Jászberény Város Honlapja
VÁROS
Testvérvárosok    Ökoiskolák   Civilszervezetek   Sportegyesületek   Kitüntetettek   Közvéleménykutatás   Az új közigazgatási eljárásról   Közérdekű elérhetőségek   Ügyeletfigyelő rendszer   I-SMS ügyintézés    Linkek

Ökoiskolák


Szakmai segédlet a Zöld Diákparlamentek megszervezéséhez

I. A Zöld Diákparlament szakmai, társadalmi kötődése:


Kezdeményezők:

 • Jászberény Város Polgármestere
 • Jászberény Város Önkormányzat Környezetvédelmi Tanácsnoka
 • Ökoiskolák programvezetői
 • Cserkészcsapat vezetője


Résztvevők:

 • Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat Ökoiskola
 • Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ökoiskola
 • Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Ökoiskola
 • 298. számú Lehel vezér Cserkész Csapat


II. Feltételek: A Zöld Diákparlament sikeres lebonyolításának szűkebb és tágabb környezete:

 • Jól működő öko hálózat a lakóhelyen (legalább 2-3 ökoiskola és cserkészcsapat)
 • Igény fenntartói (városi önkormányzati) szinten a Zöld Diákparlament működésére
 • Tevékeny együttműködés a lakóhely környezetvédelmi tisztségviselőjével (tanácsnokkal)
 • Ökoiskola Mozgalom (az OECD - CERI ENSI projektjén belül megszervezett Magyarországi Ökoiskolai Hálózat keretében. Koordinátor: OFI, Varga Attila)
 • Hét lépés az együttműködő iskoláért mozgalom (az „Együttműködő iskola - együttműködő társadalom" című kezdeményezés keretében. Programgazda: Comenius Műhely Közhasznú Egyesület, STEP 21 – csoport, Monoriné Papp Sarolta)


III. A Zöld Diákparlament lebonyolításának módszertani háttere:
Amikor elhatároztuk, hogy megalakítjuk és hosszútávon fenntartjuk a Zöld Diákparlamentet, alapvető szempont volt, hogy teljes esélyegyenlőséget teremtsünk a gyerekeknek arra, hogy egyenrangú félként tudjanak megjelenni a Zöld DP minden programjában, zárt körben és a média nyilvánossága előtt.
Legyen a Zöld DP a demokratikus elvek gyakorlásának színtere, próba arra, hogy a gyerekek hogyan tudják kibontakoztatni környezetünk fenntarthatósága érdekében az érdekérvényesítő képességeiket.
Választanunk kellett olyan módszertani eszközt, ami ezen elvek alapján megfogalmazott célokhoz az esélyegyenlőség és a környezeti tudatosság mentén őket elvezeti. Ez volt a „Nyitott tér”.

 • Open Space – Nyitott tér módszer :

Az egyik leghatékonyabb és legeredményesebb módszer arra, hogy nagy létszámú csoportok problémákat vitassanak meg, és cselekvési javaslatokat tegyenek.
Sikerességének előfeltétele: a részvétel önkéntessége, a résztvevők aktivitása, cselekvőkészsége. Várható eredménye: válaszok a jövőt érintő komplex, konfliktusokkal teli kérdésekre, valamint a változások gyorsaságának növelése.
A folyamat sajátosságai: a meghatározott kerettémán belüli fontos résztémákat a résztvevők azonosítják, önkéntes alapon szerveződött munkacsoportokban hozzák létre, illetve dokumentálják az eredményeket, majd a teljes csoport nyilvánossága előtt bemutatják és értékelik az eredményeket. A jelenlévők beleegyezésével akár azonnal megkezdődhet az elsőrendűnek tartott javaslatok megvalósítása, illetve beépítése a projekt további menetébe.
A módszer gyermekcsoportok kreatív együttgondolkodásának és eredményes közös projekttervezésének támogatására is alkalmas.

 • Az Open Space - Nyitott tér módszer adaptációja: a Zöld Diákparlament ép és sajátos nevelési igényű diák szereplői számára Gulyás Sándorné gyógypedagógus, ökoprogram-vezető adaptálta (Jászberény, Belváros Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat, Ökoiskola)


IV. A Zöld Diákparlament előkészítése:

Résztvevők: Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat Ökoiskola 10 fő
Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ökoiskola 10 fő
Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Ökoiskola 10 fő
298. számú Lehel Vezér Cserkész Csapat 10 fő

Helyszín: Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozat
Jászberény, Szent István krt. 22.

Moderátor: Gulyás Sándorné – gyógypedagógus, öko programvezető

Segítők: ökoprogram-vezetők, cserkészcsapat vezetője, környezetvédelmi tanácsnok

Program:

 • Kerettéma meghatározása
  - Környezetvédelem a városunkban (moderátor)
 • Kapcsolódó témák, kérdések megfogalmazása írásban (1. melléklet)
  - táblára felragasztása
 • Témák, kérdések sűrítése, csoportosítása:
  levegőről, vízről és földről, érintve a hulladékok problémakörét és a madarak védelmét.
 • Beszélgető körök megalakulása témaszimpátia alapján:
  a csoportokban sérült és ép gyerekek vegyesen kerültek be.
 • Csoporton belüli viták, javaslatok megfogalmazása írásban (2. melléklet)
 • Csoportvezető választás (ők lettek a későbbi szekcióvezetők)
 • A vezetők összefoglalják a javaslatokat (3. melléklet)
 • Az önszerveződés nevének, tevékenységi körének megjelölése (Zöld Diákparlament)

Tevékenységi kör:

  • Lakóhelyünk környezeti problémáira való közös, folyamatos odafigyelés
  • Módszertani, környezeti szakmai tapasztalatcsere a résztvevők között
  • Közös akciók szervezése – gyerekek, felnőttek, civil szervezetek, egyesületek –helyi, régiós és országos szinten
  • Határozati javaslatok a város Önkormányzata számára, melyek megvalósításában aktív részt vállal a Zöld Diákparlament is.
  • A szekciók negyedévenként készítik elő az aktuális, következő Parlamenti ülést (határozati javaslatok alapján értékelés, új javaslatok elfogadása)

A tevékenységi kör további kiszélesítésének jogát a Zöld Diákparlament fenntartja.


V. A Zöld Diákparlament magalakulása:

Időpont: 2008. június 8.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal ülésterme (Jeles napi dekoráció)

Előkészület:

 • Ülésrend (Föld, Víz, Levegő szekció)
 • Elnökség: 3 tanuló iskolánként (1 elnök)

Program:

 • Polgármester köszöntője
 • Zászlóbehozatal (város zászlója)
 • Eskütétel (4. melléklet)
 • Zöld Diákparlament szalagjának felkötése a város zászlajára (résztvevők képviselői)
 • Elnöki megnyitó
 • Jegyzőkönyvvezetőre javaslattétel
 • Diákképviselők által a szekció-javaslatok ismertetése, majd és a parlamenti demokrácia szabályainak alkalmazásával azok elfogadása
 • A határozati javaslatok végső formában való felolvasása (5. melléklet)
 • A határozatok írásos változatának átadás a polgármesternek
 • Polgármester válasza
 • Diákparlament zárása
 • Zászlókivitel (város zászlaja)


VI. Csatlakozó események:

 • Sajtótájékoztató (6. melléklet)
  Résztvevők: helyi, régiós, országos média (2 rádió)
 • Publikációk: MKNE, Körlánc lapja, Öko Hírlevél, Honlapok
 • Országos felhívás: Zöld Diákparlament megalakítására (7. melléklet)
 • Országos felhívás: Takarítási világnapra (8. melléklet)
 • Városi Takarítási akció (9.-10. melléklet)
 • KOKOSZ programon belül → Zöld Diákparlament megalakulása
 • November 16.: Regionális konferencia programon belül:
  Zöld Diákparlament bemutatkozása
 • Polgármester beszámolója → határozati javaslatok közül melyek kerülnek megvalósításra: Zagyva tisztítása témakörben pályázik a város, új kerékpárút átadása megtörtént, további kerékpárút pályázaton indult a város, zöld felület növelése a Testvérvárosok Park létrehozásával,… stb.
 • Új tagok fogadása és ünnepélyes eskütételük (11. melléklet)
 • Terv: Országos Diákparlamenthez való csatlakozás
 • Együttműködési megállapodás a Zöld Diákparlament képviselőivel (12. melléklet)
 • Terv: Öko régiós központ legyen Jászberény, amit a város önkormányzata egyhangú testületi döntésével támogatott. (13. melléklet)

Kitekintő – Iránytű:

 • Magyarországi Ökoiskolák Hálózatának része legyen a Zöld Diákparlament (koordinátor: Varga Attila OKI)
 • Elérhető legyen számára is a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium , valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatása, védnöksége
 • Országos, régiós találkozókon kapjon helyet a Zöld Diákparlamentek tevékenysége
 • Honlapon, hírlevelekben biztosítva legyenek a módszertani anyagok, jelenjenek meg a segítő együttműködés és a követés példái

 

A teljes dokumentum letölthető itt.


Városunkban működö ökoiskolák

• SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

• Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Együttműködő társadalom a FENNTARHATÓSÁGért

• É-A-RÉGIÓ környezetnevelési konferencia képes összefoglaló: Jászberény, 2007. november 16.