Jászberény Város Honlapja
HÍREK
Hivatali, önkormányzati hírek   Városi hírek    Rovatok   Archívum
2018-04-12 : Pályázat :  Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása.
Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására.

A pályázatra kiírt lakás címe: Jászberény, Faiskola utca 5. fsz. 5.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563,-Ft/hó

A részletek itt.


A pályázatra kiírt lakás címe: Jászberény, Faiskola utca 5. II. em. 1.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563,-Ft/hó

A részletek itt.


A pályázatra kiírt lakás címe: Jászberény, Faiskola utca 5. II. em. 3.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 33 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 13.563,-Ft/hó

A részletek itt.


A pályázatra kiírt lakás címe: Jászberény, Ady Endre út 23. fsz. 4.
Műszaki jellemzői:
- lakás nagysága: 41 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozat: komfortos
- fűtési módja: egyedi gázfűtéses
A bérbeadás jogcíme: szociális
Bérbeadás időtartama: 3 év
Bérleti díj összesen: 17.630,-Ft/hó

A részletek itt.

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.: 57/505-799).


...tovább...
2018-03-28 : Pályázat :  Szivárvány Ovi Kiviteli Terv.
„A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése" című és TOP-1.4.1-15-JN1-20016-00008 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó műszaki anyagok;

1.Aláírólapok

2.Kiviteli tervek

3.Szivárvány költségvetések


...tovább...
2018-03-21 : Felhívás :  AJÁNLATI FELHÍVÁS
„Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben" című pályázat VII. nyomvonalának megvalósítása tárgyú közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (,,Kbt.") 115. § (1) szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban.

1) AZ AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ ADATOK:

Szervezet: Jászberény Városi Önkormányzat
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Kapcsolattartó: Dr. Szabó Tamás polgármester
Tel: + 36/57 /505-785
Fax: + 36/57 /505-713
E-mail: fejlesztes@jaszbereny.hu

További információk a következő címen szerezhetők be: TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.

Kapcsolattartó: dr. Weisz Gyula ügyvezető
Tel: +36-1-790-7910
Fax: +36-1-790-7983

E-mail: kozbeszerzes@top-szakerto.hu
A jelen közbeszerzési dokumentumok (Felhívás, stb.) a Kbt. 39. §-a alapján az alábbi honlapon érhetőek el: www.top-szakerto.hu

2) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS INDOKOLÁSA:
Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti (nemzeti eljárásrend) szerint a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárás, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.

3) A SZERZŐDÉS TÍPUSA:
Építési beruházás

4) KÖZBESZERZÉS TÁRGY ÁT ÉS MENNYISÉGE:
Közbeszerzés tárgya: A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti munka kivitelezése

Közbeszerzés mennyisége:
Jászberény Város Önkormányzatának döntése alapján a település belterületén a kerékpárút hálózat bővítésének és rekonstrukciójának munkálatai történnek. A település meglévő kerékpárút hálózatát -a közlekedésbiztonság és a hivatás forgalom javítása érdekében - tovább szükséges fejleszteni Jászberény Város Önkormányzata ezért Vállalkozási szerződés - Jászberény város belterületén Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben" című pályázat VII.nyomvonalának megvalósítása keretében az alábbi feladatokat kívánja elvégeztetni:
Szent Imre hercegúti kerékpársáv ( 450 m kerékpársáv) Rét utca (Kórház utca -Szent Imre herceg utca) közötti szakasz építése 0+000-0+443 km szelvények között. (Gyalog és kerékpárút 160 méter, kerékpársáv 283 méter)

A felhívás teljes szövege itt.

...tovább...
2018-03-16 : Felhívás :  Szabadtéri tűzesetek megelőzése.
A szabadtéri tüzek legtöbbje a szabályok ismeretének hiányából, vagy annak tudatos be nem tartásából, gondatlanságból ered. A föld tulajdonosának, használójának, az ingatlan tulajdonosának tisztában kell lennie a jogszabályban foglalt kötelezettségeiről

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szól, amelynek 18. § 1) pontja kimondja, hogy „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokbanmeghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

Továbbá ugyanezen törvény alapján:

„(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek
c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a
műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
(3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás
feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”

A 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről szóló törvény rendelkezései alapján
el kell végezni a gyommentesítést. A földterületet továbbá éghető anyagtól, száraz fűtől
mentesen kell tartani, ami szintén a tulajdonos, használó feladata.

„A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása
nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és
terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).
(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet
gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő
területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).”


A tűzgyújtással és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás
kiindulópontja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.), illetve annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a
törvény felhatalmazó rendelkezése alapján megalkotott, a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 27. § (2) és (3) bekezdésével elrendelt
általános tilalom.

A felhívás teljes szövege itt olvasható.

...tovább...
2018-03-08 : Pályázat :  Pályázat, testvérvárosi kapcsolatainak ápolására, elősegítésére.
Jászberény Város Önkormányzatának Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítványa PÁLYÁZATOT HIRDET az alábbi célok megvalósulásának elősegítésére:

- Jászberény város testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, elősegítése,
- egyéni és csoportkapcsolatok felvétele testvérvárosainkkal,
- fiatalok testvérvárosba történő utaztatása,
- külföldi tanulmányutak, melyek a testvérvárosi kapcsolatok fejlődését szolgálják,
- testvérvárosi kapcsolatok bemutatása, történetének feldolgozása, pályázatok és bemutatók szervezése,
- európai uniós kapcsolatok segítése, támogatása,
- idegen nyelvek tanulásával, tanításával, gyakorlásával kapcsolatos rendezvények.

A kuratórium kiemelten kezeli az oktatásra, önképzésre vonatkozó egyéni kezdeményezéseket, programokat.

A pályázat kizárólag Jászberény város honlapján letölthető pályázati adatlapon nyújtható be.
A pályázati adatlap letölthetö itt.

A pályázat beadási határideje: 2018. március 29. Határidőn túl érkezett pályázatot nem fogadunk el!

Pályázni a 2018. december 31-ig megvalósuló programokra lehet.

A beérkezett pályázatokat a közalapítvány kuratóriuma áprilisban bírálja el, és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázatokat a közalapítvány címére: Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. kérjük eljuttatni.

...tovább...