Fogyatékkal Élők Klubja Jászberényben Fehértói út 7. szám alatt található egy bérelt ingatlanban. E szervezeti egység fogyatékkal élő személyek részére biztosít napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra lehetőséget. Az ellátási formát Jászberényi kistérség közigazgatási területén élő rászorulók vehetik igénybe.

III. Támogató Szolgálat Jászberényben a Ferencesek tere 3/A szám alatt található, a fenntartó tulajdonában lévő ingatlanban. A szervezeti egységben támogató szolgáltatást és közösségi pszichiátriai ellátást vehetnek igénybe Jászberényi kistérség közigazgatási területén élők.

IV. A Naplemente Idősek Otthona az intézmény székhelyén, Jászberényben Hatvani út 35. szám alatt található, ahol ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos ellátást vehetnek igénybe Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő rászorulók. Továbbá itt található a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központja, melynek ellátási területe Jászberényi kistérség.

A projekt segítségével az Idősek Klubja és a Fogyatékkal Élők Klubja az intézmény székhelyével azonos helyrajzi számon kerülne kialakításra. A Fogyatékkal Élők Klubja esetében a további működés a fenntartó tulajdonában lévő ingatlanban valósulna meg, az Idősek Klubja esetében a fenntartó tulajdonában lévő ingatlan kiváltásra kerülne, egyéb célra felhasználhatóvá válna. Az intézmény a projekt által érintett mindkét szervezeti egységében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya hiányosságokat állapított meg a tárgyi feltételekben. A jelenlegi ingatlanokban a hiányosságok nem szüntethetők meg, mivel az épület nem bővíthető és gazdaságos átalakításra alkalmatlan.

A projekttel Jászberény városában egy jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés valósul meg, megfelelő intézményi háttérrel, a jelenlegi jogszabályi elvárásoknak megfelelő tárgyi feltételekkel. A projekt az intézményhez tartózó szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak és demens személyek nappali ellátásának és a fogyatékkal élők nappali ellátásának, infrastruktúrájának a fejlesztését érinti, valamin a támogató szolgáltatás gépjármű parkjának a megújulásához is hozzájárul, így összességében a felhívásban szereplő 4 alapszolgáltatás támogatása történik meg. A projekttel Jászberény városában, helyi szinten elérhető, fenntartható, magasabb színvonalú szociális alapszolgáltatások vállnak elérhetővé. Az érintett szervezeti egységek az intézmény székhelyén kerülnek elhelyezésre, mely az intézmény racionális gazdálkodását is elősegíti.

Az új épületben a jelenlegiekhez képest lényegesen javul a szolgáltatások hozzáférhetősége, minőségi feltételei. Az új épület, a tárgyi feltételek maximálisan igazodik az ellátást igénybe vevők igényeihez, szükségleteihez, ahol az elvárásoknak és előírásoknak megfelelően komplex akadálymentesítés valósul meg. A projekttel érintett építményen a műanyag nyílászárók beépítése, az utólagos külső hőszigetelés, a korszerű fűtés kialakítása növeli az épület energiahatékonyságát, gazdaságosabb fenntarthatóságát.

A megvalósítás helyszínén a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működik. Az intézmény valamennyi szolgáltatásának egy területen történő kialakítása az egyéni szükségletekhez igazodó rugalmasabb, komplexebb ellátáshoz fog hozzájárulni.

Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010

Támogatás összege: 120 000 000 Ft.

Kedvezményezett: Jászberény Városi Önkormányzat

A projekt helyszíne: 5100 Jászberény, Hatvani út 35. - 7015 hrsz.

A projekt tervezett befejezése: 2018. december 31.